1991

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY LEŚNA

z dnia 23 października 2001 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLII/305/97 z dnia 30 stycznia 1997 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74 ze zmianami) oraz art. 12 ust. 1, 2 i art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z 1982 r. ze zmianami) Rada Miejska Gminy Leśna uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XLII/305/97 Rady Miejskiej z dnia
30 stycznia 1997 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (za wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, trybu wydawania i cofania zezwoleń, warunków sprzedaży napojów alkoholowych oraz wprowadzenia w niektórych miejscach miasta i gminy Leśna zakazu spożywania napojów alkoholowych, zmienionej uchwałami nr LV/413/97 z dnia 18 grudnia 1997 r.,
nr VII/40/99 z dnia 26 lutego 1999 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

“§ 1. Ustala się na terenie miasta i gminy Leśna liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa):

a) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – 60 punktów,

b) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 40 punktów”.

§ 2

§ 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

“2. Cofnięcie zezwolenia wymaga zasięgnięcia opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta
i Gminy Leśna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
IRENA BIENKIEWICZ