2007

UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁĘKA

z dnia 28 września 2001 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Długołęka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zmianami) Rada Gminy Długołęka postanawia:

§ 1

W załączniku do uchwały nr XXI/27/2000 Rady Gminy Długołęka z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Długołęka, stanowiącym Statut Gminy Długołęka, zmieniony uchwałą nr XXVIII/ /105/2000 Rady Gminy Długołęka z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Długołeka, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 22 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

“Działalność organów gminy jest jawna, a ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Jawność działania organów gminy obejmuje
w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania przez gminę zadań publicznych, w tym protokołów z posiedzeń organów gminy i komisji Rady”.

2. W § 27 w ust. 3 dodaje się zdanie drugie
w brzmieniu:

“Ograniczenie jawności sesji lub jej części jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w ustawach”.

3. W § 42 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

“Posiedzenia komisji, w tym Komisji Rewizyjnej, są jawne. Ograniczenie jawności posiedzenia lub jego części jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w ustawach”.

4. Po § 43 dodaje się § 43a w brzmieniu:

“Dokumenty, w tym protokoły z posiedzeń jawnych komisji (lub części jawnych), są dostępne obywatelom na zasadach określonych w § 70 ust. 3 statutu.”.

5. W § 70 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

“Zasady dostępu i korzystania przez obywateli
z dokumentów Rady, komisji i Zarządu Gminy Długołęka określa załącznik nr 5 do niniejszego statutu.”.

6. W załączniku nr 3 do Statutu Gminy Długołęka stanowiącym Regulamin Rady Gminy:

a) w § 12 dodaje się drugie zdanie w brzmieniu:

“Ograniczenie jawności sesji lub jej części jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w ustawach”,

b) w § 26 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

“Dokumenty, w tym protokoły z sesji jawnych (lub części jawnych), udostępnia się obywatelom na zasadach określonych w § 70 ust. 3 statutu.”,

c) w § 26 dodaje się ust. 7b w brzmieniu:

“Dokumenty, o których mowa w ust. 7a, udostępniane są po ich formalnym przyjęciu przez Radę w trybie określonym w § 26 regulaminu.”.

7) W załączniku nr 4 do Statutu Gminy Długołęka stanowiącym Regulamin Zarządu Gminy Długołęka w § 9 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

“Dokumenty, w tym protokoły z posiedzeń Zarządu, udostępnia się obywatelom na zasadach określonych w § 70 ust. 3 statutu.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
TADEUSZ POLAK

Załącznik do uchwały Rady Gminy Długołęka z dnia 28 września 2001 r. (poz. 2007)

Załącznik nr 5 do Statutu Gminy Długołeka

Zasady dostępu i korzystania przez obywateli

z dokumentów Rady, Komisji i Zarządu Gminy Długołęka

§ 1

1. Każdemu obywatelowi przysługuje prawo dostępu
i korzystania z dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji Rady Gminy.

2. Organy gminy udostępniają i stwarzają warunki do korzystania z dokumentów, z wyłączeniem informacji niejawnych w rozumieniu ustawy z dnia
22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 ze zmianami) lub objętych ochroną na podstawie innych ustaw,
a w szczególności objętych tajemnicą skarbową, bankową, statystyczną, ochroną danych osobowych, informacji mogących naruszyć prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.

3. Dostęp i korzystanie z dokumentów, o których mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:

a) wgląd do dokumentów,

b) sporządzanie notatek, odpisów, wyciągów lub ich kopii.

§ 2

1. Dokumenty z zakresu działania Rady i komisji udostępnia się w Biurze Rady Gminy, a dokumenty
z zakresu działania Zarządu udostępnia się w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Urzędu Gminy,
w dniach pracy Urzędu Gminy, w godzinach przyjmowania interesantów.

2. Udostępnienie dokumentów następuje w drodze pisemnego wniosku zainteresowanego, ze wskazaniem dokumentów, których udostępnienia żąda.

3. Realizacja uprawnień określonych w § 1 może się odbywać wyłącznie pod nadzorem upoważnionego przez Wójta Gminy pracownika Urzędu Gminy.

§ 3

1. Udostępnienie dokumentów następuje niezwłocznie w formie i w postaci zgodnej z wnioskiem, z tym że dokumenty, w tym protokoły z sesji jawnych Rady (lub części jawnych) mogą być udostępnione zgodnie z § 26 ust. 7b Regulaminu Rady Gminy stanowiącym załącznik nr 3 do Statutu Gminy Długołęka.

2. W przypadku gdy żądany dokument nie może być udostępniony w formie lub postaci albo w terminie określonym w ust. 1, należy poinformować wnioskodawcę o przyczynie odmowy udostępnienia dokumentów i wskazać w jakiej formie (lub w postaci) i w terminie, nie dłuższym jednak niż 30 dni od dnia złożenia wniosku, może być udostępniony.

3. W przypadku odmowy Wójta Gminy udostępnienia lub skorzystania z dokumentów, należy podać podstawę prawną i zakres odmowy.

§ 4

1. Organy udostępniające dokumenty powinny prowadzić rejestr spraw związanych z udostępnieniem dokumentów.

2. Rejestr powinien zawierać w szczególności, dane określające:

a) rodzaj dokumentu,

b) kto i kiedy je udostępnia,

c) na czyj wniosek udostępniono dokumenty,

d) podanie przyczyny odmowy udostępnienia.

§ 5

Zasad określonych w § 1–4 nie stosuje się:

1) w przypadku podjęcia przez Radę, komisję lub Zarząd uchwały o wyłączeniu jawności w przypadkach i w sprawach przewidzianych w ustawach,

2) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, w których dostęp i korzystanie strony
z dokumentów regulują przepisy ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071).