2019

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE

z dnia 4 września 2001 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży, oraz warunki sprzedaży tych napojów na terenie miasta i gminy Ścinawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r. Nr 34, poz. 184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73, poz. 431, z 1991 r. Nr 73, poz. 431, z 1991 r. Nr 73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419, z 1993 r. Nr 40, poz. 184, z 1996 r. Nr 127, poz. 593, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 113, poz. 732 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. (Dz. U. Nr 60, poz. 610) Rada Miejska w Ścinawie uchwala, co następuje:

§ 1

Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosi 50.

§ 2

Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi 20.

§ 3

Zezwolenia mogą być wydawane na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych:

1) do spożycia poza miejscem sprzedaży,

2) do spożycia w miejscu sprzedaży,

3) do spożycia w czasie i w miejscu organizowanych zabaw, imprez odbywających się na wolnym powietrzu i tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

§ 4

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje tych napojów:

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu,

3) powyżej 18% zawartości alkoholu.

§ 5

Sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, prowadzi się w wyodrębnionych punktach sprzedaży, którymi są:

1) sklepy branżowe ze sprzedażą napojów alkoholowych,

2) wydzielone stoiska w innych placówkach handlowych.

§ 6

Ustala się następujące zasady usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych:

1. Nie wydaje się zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży w pobliżu wejść do szkół i innych placówek oświatowo-wy-chowawczych i opiekuńczych, obiektów kultu religijnego, dworców kolejowych, autobusowych.

2. Ustalając usytuowanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych, Burmistrz Miasta i Gminy Ścinawa kieruje się zasadą, że punkt taki nie powinien być usytuowany bliżej niż 30 m od wejścia do obiektów określonych w punkcie 1.

§ 7

1. Nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży, jeżeli powierzchnia sali konsumpcyjnej jest mniejsza niż 15 m2.

2. Nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jeżeli powierzchnia sali sprzedaży jest mniejsza niż 15 m2.

§ 8

Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

1) osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości,

2) osobom do lat 18,

3) na kredyt lub pod zastaw.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Ścinawa.

§ 10

Traci moc uchwała nr 138 Rady Gminy i Miasta w Ścinawie z dnia 14 lutego 1997 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu, zasady usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie gminy i miasta Ścinawa.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
ZBIGNIEW JADACH