2002

UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIDNICA

z dnia 27 września 2001 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej położonego we wsi Witoszów Dolny – gmina Świdnica

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999 r., poz. 139 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr XXXVI/334/2000 Rady Gminy Świdnicy z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica we wsi Witoszów Dolny, obejmującego część terenu oznaczonego w planie symbolem 6.1RP, uchwala się, co następuje:

§ 1

 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenu położonego we wsi Witoszów Dolny, oznaczonego w dotychczasowym planie ogólnym symbolem 6.1RP w granicach określonych na rysunku planu.
 2. Ustalenia planu zostają wyrażone :
 1. niniejszym tekstem uchwały,
 2. rysunkiem planu zawierającym ustalenia funkcjonalno-regulacyjne, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Obszar objęty opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje teren położony we wsi Witoszów Dolny, stanowiący część działki nr 136/1, którego granice wyznacza rysunek planu; powierzchnia opracowania wynosi ca 0,41 ha.

§ 3

Ustalenia planu

1. Przeznaczenie terenu:

1.MN – teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.

2. Lokalne warunki i zasady kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

– linie zabudowy – przebieg obowiązującej linii zabudowy zgodny z rysunkiem planu,

– zasada lokalizacji budynku na działce zgodna
z rysunkiem planu,

– maksymalne, średnie wyniesienie poziomu zerowego 1,20 m nad poziom terenu,

– liczba kondygnacji – piwnica, jedna pełna kondygnacja nadziemna z poddaszem użytkowym,

– dach dwu- lub wielospadowy o jednolitym nachyleniu 36÷40 stopni, kryty dachówką ceramiczną,

– wykończenie zewnętrzne – zakaz stosowania elewacyjnych materiałów wykonanych z tworzyw sztucznych,

– pozostałe warunki zabudowy zawarte są
w pkt 7 niniejszego paragrafu.

3. Zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane:

– dopuszcza się podział terenu na dwie działki, przy czym minimalna szerokość projektowanej nieruchomości nie może być mniejsza niż 30 m,

– zasada podziału określona rysunkiem planu.

4. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

– zaopatrzenie w wodę – z istniejącej sieci wodociągowej ,

– odprowadzenie ścieków – docelowo do wiejskiej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się do szczelnego zbiornika bezodpływowego,

– odprowadzenie wód opadowych – do gruntu lub rowu przydrożnego po uprzednim uzyskaniu zgody zarządcy rowu w trybie pozwolenia wodno-prawnego,

– zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej sieci energoelektrycznej nn,

– ogrzewanie obiektów w oparciu o ekologiczne źródła ciepła, np. gaz, olej; zakazuje się lokalizacji kubaturowych urządzeń – zbiorników w strefie frontowej i widokowej od strony głównej drogi wiejskiej działki, urządzenia winny zostać osłonięte elementami małej architektury, zielenią.

5. Obsługa komunikacyjna terenu:

– dojazd zapewniony bezpośredni z drogi gminnej.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenu wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi:

– ustala się obowiązek stosowania do celów grzewczych przyjaznych dla środowiska nośników energii,

– usuwanie odpadów – na komunalne składowisko odpadów.

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenu wynikające z potrzeb ochrony środowiska kulturowego:

– teren opracowania planu położony jest w strefie obserwacji archeologicznej “OW”; postępowanie inwestycyjne zgodnie z przepisami ustawy
o ochronie dóbr kultury,

– teren opracowania planu położony jest w strefie “K” ochrony krajobrazu kulturowego oraz
w bezpośrednim sąsiedztwie strefy “A” ścisłej ochrony konserwatorskiej obejmującej zabytkowy zespół kościelny; działania inwestycyjne winny uwzględniać:

    1. dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie skali i ukształtowania brył budynków, przy założeniu harmonijnego współistnienia elementów kompozycji historycznej i współczesnej,
    2. istniejące związki przestrzenne i planistyczne celem wpisania nowej inwestycji w sylwetę miejscowości,
    3. niedopuszczalne jest stosowanie dachów
     o połaciach mijających się na wysokości kalenicy oraz dachów o asymetrycznym nachyleniu połaci,

– działania inwestycyjne obejmujące budowę nowych obiektów i zagospodarowanie działek wymagają uzyskania pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 4

Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 30% .

§ 5

Tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica zatwierdzonego uchwałą nr V/34/90 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 października 1990 r. w granicach objętych niniejszą zmianą planu.

§ 6

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego i stanowi podstawę do ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu objętego planem.

§ 7

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Gminy Świdnica.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
TERESA MAZUREK

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Świdnica z dnia 27 września 2001 r. (poz. 2002)