1777

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ

z dnia 31 sierpnia 2001 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Jaworzyna Śląska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. Nr 15, poz. 139 z 1999 r. z późn. zm.) w związku z uchwałą nr XXXI/2/01 Rady Miejskiej Jaworzyna Śląska z dnia 29 stycznia 2001 r. Rada Miejska uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Jaworzyna Śląska, zwany dalej planem miejscowym.

R o z d z i a ł I

Przepisy ogólne

§ 1

Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta objęto teren działki o numerze geodezyjnym 490 AM 10, położony w Jaworzynie Śląskiej w rejonie ul. Ludwika Ekerta w granicach oznaczonych na rysunku planu.

§ 2

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu miejscowego jest:

1) ochrona interesów publicznych,

2) umożliwienie zagospodarowania obiektu i terenu
na cele związane z mieszkalnictwem, z możliwoś-cią towarzyszących usług ogólnomiejskich oraz
zielenią.

§ 3

1. Przedmiotem ustaleń planu miejscowego są tereny wyznaczone w rysunku planu liniami rozgraniczającymi, których funkcje określono poniżej:

teren mieszkalnictwa oznaczony symbolem “M”,

teren komunikacji oznaczony symbolem “K”.

2. Na obszarach, o których mowa w ust. 1, ustala się przeznaczenie podstawowe, a w uzasadnionych przypadkach przeznaczenie dopuszczalne na warunkach określonych w dalszej części uchwały.

§ 4

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Oznaczenia graficzne występujące w rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu miejscowego.

§ 5

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

R o z d z i a ł II

Przepisy szczegółowe

§ 6

1. Wyznacza się obszar komunikacji publicznej oznaczony symbolem “K”.

2. Obszar określony literą “K” stanowi niezbędną powierzchnię publiczną służącą włączeniu nowych obszarów mieszkaniowych do istniejącego układu komunikacji miejskiej.

3. Na przedmiotowym obszarze dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnej dla funkcjonowania obiektów na przyległym obszarze mieszkaniowym.

§ 7

1. Wyznacza się obszar zabudowy mieszkaniowej oznaczony symbolem “M”.

2. Na przedmiotowym obszarze dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych, które mogą być zlokalizowane w budynku, z zakresu: biur finansowych i ubezpieczeniowych, gabinetów lekarskich i kosmetycznych, fryzjerstwa itp.

3. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1, przewiduje się adaptację istniejącego obiektu na cele mieszkaniowe oraz możliwość realizacji drugiego obiektu w podobnych gabarytach i funkcji.

4. Wprowadzenie na przedmiotowym obszarze usług towarzyszących, o których mowa w ust. 2, może odbywać się bez określania proporcji w stosunku do funkcji podstawowej.

5. Dla obszaru przewiduje się następujące zasady zagospodarowania terenu:

– dopuszcza się podział wewnętrzny na warunkach określonych w rysunku planu,

– w wyniku podziału dopuszcza się wyodrębnienie nie więcej niż 2 samodzielnych działek,

– dojazdy do poszczególnych nieruchomości z dróg publicznych określono w załączniku graficznym,

– powierzchnia zabudowana nie może przekraczać 25% terenu inwestycji brutto,

– nieprzekraczalną linię zabudowy ustala się w odległości 11,0 metrów od północnej granicy działki, wg zabudowy istniejącej, określonej na rysunku planu,

– zasadnicze kierunki lokalizowania nowych obiektów bądź rozbudowy istniejących należy zachować wg zasady określonej na rysunku planu, tj. równolegle do istniejącego na obszarze obiektu,

– dla części obszaru o powierzchni minimum 40% należy przewidzieć zieleń urządzoną wielopiętrową z możliwością lokalizowania na nim małej architektury, placów zabaw i innych urządzeń rekreacyjnych.

6. Dla projektowanej zabudowy ustala się następujące warunki:

– wysokość max 2,5 kondygnacji naziemnych,

– podpiwniczenie nie może wystawać więcej niż 0,5 m nad poziom istniejącego terenu,

– bryły prostokątne o charakterze horyzontalnym,

– dachy strome dwu- i wielospadowe, z kalenicą główną równoległą do obiektu istniejącego,

– nachylenie połaci dachu należy zachować takie, jak na budynku istniejącym,

– architekturę obiektów należy dostosować do charakteru obiektów położonych na sąsiednich obszarach,

– zaleca się wykorzystanie naturalnych materiałów do celów wykończeniowych, takich jak: ceramika, budowlana, kamień, drzewo itp.

§ 8

1. Dla obszarów wyznaczonych do zainwestowania przewiduje się wyłącznie zorganizowany sposób zaopatrzenia w media i odprowadzenia ścieków do układu miejskiego.

2. Dla celów grzewczych przewiduje się ekologiczne źródła w oparciu o energię elektryczną, gaz, olej itp.

3. Nie przewiduje się powstawania odpadów szkodliwych, natomiast odpady komunalne należy gromadzić czasowo w miejscach wydzielonych i zabezpieczonych, następnie na podstawie stosownych umów wywozić na składowiska zgodnie z obowiązującym na terenie miasta systemem.

§ 9

Parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych, a także istniejących budynków, powinny być zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt istnieje bądź będzie wznoszony.

§ 10

Do czasu realizacji wszystkich inwestycji przewidzianych na przedmiotowym terenie przewiduje się możliwość czasowego wykorzystania zgodnego z użytkowaniem dotychczasowym.

R o z d z i a ł III

Przepisy końcowe

§ 11

Tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzyna Śląska przyjętego uchwałą nr 24/91 Rady Miejskiej z dnia 21 czerwca 1991 r. w części dotyczącej obszaru wymienionego § 1 uchwały.

§ 12

Zgodnie z art. 10 ust. 3 oraz art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.

§ 13

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Miasta Jaworzyna Śląska.

§ 14

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Jaworzyna Śląska wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
ARTUR NAZIMEK

Załącznik graficzny do uchwały Rady Miejskiej Jaworzyny Śląskiej z dnia 31 sierpnia 2001 r. (poz. 1777)