1977

UCHWAŁA RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO

z dnia 20 sierpnia 2001 r.

w sprawie zmiany uchwały nr X/70/99 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Oleśnickiego

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a i art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1, art. 15, art. 18, art. 34, art. 67, art. 68, art. 70, art. 71, art. 73, art. 74, art. 84 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U.
z 2000 r. Nr 46, poz. 543) Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę nr X/70/99 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 16 sierpnia 1999 r. sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Oleśnickiego w ten sposób, że:

1) w § 2:

a) ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:

“4. Przy oddawaniu nieruchomości w użytkowanie, dzierżawę lub najem Zarząd może odstąpić od przetargu w przypadku:

1) przedłużania czasu trwania umów uprzednio zawartych przez Zarząd,

2) wstąpienia w miejsce dotychczasowych najemców, dzierżawców lub użytkowników ich następców prawnych lub współmałżonka i zstępnych w wypadku śmierci, przejścia na emeryturę lub rentę dotychczasowego najemcy lub dzierżawcy, o ile wstępujący przejmie wszelkie prawa i obowiązki dotychczasowej strony stosunku prawnego oraz będzie kontynuował działalność prowadzoną dotychczas w nieruchomości,

3) innych niewymienionych powyżej ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku przekazywania nieruchomości osobom prawnym lub fizycznym prowadzącym działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwo-jową, wychowawczą lub sportowo-turysty-czną na cele niezwiązane z działalnością zarobkową”,

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: “Zarząd może upoważnić kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do oddawania w użytkowanie, wydzierżawiania oraz wynajmowania nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie tychże jednostek na czas określony do 3 lat.”,

2) w § 3 ust. 3 pkt 4 po słowach: “Skarbu Państwa”, dodaje się słowa: “lub innych jednostek samorządu terytorialnego.”,

3) w § 13 w ust. 1 po słowach: “lokalu mieszkal-nego” dodaje się słowa: “oraz części ułamkowej gruntu.”,

4) w § 17:

a) dotychczasowa treść otrzymuje numerację
ust. 1,

b) dodaje się ustęp 2 w brzmieniu: “Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy garaż posadowiony jest na tej samej działce gruntu, na której znajduje się lokal przeznaczony do sprzedaży.”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
JAN BRONŚ