1735

UCHWAŁA RADY GMINY ŻÓRAWINA

z dnia 27 września 2001 r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. wraz z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 

 


§ 1

W Statucie Gminy Żórawina wprowadza się następujące zmiany:

W § 4:

a) § 4 oznacza się jako § 4 pkt 1,

b) dodaje się pkt 2 w brzmieniu: „Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustawy”.

W § 8:

a) pkt 3 skreśla się i nadaje brzmienie:

„Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawa obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji Rady Gminy”,

b) dodaje się pkt 4 i nadaje brzmienie:

„Protokoły i uchwały z posiedzeń Rady oraz jej komisji udostępniane są w Biurze Rady. Obywatel ma prawo przeglądania dokumentów, sporządzania notatek oraz odbitek kserograficznych. Odbitki kserograficzne będą doręczane zainteresowanym odpłatnie po złożeniu pisemnego zamówienia, w terminie do 7 dni od daty złożenia zamówienia. Protokoły oraz uchwały z posiedzeń Zarządu udostępniane będą przez Sekretarza Gminy w tym samym trybie.”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

 

MAREK ORGANA