1765

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 26 stycznia 2001 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego złoża “Braszowice II”

Na podstawie art. 7, art. 8 ust. 1 i 2, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. Nr 15, poz. 139 z 1999 r. z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.) w związku z uchwałą nr V/61/99 Rady Miejskiej z dnia 23 lipca 1999 r. Rada Miejska uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego złoża “Braszowice II”.

R o z d z i a ł I

Przepisy ogólne

§ 1

Plan obejmuje obszar o powierzchni ca 193 ha, położony na terenie wsi Braszowice w gminie Ząbkowice Śląskie, zgodnie z oznaczeniem na załączniku graficznym przedkładanym do niniejszej uchwały.

§ 2

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

1) ochrona interesów publicznych ponadlokalnych i lokalnych w zakresie m.in. spełnienia wymagań ochrony i kształtowania środowiska oraz prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody,

2) umożliwienie kontynuowania i powiększenia obszaru działalności eksploatacyjnej złoża przy jednoczesnej minimalizacji wzajemnych konfliktów oraz optymalizacji korzyści wynikających ze wspólnych działań.

§ 3

1. Przedmiotem ustaleń planu są wyznaczone w rysunku planu następujące obszary funkcjonalne:

– związane z eksploatacją złoża oraz zapleczem – oznaczone symbolem – E,

– zieleni leśnej i zakrzewień – oznaczone symbolem – L,

– na cele realizacji zieleni izolacyjnej – oznaczone symbolem – Z,

– rolniczej przestrzeni produkcyjnej – oznaczone symbolem – R,

– komunikacji – oznaczone symbolem – K,

w tym przeznaczone na cele dróg wg kategorii:

– zakładu utylizacji i składowiska odpadów komunalnych – oznaczone symbolem – NU.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się przeznaczenie podstawowe, a w uzasadnionych przypadkach także przeznaczenie dopuszczalne lub towarzyszące, oznaczone w formie dwu-, trzyczłonowej rozdzielonej przecinkiem.

§ 4

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu sporządzony na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:5000.

2. Oznaczenia graficzne występujące na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu.

§ 5

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 uchwały,

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej,

3) przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

4) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:5000, stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały i składający się z 5 arkuszy,

5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze,

6) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,

7) obszarze – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, granicami terenu objętego planem lub innymi granicami wskazanymi na rysunku.

R o z d z i a ł II

Przepisy szczegółowe

§ 6

1. Dla obszarów oznaczonych symbolem R przewiduje się rolnicze użytkowanie terenu, bez możliwości realizacji zabudowy.

2. Na obszarach, o których mowa w ust. 1, w strefach na ten cel przeznaczonych, dopuszcza się dolesienia i zadrzewienia stanowiące jednocześnie zieleń izolacyjną dla zakładu górniczego.

3. Przedmiotowe obszary mogą podlegać podziałom geodezyjnym oraz zmianom strukturalnym, pod warunkiem zapewnienia stosownych dojazdów do pól.

§ 7

1. Ustala się dla obszarów oznaczonych symbolem L przeznaczenie związane z gospodarką leśną i zielenią izolacyjną na warunkach określonych w dalszej części uchwały.

2. Na terenach leśnych i zakrzewionych, położonych w obrębie obszaru górniczego “Braszowice II”, ustala się możliwość przystępowania do eksploatacji złoża w co najmniej 2 etapach procesu wydobywczego. Każdy z etapów musi być poprzedzony uzyskaniem stosownych decyzji o wyłączeniu z produkcji gruntów rolnych i leśnych odpowiednio do warunków ustalonych w wyrażonych przez właściwe organy zgodach na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych. W ramach działań proekologicznych inwestor dokona zalesienia terenów wskazanych przez zarząd gminy o powierzchni rekompensującej powierzchnię przeznaczoną do wylesienia.

3. Na obszarach, o których mowa w ust. 1, nie zezwala się na realizację jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej z wyjątkiem obiektów i urządzeń związanych z prowadzeniem gospodarstwa leśnego w rozumieniu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, jednakże z uwzględnieniem ewentualnych szkód górniczych w strefie maksymalnego oddziaływania zakładu górniczego oraz z uwzględnieniem tymczasowego charakteru użytkowania leśnego gruntów leśnych przeznaczonych do wylesienia w poszczególnych etapach eksploatacji górniczej.

§ 8

1. Ustala się przeznaczenie obszarów oznaczonych symbolem E na cele związane z eksploatacją złóż oraz realizacją zaplecza funkcjonalnego zakładu górniczego. Wyjątek stanowi obszar 1.E, na którym określa się istnienie zarejestrowanego złoża magnezytu, lecz eksploatacja wymagać będzie od przedsiębiorcy sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania terenu górniczego “Konstanty”, sporządzonego w pełnym trybie przepisów szczególnych – do tego czasu zachowuje się dotychczasowy sposób wykorzystania gruntów na cele rolnicze oraz zakrzewień śródpolnych.

