1774

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

z dnia 30 sierpnia 2001 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży, oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie

miasta Boguszowa-Gorc, zmieniająca uchwałę nr XXII/146/2000 Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia zarówno w miejscach jak i poza
miejscami sprzedaży na terenie miasta Boguszowa-Gorc

Na podstawie art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.) oraz art. 12 i art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.) Rada Miejska w Boguszowie-
-Gorcach uchwala, co następuje:

§ 1

§ 1 otrzymuje nowe brzmienie:

Ustala się liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) w liczbie:

a) 50 punktów sprzedaży alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,

b) 20 punktów sprzedaży alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

§ 2

W § 2 skreśla się ust. 4 i ust. 7, pozostałym ustępom nadaje się kolejne numery od 4 do 7.

§ 3

Skreśla się § 3 uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Boguszowa-Gorc.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
JÓZEF B. WALISZEWSKI