1851

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIEŃSKU

z dnia 11 września 2001 r.

o zmianie uchwały nr XXVI/21 1/96 Rady MiG Pieńsk z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie miasta i gminy Pieńsk

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz.74 ze zm.) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 ze zm.) Rada Miejska w Pieńsku uchwala, co następuje:

§ 1

W tytule uchwały nr XX VI/2 11/96 Rady Miasta
i Gminy Pieńsk z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie miasta i gminy Pieńsk, po wyrazach “poza miejscem sprzedaży...” dodaje się wyrazy “jak i w miejscu sprzedaży...”.

§ 2

W § 1 uchwały określonej w § 1 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

“2. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alk. (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi na terenie miasta i gminy Pieńsk – 18.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta
i gminy w Pieńsku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
JERZY LISIAK