2. Obszar wyznaczony granicami obszaru górniczego oraz od zachodu drogą gminną, stanowiącymi linie rozgraniczające obszaru 6.E, jest terenem bezpośredniej działalności górniczej związanej z eksploatacją i przeróbką kamienia. Zezwala się na obszarze na realizację obiektów i urządzeń związanych z eksploatacją i przerobem kamienia oraz zaplecza technicznego i socjalnego zakładu. Do celów urabiania kopaliny zezwala się na prowadzenie robót strzałowych, zaleca się jednak maksymalne wykorzystywanie metod bezstrzałowych. Udostępnienie złoża odbywać się winno na zasadach określonych w projekcie zagospodarowania złoża.

3. Składowanie nadkładu winno się odbywać w strefie wskazanej na rysunku planu na obszarze 9.E, podobnie jak odpady poeksploatacyjne – stanowić mogą naturalną podbudowę dla robót makroniwelacyjnych po wyczerpaniu złoża.

4. Rekultywację w kierunku leśnym obszarów funkcjonalnych niezwiązanych bezpośrednio z eksploatacją należy przeprowadzić po całkowitym wyczerpaniu złoża na podstawie stosownego opracowania sporządzonego w oparciu o obowiązujące wówczas przepisy szczególne. Warstwę próchniczą gleby przed rozpoczęciem eksploatacji złoża zdejmować osobno i wykorzystać ją do celów rekultywacji. Wyrobiska pogórnicze należy rekultywować na cele związane z powstającym zbiornikiem wodnym – z wykluczeniem jego rekreacyjnego wykorzystania, ze względu na przewidywane sąsiedztwo składowiska odpadów komunalnych.

5. Obiekty kubaturowe trwałe dopuszcza się lokalizować wyłącznie poza obszarem górniczym, w strefie wskazanej na rysunku planu w ramach obszaru 9.E. Ponadto należy je projektować maksymalnie do 2 kondygnacji naziemnych o da-
chach stromych, wielospadowych z uwzględnieniem prowadzonych w sąsiedztwie robót strzałowych.

6. Dla podmiotów związanych z działalnością górniczą należy przewidzieć liczbę miejsc postojowych dla samochodów osobowych stosownie do potrzeb w postaci krytych wiat.

7. Transport urobku z terenu zakładu winien odbywać się poprzez drogi zakładowe oraz wskazane w rysunku planu włączenia tych dróg do zewnętrznego układu komunikacyjnego.

8. W celu zminimalizowania ilości pyłów powstających w procesie urabiania oraz transportu surowca zaleca się maszyny i urządzenia wyposażyć w stosowne zraszacze, natomiast drogi technologiczne i transportu wewnętrznego projektować z uwzględnieniem parametrów jakościowych eliminujących hałas oraz powodujących dodatkowe efekty wzniecające.

9. W celu przeciwdziałania zwiewaniu lżejszych frakcji zwałowisk na drogę nr 8 w okresach wzmożonych wiatrów o przeważających w tym rejonie kierunkach należy wyposażyć teren zwałowisk w urządzenia zraszające, pracujące w okresach suchych.

10. Projekt zagospodarowania złoża inwestor uzupełni o aneks uwzględniający konieczność wyznaczenia filara ochronnego od drogi nr 8 – odstąpienie od tego wymogu dopuszcza się wyłącznie za zgodą zarządcy drogi.

11. Wzdłuż drogi nr 8 przewiduje się realizację wewnętrznej drogi zakładowej (12.KD VI), lecz z zachowaniem pełnej od tej drogi izolacji i pod warunkiem nienaruszenia obszaru chronionego związanego z zarejestrowanym fortem ziemnym.

12. Wjazd na obszar 9.E z drogi nr 8 przewiduje się na warunkach dotychczasowych do czasu podjęcia modernizacji przedmiotowej drogi, natomiast w okresie następnym należy wykonać nowy wjazd z projektowanej drogi 8.KD VI.

13. Na etapie projektu budowlanego należy przewidzieć i rozwiązać sposób odprowadzenia wód z uwzględnieniem istniejących urządzeń melioracyjnych oraz uzgodnić z ich zarządcą, tj. Regionalnym Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Świdnicy.

