2011

PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
OWR-820/2056-A/5/2001/III/GM

Wrocław,

dnia 24 października 2001 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b i c, w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509),

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 2 października 2001 r.

Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej “ODRA”

z siedzibą w Oławie

posiadającej statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 000493043

zwanej w dalszej części decyzji “Przedsiębiorstwem”

postanawiam

 1. zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez wymienione Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
 2. ustalić współczynniki korekcyjne Xw, określające projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz zmianę warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej
  w okresie
  stosowania taryfy:

a) dla działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła – w wysokości minus 2,0%,

b) dla działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła – w wysokości 5,77%,

3) ustalić okres obowiązywania współczynników korekcyjnych Xw, o których mowa w pkt 2 niniejszej decyzji, do dnia 30 listopada 2002 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej “ODRA” z siedzibą w Oławie, posiadającej udzielone dnia 16 listopada 1998 r. koncesje: na wytwarzanie ciepła nr WCC/497/2056/U/OT-6/98/GM oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła
nr PCC/523/2056/U/OT-6/98/GM, w dniu
3 października 2001 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej m.in. w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE.

Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b i c ustawy – Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE należy ustalanie współczynników korekcyjnych określających poprawę efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz zmianę warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy – Prawo energetyczne, oraz
z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. Nr 96, poz. 1053), zwanego w dalszej części “rozporządzeniem taryfowym”.

Bazowe ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo w okresie sprawozdawczym (§ 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego).

Współczynniki korekcyjne, o których mowa w punkcie 2 sentencji decyzji, ustalone zostały adekwatnie do możliwości poprawy efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności koncesjonowanej w okresie stosowania taryfy.

Współczynniki korekcyjne Xw uwzględnione zostały w cenach i stawkach opłat ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejszą decyzją.

Okres obowiązywania współczynników korekcyjnych Xw – w myśl § 28 ust. 3 rozporządzenia taryfowego – jest równoznaczny z okresem stosowania taryfy.

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

 1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Antymonopolowego – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy
  z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
 2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).

Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław.

 1. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
 2. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa może zacząć obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
POŁUDNIOWO-ZACHODNI ODDZIAŁ TERENOWY
z siedzibą we Wrocławiu
DYREKTOR
Wincenty Rękas

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa

“ODRA”

TARYFA DLA CIEPŁA

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa Urząd Regulacji Energetyki

z dnia 24 października 2001 r. nr OWR-820/2056-A/5/2001/III/GM

I. Objaśnienia pojęć używanych w taryfie

1) ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.
– Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348
i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r.

Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110,
poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099),

2) rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r.
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania
i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. Nr 96, poz. 1053),

3) rozporządzenie przyłączeniowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. Nr 72,
poz. 845),

4) taryfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez sprzedawcę
i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą,

5) przedsiębiorstwo energetyczne, sprzedawca – Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własno-
ściowa "ODRA" z siedzibą w Oławie, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła,

6) odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,

7) źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,

8) sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do obiektów, należące do przedsiębiorstwa energetycznego,

9) węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,

10) instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,

11) przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego,

12) obiekt – budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,

13) układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,

14) zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzględniać moc cieplną niezbędną dla:

a) pokrycia strat ciepła w obiekcie, zapewniająca utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajdujących się w tym obiekcie,

b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, znajdujących się w tym obiekcie,

c) zapewnienia prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji, zgodnie z określonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,

15) warunki obliczeniowe – obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego określona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło,

16) liczba punktów pomiarowych – łączna liczba układów pomiarowo-rozliczeniowych, zainstalowanych w przyłączach do węzłów cieplnych,

17) nielegalne pobieranie ciepła – pobieranie ciepła bez zawarcia umowy z przedsiębiorstwem energetycznym lub niezgodnie z umową.

II. Zakres działalności gospodarczej związanej
z zaopatrzeniem w ciepło

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa “ODRA” prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła na terenie miasta Oława.

