1767

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU

z dnia 5 lipca 2001 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/198/2000 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia, nagród i zasad obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa

doraźne dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), art. 30 ust. 6 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę do przyznawania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U. Nr 39, poz. 455) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 maja 2001 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę do przyznawania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U. Nr 52, poz. 544) Rada Miejska w Kłodzku uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXXII/198/2000 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia, nagród i zasad obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

“1. Tabelę zaszeregowania oraz minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, a także zasady ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, w tym nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora, określa rozporządzenie.

2. Zwiększone minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego, o których mowa w pkt 1, ustala się w sposób określony w załączniku nr 7”,

2) § 2 załącznika nr 2 do uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

“Nauczycielom wymienionym w § 1 przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w poniższej tabeli:

Lp.

Stanowisko

Miesięcznie

w złotych

od

do

1.

Dyrektor szkoły liczącej do 6 oddziałów

150

300

2.

Dyrektor szkoły liczącej od 7–11 oddziałów

200

400

3.

Dyrektor szkoły liczącej od 12 do 23 oddziałów

300

550

4.

Dyrektor szkoły liczącej ponad 24 oddziały

400

750

5.

Wicedyrektor szkoły

200

450

6.

Dyrektor przedszkola, zespołu przedszkolno-żłobkowego

200

400

7.

Dyrektor szkolnego schroniska młodzieżowego, wicedyrektor przedszkola, zespołu przedszkolno-
-żłobkowego

100

250

8.

Kierownik świetlicy szkolnej

30

80

9.

Nauczyciel wychowawca w szkole

20

80

10.

Nauczyciel wychowawca w przedszkolu

20

80

11.

Nauczyciel – opiekun stażu (za 1 osobę)

30

80

12.

Nauczyciel konsultant

70

13.

Nauczyciel doradca metodyczny

30

3) § 2 pkt 3 załącznika nr 3 do uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

“Począwszy od roku 2002 wysokość funduszu dla wszystkich nauczycieli wynosi 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wyższym wykształceniem magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym”,

4) w § 5 załącznika nr 3 do uchwały po słowach “po zaopiniowaniu” dopisać słowa “kryterium i sposobu podziału przez związki zawodowe”,

5) w § 4 załącznika nr 6 do uchwały:

a) słowa “przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego” zastąpić słowami “średniego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego”,

b) słowa “określonego w art. 30 ust. 4 pkt 2 KN” zastąpić słowami “obliczonego na podstawie mi-
nimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego publikowanych przez Ministra Edukacji Narodowej”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2001 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem od 1 września 2001 r., i § 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
STEFAN MRÓZ

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 5 lipca 2001 r. (poz. 1767)

Tabela minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w złotych

w kłodzkich placówkach oświatowych w roku 2001

Posiadane kwalifikacje wg rozporz. MEN

z dn. 11.05.2000 r.

(Dz. U. Nr 39, poz. 455)

Stopnie awansu zawodowego

stażysta

kontraktowy

mianowany

dyplomowany

1

1098

1281

1555

1647

2

943

1099

1335

1415

3

811

949

1152

1221

4

673

789

957