1859

UCHWAŁA RADY GMINY WISZNIA MAŁA

z dnia 12 września 2001 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Pierwoszów obejmującego działki nr: 46/6, 219, 220/1, 220/2 oraz części działek nr: 35/1, 36, 37/1, 37/2, 38, 39/2, 40, 41, 42/1,
42/2, 43, 44/2, 44/1, 45, 46/1, 26, 27/3, 27/2, 29, 30/1, 31

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 1999 r. Dz. U. Nr 15, poz. 139) oraz w nawiązaniu do uchwały nr III/XV/107/2000 Rady Gminy z dnia 23 lutego 2000 r. Rada Gminy Wisznia Mała uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy położonego we wsi Pierwoszów, obejmującego działki nr: 46/6, 219, 220/1, 220/2 oraz części działek nr: 35/1, 36, 37/1, 37/2, 38, 39/2, 40, 41, 42/1, 42/2, 43, 44/2, 44/1, 45, 46/1, 26, 27/3, 27/2, 29, 30/1, 31, wraz z otaczającymi rowami i drogami, zwany dalej w skrócie MPZP PIERWOSZÓW II, którego obowiązujące ustalenia o przeznaczeniu, warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zostają wyrażone w postaci:

1) rysunku MPZP w skali 1:2000 stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, obowiązującego w zakresie: przeznaczenia terenów, linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub róznych zasadach zagospodarowania oraz nieprzekraczalnych linii zabudowy,

2) zasad zagospodarowania terenu określonych w rozdziale II niniejszej uchwały,

3) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej określonych w rozdziale III niniejszej uchwały,

4) zasad ochrony środowiska określonych w rozdziale IV niniejszej uchwały,

5) zasad ochrony dóbr kultury określonych w rozdziale V niniejszej uchwały.

§ 2

Ustalenia Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego gminy Wisznia Mała uchwalonego dnia
28. lipiec 1993 r. uchwałą nr V/21/93 Rady Gminy opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wrocławskiego nr 11/93 w obszarze objętym niniejszym planem tracą swą ważność.

§ 3

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia MPZP PIERWOSZÓW II, o którym mowa w § 1 uchwały,

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu w skali 1:2000 z oznaczoną graficznie funkcją terenu i jego podziałem stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,

3) terenie – należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem funkcji zgodnie z oznaczeniami graficznymi określonymi w legendzie.

R o z d z i a ł II

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

§ 4

Zasady ogólne

1. Obszar objęty planem podzielono na tereny o różnych funkcjach lub różnych sposobach zagospodarowania oraz oznaczono na rysunku planu symbolami i numerami.

2. Wskazane w planie funkcje terenu są obowiązujące, funkcje te można uzupełnić o dodatkowe pod warunkiem, że nie będą kolidowały z podstawową funkcją terenu.

3. Zaleca się, aby inwestowanie w tych terenach zostało poprzedzone kompleksowym wytyczeniem układu komunikacyjnego oraz realizacją podstawowych sieci uzbrojenia.

4. W przypadku uzyskania możliwości poszerzenia ulic, dopuszcza się korektę linii rozgraniczających bez dokonywania zmian niniejszego planu.

§ 5

Przeznaczenie terenów oraz lokalne warunki, zasady
i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzania
terenu

1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1 MN,
2 MN, 3 MN, 4 MN, 5 MN, 6 MN, 7 MN, dla których obowiązują następujące ustalenia:

1) Tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną, wolnostojącą o niskiej intensywności zabudowy.

2) Wyklucza się zabudowę szeregową oraz bliźniaczą.

3) Dopuszcza się w budynku mieszkalnym lokalizację usługi nieuciążliwej. Na etapie uzyskania pozwolenia na budowę dla projektowanych usług nieuciążliwych, towarzyszących funkcji mieszkaniowej należy uzyskać postanowienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

4) Wyklucza się lokalizację obiektów towarzyszących funkcji mieszkaniowej mogących pogorszyć stan środowiska.

5) Budynek mieszkalny nie wyższy niż 2 kondygnacje (w tym poddasze użytkowe). Przy projektowaniu zabudowy należy uwzględnić walory krajobrazu.

6) Oznaczona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy oznacza, że zewnętrzny obrys budynku nie może jej przekraczać.

7) Brak oznaczonej linii zabudowy oznacza, że lokalizacja obiektów jest dowolna z zachowaniem wymogów prawa budowlanego.

8) Miejsca postojowe dla wszystkich pojazdów właściciela na posesji własnej. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej właściciel zapewnia miejsca postojowe również dla klientów.

