1837

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY LWÓWEK ŚLĄSKI

z dnia 28 sierpnia 2001 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIX/140/99 z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera “a”, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dz. U. z 19996 r. nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 6, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2000 r. nr 46, poz. 543) Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski zmienia treść uchwały z dnia 30 listopada 1999 r. nr XIX/140/99:

1. dotychczasowej treści § 4 nadaje się oznaczenie pkt 1,

2. wprowadza się pkt 2 o następującym brzmieniu:

“Ulga określona w pkt 1 obowiązuje w stosunku do osób, które wniosek o wykup lokalu mieszkalnego złożą do 31 grudnia 2001 r. włącznie”

3. w dotychczasowym § 6 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

“W uzasadnionych przypadkach Zarząd może przełożyć termin wniesienia opłaty o której mowa w pkt 1, nie później jednak niż do dnia zawarcia umowy notarialnej”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy
i Miasta Lwówek Śląski.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
RYSZARD MRUK