1852

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIEŃSKU

z dnia 11 września 2001 r.

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta i gminy Pieńsk

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz.74 ze zm.) i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 ze zm.) Rada Miejska w Pieńsku uchwala, co następuje:

§ 1

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie miasta
i gminy Pieńsk odbywa się każdego roku nie częściej niż raz na kwartał.

§ 2

Wyłapywane zwierzęta umieszczane będą w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt prowadzonym w miejscowości Dłużyna Górna.

§ 3

Wykonanie uchwal)” powierza się Zarządowi Miasta
i Gminy Pieńsk.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
JERZY LISIAK