1766

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JELCZU-LASKOWICACH

z dnia 30 marca 2001 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr V/29/99 z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz zwolnień

z opłaty na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany do uchwały Rady Miejskiej nr V/29/99 z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz zwolnień z opłaty na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice polegające na tym, że:

1) skreśla się treść załącznik nr 1 do uchwały ustaloną uchwałą nr XIX/185/2000 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2000 r.,

2) wprowadza się nowy załącznik nr 1 do uchwały o brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i podlega ogłoszeniu na urzędowych tablicach ogłoszeń.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
MARIAN ORZECHOWSKI

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 marca 2001 r. (poz. 1766)

Stawki opłaty targowej

na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice

Lp.

Rodzaj handlu targowiskowego

Dzienna opłata targowa

w zł

1.

sprzedaż z samochodu ciężarowego lub przyczepy o ładowności ponad 2 tony –
od 1 pojazdu

24

2.

a) sprzedaż z samochodu dostawczego o ładowności do 2 ton – od 1 samochodu

b) sprzedaż z samochodu osobowego – od 1 samochodu

20

12

3.

sprzedaż z przyczepy samochodowej, kempingowej o ładowności do 2 ton –
od 1 pojazdu

12

4.

sprzedaż z wozu konnego – od 1 wozu

10

5.

sprzedaż ze straganu targowiskowego – od 1 stanowiska

12

6.

zajęcie placu – do 1 mb ekspozycji

6

7.

zajęcie placu – ponad 1 do 3 mb ekspozycji

12

8.

zajęcie placu powyżej 3 mb ekspozycji – za każdy następny rozpoczęty 1 mb ekspo-
zycji

6

9.

handel obnośny z ręki, koszyka, wózka ręcznego – od 1 osoby

4

10.

rezerwacja 1 stanowiska

10

UWAGA: 1 mb ekspozycji oznacza odległość mierzoną wzdłuż utwardzonych ciągów komunikacyjnych.

W dniach tygodnia od poniedziałku do piątku włącznie stosuje się stawki obniżone o 50%.