1980

UCHWAŁA RADY POWIATU W OŁAWIE

z dnia 4 października 2001 r.

w sprawie zasad gospodarowania majątkiem trwałym przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Oławie pn. Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

Na podstawie art. 12 pkt 11 z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 42 i art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) Rada Powiatu w Oławie uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł I

Przepisy ogólne

§ 1

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

 1. Zakładzie – należy przez to rozumieć samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Oławie
  pn. Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie.
 2. Dyrektorze Zakładu – należy przez to rozumieć dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Oławie pn. Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie.
 3. Mieniu ruchomym – należy przez to rozumieć aparaturę i sprzęt medyczny, urządzenia techniczne
  i inne przedmioty o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok.
 4. Nieruchomościach – należy przez to rozumieć grunty, budynki i budowle oraz lokale będące odrębną własnością.
 5. Majątku trwałym – należy przez to rozumieć nieruchomości oraz mienie ruchome Zakładu.
 6. Ustawie o ZOZ – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.).
 7. Organie założycielskim – należy przez to rozumieć Powiat Oławski.

§ 2

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
w Oławie gospodaruje samodzielnie przekazanymi
w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami oraz majątkiem własnym otrzymanym i zakupionym, z zachowaniem następujących zasad:

1) zakup majątku trwałego następuje w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 76, poz. 334 z późn. zm.) na warunkach przetargu,

2) dyrektor Zakładu zawiadamia organ założycielski
o planowanym zakupie aparatury i sprzętu medycznego z 14-dniowym wyprzedzeniem,

3) zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie oraz likwidacja majątku trwałego Zakładu dokonuje się na zasadach określonych w niniejszej uchwale,

4) nieodpłatne rozporządzanie majątkiem trwałym Zakładu wymaga zgody organu założycielskiego,

5) zakup i przyjęcie darowizny sprzętu lub aparatury medycznej powinno służyć wyłącznie do udzielania statutowych świadczeń zdrowotnych i wymaga pozytywnej opinii Rady Społecznej Zakładu,
a w przypadku gdy wartość przedmiotu zakupu lub darowizny przekracza 20.000 zł, może być dokonane po uzyskaniu zgody właściwych organów Powiatu Oławskiego, poprzedzonej opinią Rady Społecznej Zakładu,

6) zakupiony lub przyjęty w drodze darowizny sprzęt
i aparatura medyczna powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania przy udzielaniu świadczeń medycznych, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów; bieżąca eksploatacja sprzętu i aparatury medycznej wymaga sukcesywnego uaktualniania orzeczeń technicznych
o spełnieniu wymogów niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych.

§ 3

Do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu w sprawach gospodarowania majątkiem trwałym stanowiącym własność lub będącym w użytkowaniu zakładu należy:

 1. przekazywanie i pozbawianie Zakładu składników majątku trwałego na podstawie art. 53 i 53a ustawy o ZOZ,
 2. upoważnienie dyrektora Zakładu do nieodpłatnego rozporządzania mieniem ruchomym na zasadach określonych przez Radę, z pominięciem trybu i zasad zbywania mienia ruchomego, określonego
  w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
 3. wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości oraz wniesienie majątku Zakładu do spółek lub fundacji.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Oławie do następujących czynności w zakresie gospodarowania mieniem, stanowiącym własność lub będącym w użytkowaniu Zakładu:

 1. podejmowania decyzji w sprawie zbycia przez dyrektora Zakładu zbędnego mienia ruchomego,
 2. podejmowania decyzji w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego, po wyczerpaniu procedur zbycia opisanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
 3. wyrażania zgody na dokonanie zakupu lub przyjęcie darowizny aparatury i sprzętu medycznego – na podstawie art. 42 ustawy o ZOZ,
 4. opiniowania przedłożonej przez dyrektora Zakładu listy nieruchomości i mienia ruchomego, przeznaczonych do wynajęcia lub dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

