2000

UCHWAŁA RADY GMINY LUBAŃ

z dnia 27 września 2001 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubań

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.) Rada Gminy Lubań uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XII/89/95 Rady Gminy Lubań z dnia
28 grudnia 1995 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Lubań ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Jeleniogórskiego Nr 30, poz. 52 z dnia 14 sierpnia 1996 r. (zmiana: uchwała nr II/3/98 Rady Gminy Lubań z dnia 30 listopada 1998 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

“§ 10a. 1. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie
z ustaw.

2. Jawność działania organów gminy obejmuje
w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń rady gminy, zarządu gminy oraz komisji rady gminy.

3. Dostęp obywateli do dokumentów wynikających
z wykonywania zadań publicznych odbywa się
w Urzędzie Gminy Lubań i polega na ich przeglądaniu oraz sporządzaniu z nich odpisów i notatek. Dokumenty te są udostępniane po uprzednim złożeniu przez obywatela wniosku
o udostępnienie dokumentów.

4. W przypadku dokumentów, które nie mogą być udostępnione do przeglądania ze względu na treści objęte ochroną prawną, na wniosek obywatela Wójt Gminy Lubań sporządza i wydaje uwierzytelnione odpisy z tych dokumentów lub odmawia ich wydania, gdy całość treści dokumentów objętych jest ochroną prawną.”;

2) § 18 otrzymuje brzmienie:

“§ 18. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego.
W przypadku nieobecności przewodniczącego i nie-wyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania prze-wodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.”;

3) skreśla się § 39;

4) w § 48 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

“1. Organem wykonawczym gminy jest zarząd gminy. Zarząd gminy liczy 3 osoby.”;

5) w § 60 skreśla się ust. 1;

6) w załączniku nr 2 Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Lubań skreśla się pkt 5 i pkt 8
i dodaje pkt 10 w brzmieniu:

“10. Gimnazjum Publiczne w Pisarzowicach.”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Lubań.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z tym że § 48 ust. 1 do końca obecnej kadencji rady gminy ma zastosowanie w brzmieniu dotychczasowym.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
ZBIGNIEW BOROŃSKI