Działalność prowadzona jest na podstawie udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji
z dnia 16 listopada 1998 r. na:

wytwarzanie ciepła nr WCC/497/2056/U/OT-
-6/98/GM,

przesyłanie i dystrybucja nr PCC/523/2056/U/OT-
-6/98/GM.

III. Podział odbiorców na grupy taryfowe

Na podstawie § 10 rozporządzenia taryfowego w niniejszej taryfie wyodrębnia się następujące grupy odbiorców ciepła:

Grupa A – odbiorcy, którym ciepło jest dostarczane bezpośrednio ze źródła ciepła sprzedawcy,

Grupa B – odbiorcy, którym ciepło jest dostarczane
z sieci ciepłowniczej sprzedawcy.

IV. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

1. Ceny i stawki opłat za ciepło

Grupa A

Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość cen
netto brutto*
Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

37 453,00

45 692,66

rata miesięczna

3 121,08

3 807,72

Cena ciepła

zł/GJ

18,70

22,81

Cena nośnika ciepła

zł/m3

7,20

8,78

 

 

Grupa B

Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość cen i stawek opłat
netto brutto*
Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

37 453,00

45 692,66

rata miesięczna

3 121,08

3 807,72

Cena ciepła

zł/GJ

18,70

22,81

Cena nośnika ciepła

zł/m3

7,20

8,78

Stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe

zł/MW/rok

10 542,00

12 861,24

rata miesięczna

878,50

1 071,77

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

4,50

5,49

Stawka opłaty abonamentowej

zł/punkt pomiarowy/rok

96,96

118,29

rata miesięczna

8,08

9,86

* ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 22%.

2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

2.1. Przedsiębiorstwo nie planuje przyłączania nowych odbiorców, a w przypadku wystąpienia potrzeby przyłączenia odbiorcy, stawki opłat za przyłączenie będą kalkulowane na podstawie kosztów wynikających z nakładów ustalonych na podstawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773 ze zm.), obowiązujących w dniu zawarcia umowy o przyłączenie, przy odpowiednim uwzględnieniu postanowień art. 7 ust. 5 i 6 ustawy.

2.2. W razie powierzenia wykonania usługi w zakresie przyłączenia do sieci osobie trzeciej
w drodze przetargu, podstawą kalkulacji stawek opłat za przyłączenie jest koszt prac projektowych i budowlano-montażowych, niezbędnych do wykonania przyłączenia, określony w złożonej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, że nie będzie wyższy niż koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o których mowa w pkt 2.1.

 1. Sposób obliczania opłat

– Miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną – pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej.

Opłata za ciepło – pobierana za każdy miesiąc,
w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczenio-
wego zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umowach, oraz ceny ciepła dla danej grupy taryfowej.

Opłata za nośnik ciepła – pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, stanowi iloczyn ilości nośnika ciepła dostarczonego do napełniania i uzupełniania ubytków wody w instalacjach odbiorczych, ustalonej na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w węźle cieplnym, oraz ceny nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej.

Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe – pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.

Opłata zmienna za usługi przesyłowe – pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła ustalonej na podstawie wskazań odczytów układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umowach, oraz stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.

Miesięczna rata opłaty abonamentowej – pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn liczby punktów pomiarowych i 1/12 stawki opłaty abonamentowej dla danej grupy taryfowej.

VI. Warunki stosowania cen i stawek opłat

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat obowiązują przy zachowaniu standardów jakościowych określonych w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

W przypadkach:

– niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,

– niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców,

– uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,

– udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,

– nielegalnego pobierania ciepła,

stosuje się odpowiednio postanowienia określone
w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

VII. Wprowadzanie zmian cen i stawek opłat

Taryfa po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki jest kierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i może obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej publikacji.

Wszyscy odbiorcy będą powiadomieni pisemnie
o wprowadzaniu nowych cen i stawek opłat z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni od daty planowanego ich wprowadzenia.

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

JANUSZ CZARNECKI

JAN TKACZYK