1728

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE

z dnia 31 sierpnia 2001 r.

 w sprawie zmiany w miejscowym planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego miasta Sobótka

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu  przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.), w nawiązaniu do uchwały Rady Miejskiej w Sobótce nr VIII/62/99 z dnia 28 maja 1999 r. Rada Miejska w Sobótce uchwala, co następuje:

 

 


§ 1

Zmienia się ustalenia miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego miasta Sobótka zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy i Miasta
w Sobótce nr XXX/196/93 z dnia 30 marca 1993 r. w odniesieniu do terenu oznaczonego w rysunku planu symbolem: B46UZ (dz. nr 17 AM 31).

§ 2

Rysunek w skali 1:2000, stanowiący integralną część i załącznik do niniejszej uchwały, obowiązuje w zakresie wszystkich oznaczeń umieszczonych w legendzie.

§ 3

W granicach terenu określonego w § 1 i w załączniku wymienionym w § 2 tracą moc obowiązującą ustalenia miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego miasta Sobótka zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy i Miasta w Sobótce nr XXX/196/93 z dnia 30 marca 1993 r.

§ 4

1.      Dla terenu działki nr 17 AM 31, położonego w Sobótce, wprowadza się zmianę ustalenia przeznaczenia terenu z dotychczasowego terenu usług zdrowia na teren usług publicznych (z zakresu zdrowia, oświaty, kultury, turystyki, rekreacji i opieki społecznej lub administracji).

2.      Dla terenu określonego w załączniku do niniejszej uchwały wprowadza się zmianę oznaczenia z dotychczasowego B46UZ na B46aUP.

§ 5

Dla terenu oznaczonego w załączniku do niniejszej uchwały symbolem B46aUP ustala się:

1.                 W zakresie przeznaczenia terenu:

1)            podstawowe przeznaczenie terenu na usługi publiczne z zakresu zdrowia i oświaty;

2)            dopuszczalne przeznaczenie terenu na usługi publiczne z zakresu kultury, turystyki, sportu, rekreacji i opieki społecznej lub administracji.

2.                 W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony krajobrazu:

1)            nieprzekraczalną linię zabudowy wzdłuż ulicy dojazdowej KCp (ul. Armii Krajowej) wyznaczoną przez istniejący budynek;

2)            ewentualne nowe obiekty budowlane, z wyjątkiem obiektów architektury ogrodowej, należy lokalizować wyłącznie w powiązaniu z istniejącym zespołem zabudowy jako jego rozbudowa lub w ramach modernizacji istniejących budynków z dostosowaniem obiektów dysharmonizujących do form architektury, o których mowa w pkt 3 i 4;

3)            wysokość zabudowy nie może przekraczać 3 kondygnacji, w tym poddasze;

4)            w projektowanych lub modernizowanych budynkach należy zastosować dwuspadowe, wielospadowe lub mansardowe dachy o symetrycznych połaciach, kryte dachówką lub pokryciem dachówkopodobnym; otwory okienne i drzwiowe należy rozmieścić symetrycznie, zastosować regularne podziały stolarki okiennej; ogólne ukształtowanie bryły winno nawiązywać do form zabudowy charakterystycznych dla terenu Ślężańskiego Parku Krajobrazowego; projekty budowlane należy uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;

5)            ogrzewanie budynków należy rozwiązać przy wykorzystaniu ekologicznych czynników grzewczych, takich jak olej opałowy, energia elektryczna lub gaz, z wykluczeniem opału stałego;

6)            zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego;

7)            wymóg odprowadzenia ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej;

8)            wymóg skablowania istniejącej napowietrznej linii energetycznej oraz zakaz budowy napowietrznych linii energetycznych;

9)            istniejące zadrzewienia należy zachować.

§ 6

Wszelkie prace ziemne, prowadzone w obrębie terenu wymienionego w § 1, wymagają uprzedniego zgłoszenia i prowadzenia pod nadzorem archeologiczno-
-konserwatorskim Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków. W przypadku wystąpienia obiektów archeologicznych (nieruchomych lub ruchomych) ustala się wymóg przeprowadzenia ratowniczych badań wykopaliskowych.

§ 7

Dla terenu określonego w § 1 uchwały ustala się stawkę procentową określoną w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.) w wysokości 0%.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Sobótka.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

 

JOANNA KWIATEK


 


Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 31 sierpnia 2001 r. (poz. 1728)