2005

UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIDNICA

z dnia 27 września 2001 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica, terenu położonego w obrębie wsi Pszenno, oznaczonego w planie symbolem 25.8 RP

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 roku Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 roku Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałą nr XXIV/225 Rady Gminy Świdnica z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica, Rada Gminy Świdnica uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się dotychczasowe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica dla terenu, powierzchni 5,30 ha (obręb Pszenno, dz. nr 5/3), oznaczonego jako 25/8 RP – użytki rolne.

Teren ten przeznacza się na cele zabudowy usługowej.

Na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, oznacza się go symbolami:

25.8.1 U – zabudowa usługowa,

25.8.2 U – zabudowa usługowa,

25.8.3 KS – teren komunikacji (ul. klasy L 1/2).

§ 2

Dla terenu objętego planem obowiązują następujące ustalenia:

1. Oznaczone na rysunku planu:

– granice terenu objętego planem,

– przeznaczenie terenu,

– linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach,

– nieprzekraczalna linia zabudowy,

– zasada wewnętrznego podziału terenu,

– zasady obsługi komunikacyjnej (lokalizacja wjazdów).

2. Warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

– podstawowa funkcja terenu; usługowa (obiekty
o charakterze handlowym, usługowym i administracyjnym),

– zalecana wysokość zabudowy – do dwóch kondygnacji lub 8 m wysokości. Dopuszcza się lokalizację w uzasadnionych przypadkach pojedynczych obiektów wyższych, stanowiących dominanty urbanistyczno-architektoniczne,

– zaleca się, aby powierzchnia użytkowa projektowanych budynków nie była mniejsza niż
1000 m2 powierzchni użytkowej (nie dotyczy obiektów zaplecza),

– dla obiektów handlowych ustala się maksymalną wielkość powierzchni sprzedaży na 1000 m2,

– ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od ulic kl. G i L zgodnie z ustaleniami określonymi na rysunku planu. W strefie wyłączonej spod zabudowy możliwa jest lokalizacja miejsc postojowych,

– charakter zabudowy, jej wysokość, elewacje budynków oraz ogrodzenia muszą uwzględniać położenie terenu i jego ekspozycję,

– sieć dróg wewnętrznych i ich parametry techniczne muszą odpowiadać wymogom zabezpieczenia przeciwpożarowego,

– dla projektowanej ulicy kl. L ustala się szerokość w liniach rozgraniczających wynoszącą 15 m.

3. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

– zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej,

– odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej,

– odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej na warunkach określonych przez zarządcę sieci,

– zaopatrzenie w energię eklektyczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej na warunkach określonych przez zarządcą sieci,

– zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci gazowej.

4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi:

– obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych
i technologicznych przyjaznych dla środowiska nośników energii,

– uciążliwość wynikająca z prowadzonej działalności gospodarczej nie może wykraczać poza granice władania,

– usuwanie odpadów komunalnych odbywać się będzie w systemie gospodarki komunalnej,

– ustala się realizację zieleni towarzyszącej. Powierzchnia terenów zieleni towarzyszącej na poszczególnych wydzielonych działkach nie może być mniejsza niż 20% ich powierzchni,

– wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych
(ul. kl. G i L) obowiązuje wykonanie pasów zieleni izolacyjnej,

– gospodarkę odpadami, wytworzonymi w wyniku działalności usługowej należy rozwiązać w trybie przepisów szczególnych,

– nawierzchnię dojazdów i miejsc parkingowych związanych z działalnością usługowo-składową należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi i innymi substancjami chemicznymi.

§ 3

W odniesieniu do terenu określonego w § 1 traci moc obowiązującą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica, zatwierdzony uchwałą
nr XLIX/392/97 Rady Gminy Świdnica z dnia 22 grudnia 1997 roku.

§ 4

Ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu w wysokości 30%.

 

§ 5

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego i stanowi podstawę do ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu objętego planem.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Świdnica.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
TERESA MAZUREK

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Świdnica z dnia 27 września 2001 r. (poz. 2005)