1840

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WOJCIESZOWIE

z dnia 28 sierpnia 2001 r.

w sprawie zmian w statucie miasta Wojcieszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) Rada Miejska w Wojcieszowie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XVII/86/96 Rady Miejskiej w Wojcieszowie z dnia 25 czerwca 1996 roku w sprawie jednolitego tekstu statutu miasta Wojcieszów wprowadza się następujące zmiany:

1. § 5 statutu otrzymuje brzmienie:

“1. Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania obejmują sprawy:

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewień,
13) cmentarzy gminnych,
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
18) promocji gminy,
19) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

2. Ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy.

3. Przekazanie gminie, w drodze ustaw, nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów własnych gminy lub subwencji.

2. a) w § 6 statutu dotychczasowy pkt 2 otrzymuje brzmienie:

“2. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego”.

b) dodaje się pkt 3 i 4 o brzmieniu:

“3. Spory majątkowe wynikłe z porozumień,
o których mowa w pkt 1b i 2 rozpatruje sąd powszechny”.

“4. Gmina otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonania zadań,
o których mowa w pkt 1,2,”.

3. a) § 7 statutu otrzymuje brzmienie:

“1. Miasto może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie”.

“2. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi” po
pkt 2 dopisuje się pkt 3,4,5 w brzmieniu:

“3. Gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży.”

“4. Rada gminy na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy mającej charakter konsultacyjny.

“5. Rada gminy, powołując młodzieżową radę gminy, nadaje jej statut określając tryb wyboru jej członków i zasady działania.”

4. Dotychczasową treść § 8 statutu skreśla się.

5. Dotychczasowy § 9 otrzymuje brzmienie:

“1. Organami gminy są:

1) Rada Miejska

2) Zarząd Miejski.

2. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie
z ustaw.

3. Jawność działania gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskania informacji, wstępu na sesje Rady Miejskiej i posiedzenia komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy
i komisji Rady Miejskiej.

4. Dostęp i korzystanie z dokumentów wymienionych w pkt 3 odbywa się na ustny lub pisemny wniosek obywatela w sposób następujący:

a) protokoły z posiedzeń Zarządu Miejskiego są udostępnione do wglądu u sekretarza miasta,

b) protokoły z posiedzeń sesji oraz komisji Rady Miejskiej są udostępniane do wglądu w biurze Rady Miejskiej,

c) korzystanie z protokołów organów gminy, komisji Rady Miejskiej i z dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych odbywa się na miejscu,

d) zabronione jest wypożyczanie protokołów organów gminy, komisji Rady Miejskiej oraz dokumentów i korzystanie z nich poza obiektem Urzędu Miejskiego,

e) korzystający może sporządzić notatki, odpisy z protokołów posiedzeń organów gminy, komisji Rady Miejskiej oraz dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych.

5. Nie podlegają udostępnieniu obywatelom i radnym dokumenty, które zawierają informacje podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

6. a) w § 11 pkt 1 po słowie “kraju” kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje “lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 7 dni po zgłoszeniu wyników wyborów do Rady Gminy z zastrzeżeniem pkt 1b”.

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

“1a. Rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady”.

“1b. Jeżeli wybory były wynikiem referendum lokalnego w sprawie odwołania rady gminy, pierwszą sesję zwołuje osoba, którą prezes Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów jednostki samorządu gminnego”.

b) po pkt 7 dodaje się pkt 8, 9 w brzmieniu:

“8. W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu
1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.”

“9. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w pkt 4, w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez radę gminy z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.”

7. a) w § 12 statutu dotychczasowy pkt 2 podpunkt 2 otrzymuje brzmienie:

“2. wybór i odwołanie zarządu, ustalenie wynagrodzeń przewodniczącego zarządu, stanowienie o kierunkach działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności”.

a) po podpunkcie 13 statutu dodaje się podpunkt 13a w brzmieniu:

“13a. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w § 6 pkt 1b i 2 statutu”.

b) po podpunkcie 14 statutu dodaje się podpunkt 14a w brzmieniu:

“14a. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych.”

c) po podpunkcie 16 dodaje się podpunkt 16a w brzmieniu:

“16a. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.”

8. a) w § 13 pkt 1 po słowie “Przewodniczący” dopisuje się “wyłącznie.”

a) pkt 2 litera c) skreśla się.

9. w § 14 statutu po pkt 1 dodaje się pkt 1 a i 1 b w brzmieniu:

“1a. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.”

“1b. Rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.”

10. a) w § 16 statutu pkt 1 po słowie “powołuje” dopisuje się “ze swojego grona”.

a) Dotychczasowy pkt 3 otrzymuje brzmienie:

“W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.”

11. w § 17 pkt 2 skreśla się “i podporządkowanych Radzie jednostek organizacyjnych” a dopisuje się
“gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.”

12. a) w § 20 dotychczasowy pkt 1 otrzymuje brzmienie:

“Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty
i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.”

b) w pkt 5 słowo “organów” zastępuje się słowem “komisji”.

13. w § 21 statutu dotychczasowy pkt 1 otrzymuje brzmienie:

“W związku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Przepis ten stosuje się również do osób wchodzących w skład zarządu nie będących radnymi.”

14. a) w § 25 statutu dotychczasowy pkt 2 otrzymuje brzmienie:

“2. Rada odwołuje zarząd w przypadku podjęcia uchwały w sprawie nie udzielenia absolutorium.”

15. w pkt 3 po kropce dopisuje się: “Odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium jest jednoznaczne z przyjęciem uchwały o nie udzieleniu absolutorium.”

