1848

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

z dnia 11 września 2001 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków tej sprzedaży, zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi napojami

Na podstawie art. 4(1) ust. 1 pkt 4 i art. 18, art. 12 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.), art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) uwzględniając założenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w zakresie ograniczenia dostępności alkoholu, Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala na terenie Gminy Międzylesie:

1. Sześćdziesiąt punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (za wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

2. Dwadzieścia punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (za wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

§ 2

1. Zasady usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunki tej sprzedaży określa załącznik nr 1 do uchwały.

2. Zasady wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz zasady kontroli przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3

Traci moc uchwała nr V/16/99 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (za wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Międzylesie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Międzylesiu.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
JERZY MARCINEK

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 11 września 2001 r. (poz. 1848)

Zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży

napojów alkoholowych i warunki tej sprzedaży

1. Punkty sprzedaży alkoholu o którym mowa w uchwale nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż:

1) 100 m od szkół, przedszkoli domu dziecka, szpitala, ośrodka zdrowia lub przychodni,

2) 50 m od obiektów kultu religijnego, dworców kolejowych i autobusowych, zakładów przemysłowych, obiektów zajmowanych przez ograny ścigania, obiektów wojskowych, przejść granicznych, stadionu i basenu kąpielowego.

2. W uzasadnionych przypadkach, w stosunku do obiektów wymienionych w pkt 2, można wydać zezwolenie na sprzedaż alkoholu w odległości mniejszej niż. 50 m, po zasięgnięciu opinii właściciela takiego obiektu.

3. Odległości mierzy się od wejścia do punktu sprzedaży, do wejścia głównego obiektów.

4. W miejscu sprzedaży wywiesza się w widocznym miejscu zezwolenie na sprzedaż.

5. W miejscu sprzedaży w widocznym miejscu muszą być wywieszone ustawowe ograniczenia sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 11 września 2001 r. (poz. 1848

 

I. Zasady wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

§ 1

Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu jak i poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia, które wydawane jest wyłącznie gdy usytuowanie takiego punktu sprzedaży spełnia warunki określone w niniejszej uchwale.

§ 2

Zezwolenie o którym mowa w § 1 wydaje Burmistrz Międzylesia na czas określony po zasięgnięciu opinii Zarządu Miejskiego na podstawie złożonego wniosku, którego wzór określono w załączeniu.

§ 3

1. Zezwolenie na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży wydaje się na okres 2 lat.

2. Zezwolenie na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży wydaje się na okres
4 lat.

§ 4

Do wniosku o wydanie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu jak i poza miejscem sprzedaży wnioskujący.

§ 4

Do wniosku o wydanie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu jak i poza miejscem sprzedaży wnioskujący powinien załączyć:

a) Aktualny dokument potwierdzający uprawnienie do prowadzenia działalności gospodarczej we wnioskowanym zakresie, jeżeli wpis do ewidencji działalności gospodarczej dokonany został poza Gminą Międzylesie.

b) Aktualną tj. z okresu nie dłuższego niż miesiąc przed złożeniem wniosku, pozytywną opinie Sanepidu stwierdzającą przydatność pomieszczeń i urządzeń do rodzaju prowadzonej sprzedaży pod kątem obowiązujących przepisów sanitarnych.

c) W przypadku punktów gastronomicznych pozytywną opinię państwowej Straży Pożarnej, stwierdzającą przydatność pomieszczeń pod kątem przepisów p. poz.

d) Pisemne oświadczenie o za[poznaniu się i przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, oraz niniejszej uchwały.

§ 5

Przepisy § 4 dotyczą wnioskodawców którzy po raz pierwszy oraz kolejny zwracają się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 6

Brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych w § 4 i nieuzupełnienie tego braku w terminie 14 dni skutkuje odmowę wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przyczyn formalnych.

§ 7

1. jednorazowe zezwolenia na sprzedaż alkoholu wydaje Burmistrz po zasięgnięciu opinii Zarządu, na podstawie wniosku którego wzór określono w załączeniu.

2. pozwolenia o których mowa w ust. 1 wydawane są tylko w przypadku organizowania imprez społecznych, z uwzględnieniem zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków tej sprzedaży.

3. Do wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż alkoholu wnioskujący załącza dokumenty wymienione w § 4 pkt a i d.

