1983

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE

z dnia 4 września 2001 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.) Rada Miejska w Żmigrodzie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się następującą liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży :

1) dla miasta Żmigród – 20 punktów,

2) dla gminy Żmigród – 50 punktów.

§ 2

Ustala się następującą liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:

1) dla miasta Żmigród – 10 punktów,

2) dla gminy Żmigród – 15 punktów.

§ 3

Traci moc uchwała Rady Gminy i Miasta Żmigród
nr XXIII/141/93 z dnia 30 czerwca 1993 roku.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta
i Gminy w Żmigrodzie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
GMINY I MIASTA
RYSZARD WOJTKOWIAK