16. po pkt 3 dopisuje się pkt 3a w brzmieniu:

“Uchwałę w sprawie absolutorium rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.”

17. w pkt 4 po słowie “ust. 2” skreśla się “pkt a“.

18. skreśla się pkt 5

19. w pkt 6 po słowie “absolutorium” skreśla się “lub złożono wniosek o odwołanie Zarządu.”

20. dotychczasowy pkt 7 otrzymuje brzmienie:

“Odwołanie Zarządu z przyczyn określonych w pkt 2 następuje większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.”

21. § 25a statutu otrzymuje brzmienie :

“1. Rada gminy może odwołać burmistrza z innej przyczyny niż nie udzielenie absolutorium jedynie na wniosek co najmniej Ľ ustawowego składu rady.

2. Wniosek, o którym mowa w pkt 1 wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwołania oraz podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną.

3. Odwołanie burmistrza następuje większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Głosowanie w sprawie odwołania rada gminy przeprowadza po zapoznaniu się z opinia Komisji Rewizyjnej na następnej sesji po tej, na której zgłoszono wniosek o odwołanie, nie wcześniej jednak niż po upływie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku. Jeżeli wniosek o odwołanie burmistrza nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniego głosowania.

4. Odwołanie burmistrza albo złożenie przez niego rezygnacji jest, odpowiednio, równoznaczne z odwołaniem całego zarządu gminy albo złożeniem rezygnacji przez cały zarząd gminy.”

22. dotychczasowy § 25b otrzymuje brzmienie:

“1. W przypadku złożenia rezygnacji przez burmistrza jej przyjęcie następuje zwykłą większością głosów.

2. W przypadku rezygnacji burmistrza rada gminy na najbliższej sesji podejmuje uchwałę
o przyjęciu rezygnacji całego zarządu.

3. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w pkt 2, jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji
z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym odbyła się sesja rady gminy, o której mowa w pkt 2.

23. po § 25b dodaje się § 25c w brzmieniu:

“1. W razie odwołania albo rezygnacji całego Zarządu w przypadkach określonych w § 25, 25a i 25b Rada powołuje w ciągu 3 miesięcy od dnia odwołania albo od dnia przyjęcia rezygnacji nowy Zarząd na zasadach określonych w § 23 statutu.

2. W przypadku odwołania członka Zarządu nie będącego jego przewodniczącym rada gminy dokonuje wyboru nowego członka zarządu w terminie 1 miesiąca od dnia odwołania.

3. Odwołany Zarząd lub jego poszczególni członkowie pełnią dotychczasowe obowiązki do czasu wyboru nowego zarządu lub poszczególnych jego członków. Rada gminy może zwolnić członka zarządu z tego obowiązku.

4. Przepis pkt 3 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w przypadku złożenia rezygnacji przez cały zarząd.”

24. w § 28 w pkt 3 po słowie “połowy” dodaje się słowo “ustawowego”

25. w § 33 w dotychczasowym pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje “o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.”

26. w § 45 dotychczasowy pkt 2 otrzymuje brzmienie:

“Zasady i tryb przeprowadzania referendum gminnego określa odrębna ustawa.”

27. dotychczasowy § 47 skreśla się

28. po § 48 dopisuje się § 48 a w brzmieniu:

“1. Projekt budżetu przygotowuje zarząd 1a. Bez zgody zarządu gminy rada gminy nie może wprowadzić w projekcie budżetu gminy zmian powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów bez jednoznacznego ustanowienia źródeł tych dochodów.”

29. a) w § 53 po pkt 1 dodaje się pkt 1a

“Zarządowi gminy przysługuje wyłączne prawo:

a) zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,

b) emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,

c) dokonywania wydatków budżetowych,

d) zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,

e) dysponowania rezerwami budżetu gminy,

f) blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

b) dotychczasowy pkt 4 otrzymuje brzmienie:

“Burmistrz niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.”

30. w § 54 w pkt 4 wyrazy “zwykłą większością głosów” zastępuje się wyrazami “bezwzględną większością głosów ustawowego skład Rady.”

31. a) w dotychczasowej części VIII wyrazy “przepisy gminne” zastępuje się wyrazami “akty prawa miejscowego stanowionego przez gminę.”

a) dotychczasowy § 59 otrzymuje brzmienie:

“1. Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.

2. Na podstawie ustawy organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:

1) wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,

2) organizacji urzędów i instytucji gminnych,

3) zasad zarządu mieniem gminy,

4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

3. W zakresie nie uregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących rada gminy może wydać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju
i bezpieczeństwa publicznego.

4. Przepisy porządkowe, o których mowa w ust 3, mogą przewidywać za ich naruszenie karę grzywny wymierzoną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.”

b) dotychczasowy § 60 otrzymuje brzmienie:

“1. Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały.

2. W przypadku nie cierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać zarząd w formie uchwały.

3. Uchwała, o której mowa w pkt 2, podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy. Traci ona moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nie przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji rady.

4. W razie nie przedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia uchwały, rada gminy określa termin utraty jej mocy obowiązującej.

5. Burmistrz przesyła przepisy porządkowe do wiadomości wójtom sąsiednich gmin i staroście powiatu, w którym leży gmina, następnego dnia po ich ustanowieniu.

c) w § 61 w pkt 1,2,3 wyrazy “przepisy gminne” zastępuje się wyrazami “akty prawa miejscowego”.

32. w § 62 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

“Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.”

33. § 63 otrzymuje brzmienie:

“Statut miasta podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Wojcieszów.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
WŁADYSŁAW MACIEJCZYK