R o z d z i a ł II

Zasady gospodarowania mieniem ruchomym

§ 5

 1. Mienie ruchome Zakładu można uznać za zbędne, jeżeli spełnia ono następujące warunki:
 1. nie jest i nie będzie wykorzystywane w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy lub jest wykorzystywane sporadycznie w stosunku do jego możliwości technicznych,
 2. w przypadku sprzętu i aparatury medycznej nie spełnia wymaganych standardów lub nie posiada stosownych świadectw zapewniających bezpieczne użytkowanie, a uzyskanie ich nie jest możliwe,
 3. nie jest sprawne technicznie, a jego naprawa nie jest możliwa lub jest nieopłacalna,
 4. zbycie lub likwidacja mienia ruchomego nie ograniczy rodzaju i zakresu udzielanych przez Zakład świadczeń zdrowotnych.
 1. Dyrektor Zakładu przedstawia Zarządowi Powiatu wykaz zbędnego mienia ruchomego wraz z uzasadnieniem i po uzyskaniu opinii Rady Społecznej Zakładu zgodnie z art. 46 pkt 1 ppkt b ustawy o ZOZ.
 2. Decyzję o zbyciu zbędnego mienia ruchomego podejmuje dyrektor Zakładu.
 3. Mienie ruchome Zakładu nienadające się do eksploatacji, gdy jego naprawa lub modernizacja jest ekonomicznie nieuzasadniona, a niepodlegające procedurze zbycia, poddaje się likwidacji.
 4. Decyzję o likwidacji mienia ruchomego podejmuje dyrektor Zakładu.
 5. Tryb i zasady zbywania oraz likwidacji mienia ruchomego Zakładu określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

R o z d z i a ł III

Zasady dzierżawy i najmu mienia ruchomego
i nieruchomości

§ 6

 1. Dzierżawa lub najem nieruchomości i mienia ruchomego Zakładu nie może powodować ograniczenia w dostępności do statutowych rodzajów i zakresu świadczeń zdrowotnych oraz pogarszać warunków świadczonych usług medycznych.
 2. Decyzję o wydzierżawieniu lub wynajęciu nieruchomości i mienia ruchomego Zakładu podejmuje dyrektor Zakładu.
 3. Dyrektor Zakładu sporządza listę nieruchomości
  i mienia ruchomego przeznaczonych do wynajęcia lub dzierżawy i przedstawia ją do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu.
 4. Tryb i zasady wydzierżawiania i wynajmu nieruchomości i mienia ruchomego Zakładu określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 5. Dyrektor Zakładu zobowiązany jest do zachowania należytej staranności przy przygotowaniu procedury najmu lub dzierżawy, a także do zapewnienia odpowiednich zapisów w umowach celem ochrony interesów właściciela oraz zapewnienia odpowiednich warunków eksploatacji, użytkowania oraz ewentualnego ubezpieczenia.

R o z d z i a ł IV

Zasady zbywania nieruchomości lub ich części

§ 7

 1. Zbycie nieruchomości lub ich części stanowiących własność Zakładu następuje po uzyskaniu zgody organu założycielskiego.
 2. Tryb i zasady zbywania nieruchomości określi Rada Powiatu w uchwale wyrażającej zgodę na sprzedaż.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oławie.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
MICHAŁ WĘGŁOWSKI

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Oławie z dnia 4 października 2001 r. (poz. 1980)