9) Dopuszcza się zabudowę max 25% powierzchni działki.

2. yznacza się teren urządzeń infrastruktury technicznej, oznaczony na rysunku planu symbolem: 9 EE, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

1) Tereny przeznaczony dla lokalizacji stacji transformatorowej.

2) Dopuszcza się możliwość lokalizacji innego urządzenia technicznego, którego potrzeba wyniknie w trakcie realizacji osiedla.

3) Wyklucza się realizacje urządzeń technicznych uciążliwych dla sąsiadujących terenów mieszkaniowych.

4) Do czasu realizacji lub w razie niewykorzystania terenu – zieleń niska.

3. Wyznacza się tereny komunikacji, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1 KL, 2 KD, 3 KD,
4 KPJ, 5 KPJ, 6 KPJ, 7 KPJ, 8 KPJ, 9 KPJ, 10 KP, 11 KP, dla których obowiązują następujące ustalenia:

1) Dla terenu 1 KL:

a) Teren ulicy kl. “L”- lokalnej - istniejąca droga powiatowa nr 47 101.

b) Szerokość ulicy w liniach rozgraniczających min. 16 m.

c) Szerokość jezdni min. 6 m.

d) Chodniki obustronne – 2 x min. 1,5 m oraz dwa pasy zieleni.

e) Zaleca się wprowadzenie obustronnego szpa-
leru drzew jednorodnych.

f) W liniach rozgraniczających ulicy dopuszcza się lokalizację wszelkich sieci uzbrojenia podziemnego.

2) Dla terenu 2 KD:

a) Teren ulicy kl. “D” – dojazdowej – istniejąca droga gminna z projektowaną korektą przebiegu.

b) Szerokość ulicy w liniach rozgraniczających min. 10 m.

c) Szerokość jezdni – 6 m.

d) W liniach rozgraniczających ulicy dopuszcza się lokalizację wszelkich sieci uzbrojenia podziemnego.

e) Wskazany szpaler zieleni wysokiej oraz przynajmniej jednostronny chodnik.

3) Dla terenu 3 KD:

a) Teren ulicy kl. “D” – dojazdowej – projektowana ulica osiedlowa.

b) Szerokość ulicy w liniach rozgraniczających min. 10 m.

c) Szerokość jezdni – 6 m.

d) W liniach rozgraniczających ulicy dopuszcza się lokalizację wszelkich sieci uzbrojenia podziemnego.

e) Wskazany szpaler zieleni wysokiej oraz przynajmniej jednostronny chodnik.

4) Dla terenów: 4 KPJ, 5 KPJ, 6 KPJ, 7 KPJ,
9 KPJ:

a) Tereny projektowanych ciągów pieszo-jezdnych.

b) Szerokość ciągów w liniach rozgraniczających
5 m.

c) W liniach rozgraniczających ciągu dopuszcza się lokalizację sieci uzbrojenia podziemnego.

5) Dla terenu: 8 KPJ:

a) Teren ciągu pieszo-jezdnego – istniejąca droga polna.

b) Szerokość ciągu w liniach rozgraniczających 5 m.

c) W liniach rozgraniczających ciągu dopuszcza się lokalizację sieci uzbrojenia podziemnego.

6) Dla terenu: 10 KP:

a) Teren ciągu pieszego – istniejąca droga polna.

b) Szerokość ciągu w liniach rozgraniczających od 5 do 7 m – zgodnie z rysunkiem planu oraz istniejącym podziałem.

c) Wskazany szpaler zieleni wysokiej.

7) Dla terenu: 11 KP:

a) Teren ciągu pieszego – istniejąca droga polna.

b) Szerokość ciągu w liniach rozgraniczających od 3 do 5 m – zgodnie z rysunkiem planu oraz istniejącym podziałem.

c) Wskazany szpaler zieleni wysokiej.

§ 6

Zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane

1. Na rysunku planu wskazano orientacyjne linie podziałów wewnętrznych terenów, które należy traktować jako zalecany sposób podziału na działki budowlane.

2. W terenach 3 MN i 7 MN wyklucza się podział na mniejsze działki.

3. Dopuszcza się podział terenów mieszkaniowych inny niż wskazany na rysunku planu, pod warunkiem, że zostaną zachowane następujące zasady:

1) powierzchnia nowych działek powstałych z podziału (lub działek powstałych z podziału i scalenia) nie będzie mniejsza niż 1200 m˛,

2) linie podziałów wewnętrznych będą prostopadłe (lub zbliżone do prostopadłych) do osi dróg albo równoległe do zaproponowanych podziałów,

3) fronty nowo powstałych działek nie będą węższe niż 20 m.