§ 9

1. Wyznacza się obszary komunikacji oznaczone symbolem K, stanowiące pasy istniejących i projektowanych dróg publicznych oraz zakładowych odpowiednio:

dla drogi krajowej o numerze 8 oznaczonej dodatkowo literą G (główna) – ustala się:

Klasa techniczna GP 1/2, szerokość w liniach rozgraniczających 50,0 m, przewidzieć konieczność dobudowy drugiej jezdni po stronie zachodniej obecnej jezdni, szerokość jezdni min. 7,0 m,

Klasa techniczna GP 2/2, szerokość w liniach rozgraniczających 50,0 m, droga dwujezdniowa, wschodnia obwodnica Ząbkowic Śląskich,

dla dróg gminnych i zakładowych oznaczonych dodatkowo literą D – ustala się:

2. Dla drogi GP 2/2, o której mowa w ust. 1, inwestor przed ubieganiem się o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu uzyska w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych zgodę właściwych organów na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolne.

3. Dla drogi 8 KD VI ustala się zakaz włączenia do drogi nr 8, istniejąca droga stanowić może element wewnętrznego układu komunikacyjnego kopalni jako droga zakładowa.

4. Na obszarach, o których mowa w ust. 1, zakazuje się realizacji obiektów budowlanych z wyjątkiem obiektów i urządzeń technicznych dróg związanych z utrzymaniem i obsługą ruchu. Dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia terenu pod warunkiem nienaruszenia wymagań określonych w odrębnych przepisach dotyczących dróg publicznych, a także uzyskania zgody zarządcy drogi.

§ 10

Na obszarze 15.NU obowiązują ustalenia zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji zakładu utylizacji i składowiska odpadów komunalnych.

§ 11

Celem umożliwienia bezpiecznego korzystania z nieruchomości położonych w obrębie terenu górniczego zgodnie z funkcją oznaczoną w planie miejscowym – należy na drogach publicznych oraz dojazdowych do pól i lasów na obrzeżu dopuszczalnej strefy oddziaływania kopalni umieścić tablice informujące o terminach robót strzałowych, jak również zamontować szlabany opuszczane na czas ich wykonywania w miejscach wynikających z przepisów szczególnych.

§ 12

1. Uciążliwość lub szkodliwość dla środowiska wywołana przez obiekty lub urządzenia produkcyjne i technologiczne zakładu górniczego nie może wykraczać poza wyznaczoną strefę oddziaływania, natomiast dla pozostałych podmiotów obowiązuje warunek niewykraczania poza granice władania nieruchomością.

2. Przepisy ust. 1 nie dotyczą krótkotrwałych uciążliwości akustycznych wywołanych robotami strzałowymi zakładu górniczego oraz związanych z ruchem pojazdów wzdłuż dróg publicznych.

§ 13

1. Wyposażenie obszarów oznaczonych symbolem E, przeznaczonych na działalność zakładu górniczego, w media przewiduje się na następujących zasadach:

1) energię elektryczną do celów oświetleniowych i technologicznych zakładu górniczego projektuje się w oparciu o istniejącą stację transformatorową oraz sieci wewnętrzne niskiego napięcia istniejące i projektowane. W przypadku zwiększenia zapotrzebowania na energię przewiduje się możliwość rozbudowy stacji i zasilenia jej z istniejącej sieci napowietrznej średniego napięcia. Przewiduje się także możliwość zmiany lokalizacji istniejącej stacji transformatorowej i linii energetycznych w obrębie terenu zakładu górniczego, jeżeli byłoby to konieczne do prawidłowego wykorzystania zasobów złoża,

2) zaopatrzenie w wodę do celów bytowych przewiduje się z istniejących ujęć powierzchniowych poprzez wewnętrzną sieć wodociągową, z możliwością jej modernizacji i rozbudowy. Dopuszcza się realizację przyłącza od wodociągu wiejskiego Braszowic. Do celów technologicznych należy wykorzystać wody opadowe i podziemne, gromadzące się w wyrobiskach,

3) odprowadzenie ścieków bytowych należy przewidzieć do indywidualnej oczyszczalni ścieków, zrealizowanej w obrębie wyznaczonych obszarów do zainwestowania z możliwością rozsączenia oczyszczonych wód na terenie nieruchomości. Dopuszcza się także realizację szczelnego zbiornika do gromadzenia ścieków, z którego wywóz musi odbywać się na komunalną oczyszczalnię ścieków w oparciu o stosowne umowy zawarte w oparciu o przepisy prawa miejscowego,

4) odprowadzenie nadmiaru wód opadowych z terenu odkrywki i zakładu należy przewidzieć do systemu rowów przydrożnych i melioracyjnych na podstawie uzyskanego pozwolenia wodno-
-prawnego.

2. Warunkiem dopuszczenia realizacji nowych obiektów i urządzeń jest wyposażenie każdorazowo terenu inwestycji w urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne oraz w miarę potrzeby – w urządzenia do neutralizacji bądź separacji ścieków aktywnych chemicznie.

