1996

UCHWAŁA RADY GMINY WISZNIA MAŁA

z dnia 29 sierpnia 2001 r.

w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie gminy Wisznia Mała

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.) Rada Gminy w Wiszni Małej stwierdza, co następuje:

§ 1

Ustala się maksymalną liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, tj. 28 punktów, oraz w miejscu sprzedaży 10 punktów.

§ 2

Traci moc uchwała Rady Gminy w Wiszni Małej
nr III/13/93 z dnia 19 czerwca 1993 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Wisznia Mała oraz uchwała nr III/VII/47/99 z dnia 26 marca 1999 r. wprowadzająca do niej zmiany.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
HENRYK IDACZYK