1994

UCHWAŁA RADY GMINY RUJA

z dnia 20 czerwca 2001 r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Ruja

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) Rada Gminy Ruja uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie Gminy Ruja stanowiącym załącznik do uchwały nr XV/73/96 Rady Gminy Ruja z dnia
16 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ruja (Dz. Urz. Woj. Legn. Nr 28, poz. 268) zmienionym uchwałami:

nr XIX/97/96 z dnia 30 września 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Legn. Nr 59, poz. 443),

nr II/6/99 z dnia 4 listopada 1998 r., nr XII/56/99
z 7 grudnia 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2000 r.
Nr 4, poz. 43 i 47),

nr XVII/90/2000 z dnia 4 września 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 38, poz. 669),

nr XXIII/125/2001 z dnia 29 marca 2001 r.

wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 8 otrzymuje brzmienie:

“§ 8. 1. Organami gminy są rada gminy i zarząd gminy.

2. Działalność organów gminy jest jawna.

3. Dokumenty wynikające z wykonywania zadań publicznych, w tym protokoły z posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy dostępne są do wglądu dla obywateli w biurze rady w godzinach pracy urzędu gminy.

4. Korzystanie z dokumentów, o których mowa w ust. 3, możliwe jest w obecności pracownika urzędu gminy.”,

2) w § 11:

a) w ust. 2 po wyrazach “wybór o odwołanie zarządu” po przecinku dodaje się wyrazy “usta-lanie wynagrodzeń przewodniczącego zarządu”,

b) w ust. 12 po wyrazie “rządowej” dodaje się wyrazy “powiatu oraz województwa”,

c) dopisuje się ust. 17 i 18 w brzmieniu:

“17. Podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych.

18. Podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.”,

3) w § 13 w ust. 1:

skreśla się wyrazy “o ile sprawy rozstrzygane przez radę dotyczą tej jednostki”,

4) w § 16 w ust. 2 w zdaniu drugim wyrazy “bezwzględną większością” zastępuje się wyrazami:

“większością co najmniej 3/5”,

5) w § 18 w ust. 1 liczbę “2/3” zastępuje się wyrazami “co najmniej 3/5”,

6) w § 19 w ust. 2 wyraz “1 miesiąca” zastępuje się wyrazem “3 miesięcy”,

7) w § 20 w ust. 1:

a) po wyrazie “zarządzie” dodaje się wyrazy “przez członka niebędącego jego przewodniczącym”,

b) wyraz “daty” zastępuje się wyrazem “dnia”,

8) w § 24 w ust. 2:

kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się wyrazy “z wyjątkiem prawa do ustalania wynagrodzenia”,

9) w załączniku nr 3 do Statutu Gminy Ruja w § 29:

po wyrazach “składu organu” dodaje się wyrazy “w głosowaniu jawnym”,

10) w § 34:

a) wyraz “daty” zastępuje się wyrazem “dnia”,

b) dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

“Uchwały w sprawie przepisów porządkowych wójt przekazuje w ciągu dwóch dni od ich podjęcia.”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Ruja.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń we wszystkich miejscowościach gminy oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Rui.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
ALICJA JAŚKIEWICZ