1985

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIEŃSKU

z dnia 11 września 2001 r.

w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Dłużyna Dolna – działki 644–650

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zmianami), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą nr XVII/161/2000 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Dłużyna Dolna, Rada Miejska w Pieńsku uchwala, co następuje:

§ 1

Przedmiot i zakres ustaleń zmian w planie

 1. Uchwala się zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Dłużyna Dolna, obejmujące tereny działek od numeru 644 do numeru 650 AM 3/3.
 2. Integralną częścią zmian w planie jest rysunek w skali 1:2000, stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
 3. Na załączniku, o którym mowa w ust. 2, oznaczono granice terenów objętych zmianami w planie.
 4. Zmiany w planie ustalają:
 1. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach gospodarowania,
 2. zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,
 3. zasady kształtowania budowy i zagospodarowania terenów,
 4. zasady podziału na działki budowlane.
 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku zmian w planie są obowiązującymi ustaleniami:
 1. granica terenów objętych zmianami w planie,
 2. linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania – obowiązujące i orientacyjne,
 3. oznaczenia funkcji terenu,
 4. linie zabudowy – nieprzekraczalne.
 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku zmian w planie stanowią informację uzupełniają do ustaleń zmian planu:
 1. istniejące linie rozgraniczające drogi wojewódzkiej nr 353,
 2. klasa techniczno-użytkowa istniejącej drogi
  nr 353.
 1. Linie rozgraniczające orientacyjne mogą być przesunięte do 5,0 m w stosunku do oznaczonych na załączniku graficznym.

§ 2

Przeznaczenie terenów, zasady podziału na działki budowlane oraz zasady ich zagospodarowania
i kształtowania zabudowy

 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej oznaczone na rysunku zmiany w planie symbolem MN.
 2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się lokalizację:
 1. zabudowy zagrodowej stanowiącej element gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustaw szczególnych,
 2. usług wbudowanych w obiekty mieszkaniowe
  o powierzchni nieprzekraczającej 20% pow. użyt-kowej budynku,
 3. obiektów infrastruktury technicznej związanych z obsługą zabudowy mieszkaniowej, a nienależą-cych do szczególnie szkodliwych lub mogących pogorszyć stan środowiska.
 1. Wyznacza się tereny rolne oznaczone na rysunku zmian w planie symbolem RP. Na terenach rolnych zakazuje się lokalizacji zabudowy służącej bezpośrednio produkcji rolnej i przetwórstwu rolno-
  -spożywczemu.
 2. Przy wydzielaniu działek na cele zabudowy mieszkaniowej na terenach MN należy zachować następujące warunki:
 1. minimalna powierzchnia działki – 1200 m2,
 2. minimalna szerokość działki – 25 m.
 1. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 i 2, ustala się następujące zasady zagospodarowania działki
  i kształtowania zabudowy:
 1. nieprzekraczalna linia zabudowy – 20 m od skra-ju jezdni,
 2. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy działki wynosi 0,20,
 3. powierzchnia ogólna piwnicy lub sutereny nie przekroczy 15% powierzchni ogólnej parteru lub przyziemia,
 4. miejsca postojowe dla samochodów należy wyznaczać w obrębie działki w ilościach minimum 1 m.p./1 mieszk. i 1 m.p./40 m2 p.u. usługi,
 5. wysokość zabudowy do 2 kondygnacji i poddasze,
 6. maksymalna wysokość kalenicy 12,0 m,
 7. dach stromy o symetrycznym układzie kalenicy
  i połaci,
 8. spadek dachu w granicach 40o–45o.

§ 3

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej
i komunikacji

1. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej
z sieci lub indywidualna na zasadach określonych w punktach 4 i 6.

 1. Zaopatrzenie w wodę – docelowo – z wodociągu miejskiego Pieńska.
 2. Odprowadzanie ścieków – docelowo – poprzez grupowy system kanalizacyjny obsługujący tereny wsi Dłużyna Dolna.
 3. Dopuszcza się do czasu realizacji wodociągu gminnego i wybudowania grupowego systemu kanalizacji sanitarnej stosowanie tymczasowych, indywidualnych rozwiązań zaopatrzenia w wodę
  z indywidualnych studni oraz gospodarki ściekowej poprzez indywidualne oczyszczalnie ścieków, pod warunkiem spełnienia wymagań sanitarnych
  i ochrony środowiska wynikających z aktualnych przepisów szczególnych.
 4. Dostawa energii elektrycznej do celów bytowych
  i grzewczych z sieci przedsiębiorstwa energetycznego w oparciu o linie niskiego napięcia i przyłącza.
 5. Ogrzewanie obiektów indywidualne w oparciu
  o energię elektryczną, gaz ziemny, paliwa płynne
  i inne spełniające wymogi sanitarne i ochrony środowiska oraz nienaruszające interesu osób trzecich.
 6. Składowanie czasowe odpadów komunalnych wyłącznie w miejscach gromadzenia odpadów stałych zlokalizowanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 7. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów MN
  z istniejącej drogi wojewódzkiej nr 353, terenów RP z istniejących dróg polnych.
 8. Ustala się linię rozgraniczającą drogi wojewódzkiej nr 353 w odległości 7,0 m od krawędzi jezdni, jak na załączniku graficznym.
 9. Dopuszcza się wyłącznie jeden wjazd z drogi wojewódzkiej na teren wydzielonej działki. Wskazane jest projektowanie wspólnych wjazdów z drogi wojewódzkiej na tereny sąsiadujących ze sobą działek, usytuowanych w granicach zmiany planu.

§ 4

 1. Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy
  o zagospodarowaniu przestrzennym stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustala się
  w wysokości 25%.
 2. W zakresie objętym niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Dłużyna Dolna uchwalonego uchwałą nr XXII/180/96 Rady Miasta i Gminy Pieńsk z dnia 3 września 1996 r. (Dz. Urz. Województwa Jeleniogórskiego z dnia 5 listopada
  1996 r. Nr 48, poz. 93).
 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy.
 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
JERZY LISIAK

Załącznik graficzny do uchwały Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 11 września 2001 r. (poz. 1985)