2023

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE

z dnia 26 września 2001 r.

w sprawie określenia liczby, zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży i kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi napo-
jami na terenie gminy Zawidów

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) Rada Miejska w Zawidowie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) na terenie gminy Zawidów w ilości:

a) 15 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sprzedaż detaliczna),

b) 15 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokal gastronomiczny).

§ 2

1. Sprzedaż napojów alkoholowych może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta po zasięgnięciu opinii Zarządu Miasta.

2. Zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wydawane mogą być:

a) sklepom branżowym ze sprzedażą napojów alkoholowych,

b) wydzielonym stoiskom w innych placówkach handlowych.

3. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży wydaje się dla zakładów i placówek gastronomicznych z wyłączeniem:

a) punktów małej gastronomii (smażalnie ryb, rożna, pizzerie itp.) i barów mlecznych w odniesieniu do alkoholu powyżej 4,5% z wyjątkiem piwa.

4. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w lokalach gastronomicznych wydaje się po otrzymaniu zgody właściwego organu sanitarnego.

§ 3

Nie wydaje się zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych dla przedsiębiorstw prowadzących punkty obwoźne.

§ 4

Prowadzenie tzw. letnich kawiarni, ogródków piwnych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych może odbywać się wyłącznie w miejscu bezpośrednio przylegającym do wejścia lokalu gastronomicznego na podstawie tytułu prawnego do gruntu.

§ 5

1. Punkt sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia na miejscu sprzedaży nie może być usytuowany bliżej niż 100 m.b. od:

– szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych,

– obiektów kultu religijnego.

2. Odległość należy mierzyć w linii najkrótszej, faktycznej drogi dojścia od wejścia do placówki gastronomicznej do wejścia budynków wymienionych w pkt 1 § 5.

§ 6

Sprzedaż napojów alkoholowych może być prowadzona tylko w godzinach czasu pracy placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 7

Wnioskodawca do podania o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych winien dołączyć:

1. Odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców.

2. Dokument stwierdzający prawo do lokalu, w którym prowadzona będzie sprzedaż alkoholu.

3. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim (nie dotyczy wnioskodawców, którzy ubiegają się o zezwolenia na sprzedaż po raz pierwszy).

§ 8

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych winno być umieszczone w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży i podlegać będzie zwrotowi z chwilą wygaśnięcia lub cofnięcia do organu, który wydał zezwolenie.

§ 9

Do prowadzenia kontroli sprzedaży napojów alkoholowych w placówkach handlowych i lokalach gastronomicznych uprawnione są:

– organ wydający zezwolenie,

– inne ustawowo uprawnione organy.

§ 10

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje tych napojów:

a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo,

b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu,

c) powyżej 18% zawartości alkoholu.

§ 11

Traci moc uchwała nr XXXI/155/97 z dnia 31 stycznia 1997 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zasad zakazu sprzedaży i spożywania alkoholu na terenie gminy Zawidów.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Zawidów.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
MARIA SZKWAREK