1862

UCHWAŁA RADY GMINY W WALIMIU

z dnia 27 września 2001 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży na terenie gminy

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późniejszymi zmianami) i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) Rada Gminy w Walimiu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się na terenie Gminy Walim 50 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

§ 2

Ustala się na terenie Gminy Walim 25 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

§ 3

Traci moc uchwała nr XXVII/136/97 Rady Gminy w Walimu z dnia 19 lutego 1997 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, określenia zasad usytuowania na trenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia zarówno w miejscu jak i poza miejscem sprzedaży oraz ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Walim oraz uchwały wprowadzające zmiany do powyższej uchwały:

– uchwała VII/23/99 Rady Gminy w Walimiu z dnia 25 stycznia 1999 r.

– uchwała nr XXVII/138/2000 Rady Gminy w Walimiu z dnia 29 września 2000 r.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Bogdański