2012

UCHWAŁA RADY POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO

z dnia 23 sierpnia 2001 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XI/54/99 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kamiennogórskiego

Na podstawie art. 12 pkt 1 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) Rada Powiatu Kamiennogórskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku nr 1 do uchwały nr XI/54/99 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kamiennogórskiego wprowadza się następujące zmiany:

1. Część VII otrzymuje następujące brzmienie:

“Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów rady, komisji rady i zarządu

§ 81

1. Obywatelom udostępnia się następujące rodzaje dokumentów:

1) protokoły z sesji rady,

2) protokoły z posiedzeń komisji rady,

3) protokoły z posiedzeń zarządu,

4) rejestr uchwał rady i uchwał zarządu,

5) rejestr wniosków i opinii komisji rady,

6) rejestr interpelacji i wniosków radnych.

2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem.

§ 82

Dokumenty wymienione w § 81 ust. 1 udostępnia się w kancelarii starostwa w terminach wyznaczonych przez zarząd.

§ 83

1. Z dokumentów wymienionych § 81 ust. 1 obywatele mogą sporządzać notatki, odpisy i wyciągi lub otrzymywać ich kserokopie.

2. Realizacja uprawnień określonych w ust. 1 może się odbywać wyłącznie w starostwie powiatowym i w asyście pracownika starostwa.

3. Obywatele mogą żądać uwierzytelnienia kserokopii oraz sporządzonych przez siebie odpisów z dokumentów określonych w § 81 ust. 1.

§ 84

1. Sporządzanie kserokopii, o których mowa w
§ 83 ust. 1, oraz uwierzytelnianie dokumentów, o których mowa w § 83 ust. 3, jest wykonywane odpłatnie.

2. Wysokość opłat za czynności określone w ust. 1 ustala zarząd.

§ 85

Uprawnienia określone w § 81–84 nie znajdują zastosowania:

1) w przypadku podjęcia przez radę, komisję lub zarząd uchwały o wyłączeniu jawności,

2) do dokumentów objętych ochroną tajemnicy państwowej, służbowej lub ochroną danych osobowych,

3) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej niż art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego.”.

2. Dodaje się Część VIII o następującym brzmieniu:

“Przepisy końcowe

§ 86

Zmian statutu dokonuje rada powiatu w trybie właściwym dla jego uchwalenia.”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kamiennogórskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
JERZY GERMATA