4. pozwolenia o których mowa w ust. 1 dotyczą jedynie przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz Ochotniczych Straży pożarnych, z zachowaniem postanowień art. 18 (1) ust. 1–3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

5. Burmistrz może odmówić wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, pomimo ze wnioskujący spełnia wszelkie warunki. Jeżeli zachodzą istotne przesłanki do tego, że działalność wnioskodawcy spowodować może zagrożenie bezpieczeństwa publicznego oraz ładu i porządku.

6. Liczba zezwoleń jednorazowych nie jest limitowana.

II. Cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub
poza miejscem sprzedaży

§ 1

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu cofa Burmistrz Międzylesia w formie decyzji po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych jeśli ustawa tego wymaga).

§ 2

Cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży następuje w przypadkach określonych w art. 18 ust. 6 pkt 1–7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 3

Zasady cofania określone w § 1 i 2 nie dotyczą zezwoleń jednorazowych.

§ 4

Podmiot gospodarczy, któremu cofnięto zezwolenie na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży zobowiązany jest w terminie 7 dni zwrócić je organowi wydającemu.

§ 5

Podmiot o którym mowa w § 4 może wystąpić
z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu.

III. Kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami
alkoholowymi

§ 1

Kontrolę przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi przeprowadza się w zakresie:

a) Ważności zezwolenia.

b) Warunków sprzedawania i podawania alkoholu.

c) Zgodności miejsca sprzedaży z wydanym zezwoleniem.

d) Reklamy i promocji napojów alkoholowych.

e) Ekspozycji informacji o szkodliwości spożywania alkoholu oraz zakazie sprzedaży alkoholu osobom będącym w stanie nietrzeźwym oraz osobom do lat 18.

f) Innych zasad sprzedaży i podawania napojów alkoholowych określonych przepisami ustawy lub niniejszej uchwały.

§ 2

Zadania kontrolne wykonuje z polecenia Burmistrza merytoryczny pracownik Urzędu Miejskiego przy współdziale innych osób wyznaczonych przez Burmistrza, na podstawie imiennego upoważnienia.

§ 3

Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji biorący udział w kontroli. protokół przedkładany jest Burmistrzowi w ciągu 3 dni od dnia przeprowadzenia kontroli.

§ 4

1. W przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości i naruszeń Komisja wraz z protokołem składa Burmistrzowi wniosek o cofnięcie zezwolenia.

2. W przypadku drobnych uchybień Komisja wyznacza termin ich usunięcia i odnotowuje to w protokole kontroli.

Wzory wniosków

I. Burmistrz Międzylesia

Wniosek o wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznaczonego

do spożycia w miejscu sprzedaży /poza miejscem sprzedaży*

............................................... ................................................

(wnioskodawca – imię nazwisko, adres) (miejscowość, data wniosku)

..............................................

(pełna nazwa i adres podmiotu)

Proszę o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych *

a) do 4,5% alkoholu oraz piwa,

b) powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

c) powyżej 18% alkoholu.

Alkohol sprzedawany będzie w .................................................

(adres punktu sprzedaż)

Oświadczam, że zapoznałem się z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.) oraz uchwałą nr XXVI/
/106/01 rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 11 września 2001 r. i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

.........................................................

(data i czytelny podpis wnioskodawcy)

do wniosku załączam:

1............................

2............................

3............................ *niepotrzebne skreślić.

 

II. Burmistrz Międzylesia

Wniosek o wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznaczonego

do spożycia w miejscu sprzedaży /poza miejscem sprzedaży*

............................................... ................................................

(wnioskodawca – imię nazwisko, adres) (miejscowość, data wniosku)

..............................................

(pełna nazwa i adres podmiotu)

Proszę o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych *

a) do 4,5% alkoholu oraz piwa,

b) powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

c) powyżej 18% alkoholu.

Alkohol sprzedawany będzie w .................................................

(adres punktu sprzedaż)

Oświadczam, że zapoznałem się z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.) oraz uchwałą nr XXVI/
/106/01 rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 11 września 2001 r. i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

.........................................................

(data i czytelny podpis wnioskodawcy)

do wniosku załączam:

1............................

2............................

3............................ *niepotrzebne skreślić.