1841

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WOJCIESZOWIE

z dnia 28 sierpnia 2001 r.

w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Wojcieszowie

Na podstawie art. 33 art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.) Rada Miejska w Wojcieszowie uchwala, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Wojcieszowie stanowiącym załącznik do uchwały
nr II/18/94 Rady Miejskiej w Wojcieszowie z dnia
12 października 1994 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 9 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

“7) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej w zakresie budżetu gminy.”

2. w § 10 ust.1

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: “4) gospodarki lokalowej”

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: “5) obywatelskich”

c) pkt 7 otrzymuje brzmienie: “księgowości budżetowej”

d) pkt 13 otrzymuje brzmienie: “13) ochrony środowiska, rolnictwa i dróg publicznych”

e) pkt 14 skreśla się.

3. w § 11

a) w pkt 1 – stanowisko ds. ogólno organizacyjnych i kadr dodaje się zadania:

“– sprawy z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości.”

b) w pkt 3 – stanowisko ds. techniczno-kancelaryj-
nych i obsługi rady dodaje się zadania:

“– sprawy z zakresu zamówień publicznych na zakupy inwestycyjne dla urzędu.”

“– współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania robót publicznych.”

c) w pkt 4 – stanowisko pracy ds. gospodarki lokalowej skreśla się zadania:

“– prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności.”

“– gospodarka lokalami użytkowymi.”

“– wydawanie, rejestracja zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.”

dodaje się zadania:

“– prawy z zakresu ustawy o własności lokali.”

“– prowadzenie spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych.”

“– profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych.”

d) w pkt 5 – stanowisko pracy ds. obywatelskich dodaje się zadania:

“– prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności.”

e) w pkt 6 – stanowisko pracy ds. obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej i bhp skreśla się zadania:

“– prowadzenie spraw z zakresu ochrony tajemnicy służbowej i państwowej.”

“– prowadzenie akcji kurierskiej i posłańczej.”

dodaje się zadania:

“– prowadzenie spraw z zakresu ochrony informacji niejawnych.”

“– prowadzenie akcji kurierskiej.”

“– prowadzenie spraw obronnych.”

f) w pkt 7 – stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej skreśla się zadania:

“– sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej w zakresie budżetu i funduszy celowych.”

dodaje się zadania:

“– prowadzenie ewidencji zakupu podatku VAT dla urzędu i gminy.”

“– sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej w zakresie jednostki budżetowej urzędu miasta.”

g) w pkt 9 – stanowisko pracy ds. wymiaru i obsługi kasy skreśla się zadania:

“– naliczanie pobór podatków, opłat lokalnych oraz udzielanie ulg, umorzeń zaległości podatkowych po uzgodnieniu opinii Zarządu.”

“– prowadzenie obsługi kasowej budżetu i funduszy celowych oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej.”

dodaje się zadania:

“– naliczanie i pobór podatków, opłat lokalnych.”

“– wydawanie decyzji w zakresie zmian podatków w wyniku udzielania ulg, umorzeń zaległości podatkowych, odroczenia terminów płatności po rozpatrzeniu podań przez organ podatkowy.”

“– prowadzenie obsługi kasowej budżetu i funduszy celowych.”

“– dystrybucja znaków opłaty skarbowej.”

h) w pkt 10 – stanowisko pracy ds. księgowości
i obsługi komputera skreśla się zadania:

“– sprawy z zakresu księgowości budżetowej
i podatkowej.”

dodaje się zadania:

“– sprawy z zakresu księgowości podatkowej.”

“– podatek VAT w gminie i jednostce.”

“– komputerowe wprowadzanie uchwał w zakresie budżetu miasta.”

i) w pkt 11 – stanowisko ds. geodezji i gospodarki gruntami skreśla się zadania:

“– prowadzenie spraw rekultywacji gruntów, które utraciły przydatność do produkcji rolnej.”

“– kontrola wykorzystywania gruntów zgodnie
z ich przeznaczeniem oraz decydowanie
o wyłączeniu ich z produkcji rolnej.”

dodaje się zadania:

“– przygotowywanie dokumentacji zgodnie
z ustawą o zamówieniach publicznych na rozstrzygnięcia przetargów w sprawach obsługi nieruchomości dla potrzeb gminy.”

j) w pkt 12 – stanowisko pracy ds. architektury miejskiej i budownictwa skreśla się zadania:

“– zapewnienie warunków niezbędnych do ochro-
ny środowiska przed odpadami, zanieczyszczeniami, hałasami itp.”

“– planowanie rzeczowe i finansowe Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska.”

dodaje się:

“– prowadzenie rejestru zamówień publicznych.”

“– sprawy z zakresu zamówień publicznych w ramach inwestycji i remontów realizowanych przez miasto.”

k) w pkt 13 – stanowisko pracy ds. ochrony środowiska, rolnictwa i dróg publicznych dodaje się zadania:

“– prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska.”

“– sprawy z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych.”

“– planowanie rzeczowe i finansowe Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska.”

1) pkt 14 skreśla się.

§ 2

Zmienia się schemat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Wojcieszowie stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
WŁADYSŁAW MACIEJCZYK