1729

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA WĘGLINIEC

z dnia 29 sierpnia 2001 r.

w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, warunków sprzedaży napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych
w niektórych miejscach na terenie miasta i gminy Węgliniec

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zm.) oraz art. 12 i art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 ze zm.), Rada Gminy i Miasta w Węglińcu uchwala, co następuje:

 

 

 


§ 1

Ustala się maksymalną liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia  poza miejscem sprzedaży na 80 punktów.

§ 2

 Ustala się maksymalną liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na 20 punktów.

§ 3

Oprócz miejsc wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych nie wydaje się również, jeśli punkt sprzedaży położony jest w odległości mniejszej niż 40 m od granicy nieruchomości zajętej dla celów kultu religijnego i od placówek oświatowo-wychowawczych.

§ 4

Wprowadza się stały zakaz spożywania napojów alkoholowych na cmentarzach.

§ 5

Przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży składają wniosek, do którego zobowiązani są dołączyć:

1) oświadczenie o dniach i godzinach otwierania i zamykania danego punktu sprzedaży,

2) oświadczenie o wydzieleniu stoiska na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych w placówce handlowej.

§ 6

Przedsiębiorcy, których działalność polega na organizacji przyjęć, ubiegający się o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych składają wniosek, do którego należy dołączyć oświadczenie o miejscach i godzinach organizowanych przyjęć.

§ 7

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki ochotniczych straży pożarnych ubiegający się o jednorazowe zezwolenie składają wniosek, do którego należy dołączyć:

1) oświadczenie o zorganizowaniu miejsca wyznaczonego na podawanie i spożywanie napojów alkoholowych podczas trwania imprez plenerowych,

2) oświadczenie o czasie trwania planowanej imprezy.

§ 8

W razie prowadzenia sprzedaży, podawania napojów alkoholowych na otwartym powietrzu, miejsce wyznaczone musi być w sposób widoczny odgrodzone od pozostałego terenu.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Węgliniec.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY I MIASTA

 

MIROSŁAW SOCHOŃ