TRYB I ZASADY ZBYWANIA ORAZ LIKWIDACJI

MIENIA RUCHOMEGO ZAKŁADU

Zasady zbywania mienia ruchomego

 1. Zbycia mienia ruchomego Zakładu dokonuje dyrektor, w tym celu dokonuje się wyceny mienia.
 2. Jeżeli wartość zbywanego mienia nie przekracza na dzień wyceny po odjęciu dotychczasowych umorzeń 3.500 zł netto, dyrektor powołuje 3 osobową komisję do wyceny mienia spośród pracowników Zakładu. Regulamin pracy komisji dyrektor Zakładu przedkłada Zarządowi Powiatu. W pracach komisji może brać udział osoba delegowana przez Zarząd Powiatu.
 3. Jeżeli wartość zbywanego mienia na dzień wyceny po odjęciu dotychczasowych umorzeń przekracza 3.500 zł netto, wyceny dokonuje rzeczoznawca.
 4. Rzeczoznawcę wybiera się w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego lub w drodze zapytania o cenę, skierowanego do co najmniej 4 osób.
 5. Wycenę komisji lub rzeczoznawcy zatwierdza dyrektor Zakładu.
 6. Jeżeli zbyciu podlega mienie ruchome, którego wartość nie była sukcesywnie przeszacowywana, wartość rynkową mienia ustala się metodą porównawczą (cena zakupu pomniejszona o stopień zużycia)
  i następnie ustala się cenę wg pkt 2 lub 3.
 7. Zbycia mienia ruchomego dokonuje się w drodze przetargu nieograniczonego.
 8. W przypadku niedojścia do zbycia mienia, zgodnie z procedurą określoną w pkt 7, dyrektor ogłasza kolejny przetarg nieograniczony, w którym może obniżyć cenę wywoławczą zbywanego mienia do 50%, w stosunku do ceny wywoławczej z pierwszego przetargu.
 9. W przypadku gdy kolejny przetarg nie wyłoni nabywcy, upoważnia się dyrektora do zbycia mienia z wolnej ręki, za cenę ustaloną w wyniku negocjacji stron.
 10. W przypadku wyczerpania procedur zbycia opisanych w pkt 7, 8 i 9 dyrektor Zakładu występuje do Zarządu Powiatu z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie mienia.
 11. Nieodpłatne przekazanie mienia, o jakim mowa
  w pkt 10, może być dokonane na rzecz placówek oświatowo-wychowawczych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, innych instytucji użyteczności publicznej.
 12. Likwidacja mienia ruchomego

 13. Likwidacji podlega mienie ruchome Zakładu nienadające się do dalszej eksploatacji, gdy jego naprawa jest niemożliwa lub nieuzasadniona ekonomicznie, mienie niezbyte zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym załączniku oraz mienie niepoddane procedurze opisanej w pkt 10.
 14. Likwidacji mienia dokonuje dyrektor, w tym celu powołuje 3 osobową komisję złożoną z pracowników zakładu.
 15. Komisja likwidacyjna kwalifikuje mienie do kasacji, oceniając jego stan techniczny.
 16. W przypadku gdy do kasacji zakwalifikowano specjalistyczną aparaturę medyczną lub specjalistyczne urządzenia techniczne, komisja likwidacyjna podejmuje decyzję na podstawie orzeczenia technicznego wydanego przez rzeczoznawcę, zakłady techniki medycznej lub inne podmioty świadczące usługi serwisowe i posiadające odpowiednie uprawnienia.
 17. Podczas oceny stanu technicznego mienia komisja podejmuje decyzję i nadzoruje wymontowywanie części użytecznych, które zostają przekazane do magazynu. Części zbędne poddaje się procedurze zbycia opisanej w niniejszym załączniku.
 18. Komisja sporządza protokół z przeprowadzonej likwidacji, który zawiera:
 1. Protokół podpisują członkowie komisji i zatwierdza dyrektor Zakładu.

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Oławie z dnia 4 października 2001 r. (poz. 1980)

Zasady dzierżawy i najmu mienia ruchomego

i nieruchomości

 1. Wynajęciu lub wydzierżawieniu podlegają nieruchomości oraz mienie ruchome będące w dyspozycji Zakładu, które zostało zakwalifikowane przez dyrektora jako czasowo zbędne dla działalności Zakładu.
 2. Nieruchomości oraz mienie ruchome Zakładu można wydzierżawić lub wynająć w następującym trybie:
 1. przetargu nieograniczonego,
 2. bezprzetargowym dla podmiotów świadczących usługi medyczne, powstałych na bazie Zakładu w wyniku restrukturyzacji.
 1. Tryb bezprzetargowy dzierżawy lub najmu wymaga pozytywnej opinii Zarządu Powiatu.
 2. Umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości będących w dyspozycji Zakładu powinny zawierać stawki czynszu niemniejsze niż określone w załączniku nr 1 do uchwały nr X/66/99 Rady Powiatu
  w Oławie z dnia 29 listopada 1999 r. oraz zasady corocznej waloryzacji czynszu.
 3. Dopuszcza się możliwość ustalenia stawki czynszu niższej niż określona w pkt 4, w przypadku złego stanu technicznego nieruchomości oraz w przypadku dokonania przez najemcę lub dzierżawcę adaptacji lub remontów wymagających znacznych nakładów finansowych.