1988

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU

z dnia 18 października 2001 r.

w sprawie ustalenia opłat za składowanie nieczystości stałych

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r., z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43 z 1997 r., z późn. zm.) i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z 1996 r.) Rada Miejska w Kłodzku uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się opłatę netto za składowanie odpadów przy ul. Sierpowej:

1) 1 m3 nieczystości stałych, komunalnych, w wysokości 8 zł,

2) 1 Mg nieczystości stałych, komunalnych, w wysokości 40 zł,

3) 1 m3 odpadów stałych, innych jak komunalne,
w wysokości 19,50 zł,

4) 1 Mg gruzu w wysokości 8 zł,

5) 1 Mg ziemi (niezanieczyszczonej) 4 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Kłodzka.

§ 3

Traci moc uchwała Rady Miejskiej nr LI/387/98 z dnia 15 czerwca 1998 r. w sprawie opłaty za składowanie nieczystości stałych oraz gruzu na wysypisku miejskim przy ul. Sierpowej w Kłodzku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, nie wcześniej niż 1 stycznia 2002 r.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
STEFAN MRÓZ