2021

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE

z dnia 26 września 2001 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 143, 144, 145, 146 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543) Rada Miejska w Zawidowie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w wysokości 15% różnicy w przypadku:

a) wzrostu wartości między wartością, jaką miała nieruchomość przed wybudowaniem tych urządzeń, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu;

b) wzrostu wartości nieruchomości po podziale geodezyjnym.

§ 2

1. Wysokość tych opłat ustala Zarząd Miasta w drodze decyzji w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2. Na poczet opłaty adiacenckiej zalicza się wartość świadczeń wniesionych przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, w gotówce lub w naturze, na rzecz budowy poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej.

3. Zobowiązani do wnoszenia tych opłat są także ci użytkownicy wieczyści, którzy nie mają obowiązku wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Zawidów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
MARIA SZKWAREK