3. Na terenie objętym planem miejscowym zezwala się i zaleca prowadzenie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej z uwzględnieniem naturalnych linii podziału terenu, tj. szczególnie w pasach dróg istniejących i projektowanych, wzdłuż brzegów cieków wodnych, granic władania nieruchomości bądź wzdłuż istniejących już linii infrastruktury.

4. Projektowane sieci i urządzenia infrastruktury technicznej mogą być realizowane indywidualnie dla każdego podmiotu, a także w sposób grupowy dla kilku lub wszystkich podmiotów wymagających podobnych rozwiązań i działających na obszarze 9.E.

§ 14

1. Przepisy zawierające warunki ustalone w celu ochrony przyrody i środowiska oraz krajobrazu i dóbr kultury mają pierwszeństwo przed przepisami zawierającymi warunki wynikające z innych przesłanek.

2. Na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położone są trzy forty ziemne z I połowy XVIII wieku, wpisane do rejestru zabytków i podlegające szczególnej ochronie konserwatorskiej, w związku z czym zobowiązuje się przedsiębiorcę do uzgodnienia z Państwową Służbą Ochrony Zabytków planu ruchu kopalni oraz projektu budowlanego w zakresie zagospodarowania terenu, przede wszystkim w odniesieniu do fortu usytuowanego na obszarze 5.R,Z, na styku z obszarem 6.E.

3. Prowadzenie inwestycji oraz innych prac modernizacyjnych drogowych na obszarach zmeliorowanych należy poprzedzić każdorazowo stosownym uzgodnieniem z administratorem urządzeń, tj. Regionalnym Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych działającym w imieniu wojewody.

§ 15

W strefie wyznaczonej granicami obszaru górniczego i nieprzeznaczonej w I etapie na działalność eksploatacyjną nie zezwala się na takie zmiany strukturalne, które w przyszłości uniemożliwiłyby podjęcie tej działalności.

§ 16

1. W fazie sporządzania projektu budowlanego dla planowanego zakładu górniczego należy uwzględnić wszystkie występujące w granicach terenu górniczego obiekty kubaturowe, sieci infrastruktury technicznej oraz drogi i przewidzieć formy ich ochrony i zabezpieczenia przed oddziaływaniem sejsmicznym oraz skutkami rozrzutu kamieni.

2. Ewentualne szkody górnicze powstałe w wyniku działalności zakładu wymagać będą rozstrzygnięć cywilno-prawnych.

3. Szczególne warunki dotyczące ewentualnego wyznaczenia filara ochronnego oraz zasad rekultywacji zwałowiska nadkładu i odpadów poeksploatacyjnych, a także wyrobiska przyjmuje się jak ustalone w projekcie zagospodarowania złoża wraz z aneksem, o którym mowa w art. 8 ust. 10 uchwały, uzgodnionym z właściwym organem nadzoru górniczego.

4. Dla planu ruchu kopalni należy uzyskać opinię Burmistrza Miasta oraz dodatkowo Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych – Oddział południowo-zachodni we Wrocławiu w zakresie zasad organizacji robót strzałowych w aspekcie ruchu pojazdów na drodze krajowej nr 8.

§ 17

Na obszarach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się dokonywanie podziałów geodezyjnych pod warunkiem, że nie naruszy to obowiązującej struktury funkcjonalnej i nie spowoduje takich zmian, które uniemożliwiłyby realizację zasadniczych ustaleń tegoż planu lub też korzystania z nieruchomości rolnych i leśnych na dotychczasowych zasadach.

R o z d z i a ł III

Przepisy końcowe

§ 18

1. Tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ząbkowice Śl., zatwierdzonego uchwałą nr V/19/93 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 27 maja 1993 r. (Dz. Urz. W.W. Nr 9/93, poz. 54), w części dotyczącej obszaru wymienionego w § 1 uchwały z wy-łączeniem obszaru 15.NU, o którym mowa w § 10 uchwały.

2. Zachowują moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji zakładu utylizacji i składowiska odpadów komunalnych, zatwierdzonego uchwałą nr X/66/00 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 24 listopada 2000 r., w części dotyczącej obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem 15.NU, o którym mowa w § 10 uchwały.

§ 19

Zgodnie z art. 10 ust. 3 oraz art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości ze względu na zmianę ustaleń planu miejscowego w wysokości 30%.

§ 20

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Ząbkowicach Śląskich.

§ 21

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego złoża gabra “Braszowice II” wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jego ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
RUDOLF SŁONOPAS

Załącznik graficzny do uchwały Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 26 stycznia 2001 r. (poz. 1765)

Arkusz nr 1/5

Arkusz nr 2/5

Arkusz nr 3/5

 

Arkusz nr 4/5

Arkusz nr 5/5