1863

UCHWAŁA RADY GMINY W WALIMIU

z dnia 27 września 2001 r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Walim miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów

Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.), Rada Gminy w Walimiu uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się zasady usytuowania na terenie Gminy Walim miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunki sprzedaży napojów alkoholowych wg załącznika nr 1.

§ 2

Traci moc uchwała nr XXVII/136/97 Rady Gminy w Walimiu z dnia 19 lutego 1997 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, określenia zasad usytuowania na trenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia zarówno w miejscu jak i poza miejscem sprzedaży oraz ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Walim oraz uchwała nr VII/23/99 Rady Gminy Walimiu z dnia 25 stycznia 1999 r. oraz uchwała nr XXVII/138/2000 Rady Gminy w Walimiu
z dnia 29 września 2000 r. wprowadzające zmiany do uchwały nr XXVII/136/97 Rady Gminy w Walimiu
z dnia 19 lutego 1997 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Bogdański

Załącznik do uchwały Rady Gminy w Walimiu z dnia 27 września 2001 r. (poz. 1863)

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Walim miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów

1. Ustalając usytuowanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych kierowano się zasadą ograniczenia dostępności do alkoholu.

2. Przedsiębiorca starający się o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych winien złożyć podanie do wójta gminy, który wyda zezwolenie po spełnieniu przez przedsiębiorcę warunków określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w niniejszej uchwale, po zasięgnięciu opinii Zarządu Gminy.

3. Jeżeli punkt sprzedaży (licząc od drzwi wejściowych do lokalu) będzie położony w odległości mniejszej niż 25 metrów od granic działki, na której znajdują się obiekty kultu religijnego oraz obiekty wymienione w art. 14 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, warunkiem wyrażenia zgody na sprzedaż napojów alkoholowych jest uzyskanie pozytywnej opinii dyrektorów i zarządców tych obiektów zezwalających na sprzedaż tych napojów.

4. Dyrektorzy i zarządcy, wyrażając opinię, o której mowa w pkt 3, mają prawo do określenia warunków sprzedaży napojów alkoholowych, do których przedsiębiorca starający się o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, będzie zobowiązany dostosować się.

5. Zezwolenia mogą być wydane na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych:

a) do spożycia poza miejscem sprzedaży,

b) do spożycia w miejscu sprzedaży,

c) do spożycia w czasie i miejscu organizowania zabaw i uroczystości,

d) do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży na imprezach odbywających się na otwartym powietrzu.

6. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży mogą być wydawane na następujące, z uwagi na zawartość alkoholu, rodzaje napojów:

a) do 4,5% zawartości napojów alkoholowych oraz piwo wysokogatunkowe,

b) od 4,5% do 18% alkoholu poza piwem wysokogatunkowym,

c) powyżej 18% alkoholu,

7. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży mogą być wydawane na sprzedaż prowadzoną:

– w sklepach branżowych ze sprzedażą napojów alkoholowych,

– w sklepach spożywczych i spożywczo – przemysłowych,

8. Zakazuje się spożywania napojów alkoholowych we wszystkich placówkach handlowych w obrębach tych placówek, prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

9. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, o których mowa w pkt 6, mogą być wydawane na sprzedaż prowadzoną:

a) w restauracjach, gospodach, zajazdach;

b) w kawiarniach, herbaciarniach, cukierniach;

c) w barach – z wyjątkiem barów mlecznych pod warunkiem doręczenia wraz z wnioskiem decyzji Państwowego Inspektora Sanitarnego wyrażającej zgodę na prowadzenie działalności gastronomicznej, w tym na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

10. Zezwolenia, o których mowa w pkt 5c,d mogą być wydawane jednorazowo przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz Ochotniczym Strażom Pożarnym.

11. Na prowadzenie sprzedaży każdego z rodzajów napojów alkoholowych, o których mowa w pkt 6, jest wymagane odrębne zezwolenie.

12. Wójt Gminy prowadzi rejestr wydanych zezwoleń.

13. Nie przestrzeganie przez przedsiębiorców postanowień niniejszej uchwały oraz zapisów w art. 18 pkt 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, spowoduje cofnięcie zezwolenia.