1776

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM

z dnia 30 sierpnia 2001 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Stronie Śląskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. ze zmianami) Rada Miejska w Stroniu Śląskim uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się do Statutu Gminy Stronie Śląskie następujące zmiany:

1. W § 9 dopisuje się pkt 11 o następującym brzmieniu:

“11) wspierają i upowszechniają ideę samorządową wśród mieszkańców Gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży”.

2. W § 10 dopisuje się ust. 3 o następującym brzmieniu:

“3. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego”.

3. § 13 otrzymuje brzmienie:

Ҥ 13

1. Dla wykonywania zadań własnych Gmina może przystępować do związków komunalnych.

2. Zadania publiczne Gminy mogą być wykonywane w drodze porozumienia komunalnego wspólnie z inną jednostką samorządu terytorialnego”.

4. § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

“§ 21 ust. 1. Zadaniem przewodniczącego Rady jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady”.

5. W § 21 dopisuje się pkt 12 o następującym brzmieniu:

“12) koordynuje prace komisji Rady”.

6. W § 21 skreśla się ust. 3, zaś dotychczasowe ust. 4, 5, 6 otrzymują numerację odpowiednio 3, 4, 5.

7. W § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

“§ 22 ust. 1. Rada ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając ich przedmiot działania oraz skład osobowy”.

8. W § 22 ust. 2 dopisuje się zdanie drugie o następującym brzmieniu:

“W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni,
w tym przedstawiciele wszystkich klubów”.

9. W § 22 ust. 3 skreśla się zdanie: “liczba osób spoza Rady nie może przekroczyć liczby radnych wchodzących w skład komisji”.

10. W § 22 ust. 5 skreśla się pkt 3.

11. § 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

“§ 31 ust. 3. Zwołujący sesję zawiadamia pisemnie członków Rady co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia, wskazując jego miejsce, dzień i godzinę oraz proponowany porządek obrad. W przypadku zwołania sesji nadzwyczajnej zawiadomienie następuje listą imienną. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się projekty uchwał, będące przedmiotem posiedzenia”.

12. Dodaje się § 32a o następującym brzmieniu:

“§ 32a. Przewodniczący Rady jest każdorazowo zobowiązany do zawiadamiania, na takich zasadach jak radnego, przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej o sesji Rady Miejskiej”.

13. § 33 otrzymuje brzmienie:

“§ 33. Obrady sesji są jawne”.

14. W § 36 skreśla się ust. 2.

15. § 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

“§ 41 ust. 2. Uchwały Rady stanowiące akty prawa miejscowego wchodzą w życie na zasadach określonych w odrębnej ustawie”.

16. § 47 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

“§ 47 ust. 1. Zarząd Miejski składa się z:

1) Burmistrza jako przewodniczącego Zarządu,

2) zastępcy Burmistrza jako zastępcy przewodniczącego Zarządu,

3) jednego członka Zarządu”.

17. § 47 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

“§ 47 ust. 2. Jeżeli Burmistrz nie wystąpi z wnioskiem o dokonanie wyboru zastępcy Burmistrza, Zarząd Miejski składa się z:

1) Burmistrza jako Przewodniczącego Zarządu,

2) dwóch członków Zarządu, spośród których Rada wybiera zastępcę Przewodniczącego Zarządu”.

18. § 47 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

“§ 47 ust. 4. Członkostwa w Zarządzie nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora”.

19. § 51 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

“§ 51 ust. 1. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Burmistrza w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 14 dni”.

20. § 52 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

“§ 52 ust. 1. Zarząd rozstrzyga sprawy kolegialnie, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2 członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zarządu”.

21. Po rozdziale V wprowadza się nowy rozdział VIa w brzmieniu:

“Rozdział VIa

Zasady dostępu i korzystania obywateli z dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez organy Gminy.

§ 85

1. Działalność organów Gminy jest jawna.

2. Ograniczenie jawności może wynikać tylko z ustaw.

3. Obywatele mają prawo do uzyskania informacji, wstępu na sesję Rady i posiedzenia jej komisji, a także do dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów Gminy i komisji Rady.

§ 86

1. Dokumenty, o których mowa w § 85 ust. 3, udostępnia się w biurze Rady w czasie pracy urzędu miejskiego. Dokumenty udostępnia upoważniony pracownik urzędu.

2. Udostępnienie informacji powinno nastąpić niezwłocznie, w przypadku gdy konieczne jest sporządzenie odrębnego dokumentu, dokonanie wyciągów lub wypisów lub gdy żądanych informacji jest wiele, udostępnienie winno nastąpić w terminie do 14 dni od daty złożenia pisemnego wniosku”.

22. § 85 otrzymuje numerację § 87.

23. § 86 otrzymuje numerację § 88.

§ 2

W regulaminie pracy i zakresu kompetencji stałych komisji Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim, stanowiącym załącznik nr 4 do statutu Gminy, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

“§ 1. Komisja Rewizyjna sprawuje w imieniu Rady wewnętrzną kontrolę Zarządu Miejskiego oraz gminnych jednostek organizacyjnych, oraz jednostek pomocniczych Gminy, powoływanych przez Radę – pod względem legalności, celowości, rzetelności, gospodarności i sprawności organizacyjnej”.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Stroniu Śląskim.

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przepisy zawarte w § 1 ust. 6–10, ust. 17–21 obowiązują od rozpoczęcia kadencji Rady Miejskiej następującej po kadencji, w której uchwała wchodzi w życie.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
MACIEJ AUGUSTYNIK