R o z d z i a ł III

ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

§ 7

1. W terenach przeznaczonych pod zabudowę przewiduje się uzbrojenie poprzedzające realizację zabudowy.

2. Sieci uzbrojenia podziemnego będą przebiegały w liniach rozgraniczających ulic oraz ciągów pieszo-jezdnych.

3. Urządzenia techniczne tj.: trafostacje itp., dla których nie przewidziano wydzielonych terenów i które nie będą mogły być realizowane w liniach rozgraniczających ulic mogą być realizowane w terenach mieszkaniowych za zgodą właścicieli.

4. Dopuszcza się uzbrojenie części terenu przez inwestorów we własnym zakresie.

5. Woda z wodociągu wiejskiego po rozbudowie istniejącej sieci wodociągowej.

6. Energia elektryczna zgodnie z warunkami określonymi przez Zakład Energetyczny. Lokalizacja trafostacji zgodnie z rysunkiem planu. W razie potrzeby dopuszcza się inne stacje na terenach inwestorów.

7. Linie kablowe w liniach rozgraniczających ulic.

8. Zaopatrzenie w gaz przewodowy do celów bytowych i grzewczych zgodnie z koncepcją gazyfikacji gminy. Sieci w liniach rozgraniczających ulic.

9. Ogrzewanie paliwem ekologicznym o niskiej zawartości siarki – zaleca się gaz, dopuszcza się olej opałowy, energię elektryczną i in.

10. Sieć telefoniczna przewodowa w liniach rozgraniczających ulic lub w terenach mieszkaniowych za zgodą właścicieli.

§ 8

Tereny, dla których przewiduje się stosowanie indywidualnych lub grupowych systemów oczyszczania
ścieków

1. Dla całego terenu w granicach opracowania zaleca się system grupowego odprowadzenia ścieków do kanalizacji wiejskiej oraz gminnej oczyszczalni ścieków w Strzeszowie Dopuszcza się inne rozwiązania kompleksowe za wyjątkiem indywidualnego rozsączkowania ścieków na działce.

2. Do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej dopuszcza się szczelne zbiorniki bezodpływowe i wywóz nieczystości do gminnej oczyszczalni.

R o z d z i a ł IV

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA

§ 9

Szczególne zasady zagospodarowania terenu wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego oraz
ochrony gruntów rolnych i leśnych

1. Wyklucza się zanieczyszczanie ściekami rowu melioracyjnego znajdującego się w liniach rozgraniczających drogi 1 KL.

2. Z racji występowania gleb III i IV klasy bonitacyjnej zaleca się maksymalne wykorzystanie części działek budowlanych na cele upraw owocowo-warzywnych oraz minimalizowanie powierzchni utwardzonej działek.

3. W terenie objętym planem nie występują grunty leśne w związku z czym nie ustala się szczególnych zasad zagospodarowania terenu wynikających z potrzeb ochrony gruntów leśnych.

 

 

R o z d z i a ł V

ZASADY OCHRONY DÓBR KULTURY

§ 10

Szczególne zasady zagospodarowania terenu wynika-
jące z potrzeb ochrony środowiska kulturowego

Z uwagi na występowanie w rejonie obszaru objętego planem stanowisk archeologicznych oraz związanej
z tym ewentualnej możliwości dokonania w czasie robót ziemnych odkrycia obiektów nieruchomych lub ruchomych zabytków archeologicznych należy przestrzegać następujących zasad:

1) Prace ziemne muszą być prowadzone pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim Wydziału Zabytków Archeologicznych Woj. Oddziału Służby Ochrony Zabytków;

2) W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych należy podjąć ratownicze badania wykopaliskowe;

3) Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej
w myśl przepisów ustawy o ochronie dóbr kultury;

4) Inwestor zobowiązany jest do powiadomienia WO SOZ – Wydział Zabytków Archeologicznych we Wrocławiu o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych z 7-dniowym wyprzedzeniem, celem zorganizowania nadzoru archeologiczno-konserwa
torskiego.

R o z d z i a ł VI

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 11

W razie zbycia terenu przez właściciela lub użytkownika wieczystego przewiduje się naliczanie opłaty,
o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 15%.

§ 12

Uchyla się uchwałę nr III/XXX/231/01 rady Gminy Wisznia Mała z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia MPZP PIERWOSZÓW II.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Wisznia Mała.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Idaczyk

Załącznik do uchwały Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 12 września 2001 r. (poz. 1859)