1720

UCHWAŁA RADY GMINY CZERNICA

z dnia 31 sierpnia 2001 r.

w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego gminy Czernica we w
si Łany

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, ze zmianami), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 roku Nr 15, poz. 139, ze zmianami) oraz uchwały
nr V/103/98 Rady Gminy Czernica z dnia 18 czerwca 1998 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica na terenie wsi Łany, Rada Gminy Czernica uc
hwala, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica na terenie wsi Łany.

D z i a ł I

Przepisy ogólne

§ 2

1. Plan obejmuje tereny działki 152/1, położonej w płd.-zach. części wsi Łany, przy ul. Odrzańskiej, AM1, obręb Łany, w granicach określonych na rysunku planu. Powierzchnia terenu – 0,15 ha.

2. Zmiana planu ustala:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach,

2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów,

3) zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane,

4) tereny przeznaczone do realizacji dróg publicznych,

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,

6) szczególne warunki zagospodarowania terenu, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego, zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych.

§ 3

1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę,

2) zmianie planu – należy przez to rozumieć zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica na terenie wsi Łany,

3) przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć odpowiednie przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

4) rysunku zmiany planu – należy przez to rozumieć graficzny zapis ustaleń zmiany planu przedstawiony na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

5) terenie – należy przez to rozumieć wyodrębnioną jednostkę przestrzenną w granicach zmiany planu, ograniczoną liniami rozgraniczającymi i oznaczoną odpowiednimi symbolami tak jak na rysunku zmiany planu; terenem jest również pas drogi w liniach rozgraniczających,

6) przeznaczeniu podstawowym terenu – należy przez to rozumieć podstawowe funkcje, pod które przeznacza się ograniczony liniami rozgraniczającymi i oznaczony odpowiednim symbolem teren, o którym mowa w pkt 5),

7) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu – należy przez to rozumieć funkcje, które mogą być wprowadzone na części terenu określonego w punkcie 5), lub na całym tym terenie, jeżeli takie jest zapotrzebowanie rynkowe lub społeczne.

§ 4

1. Integralną częścią zmiany planu jest rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami zmiany planu:

1) granice obszaru objętego zmianą planu,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania,

3) symbole określające przeznaczenie podstawowe terenu,

4) nieprzekraczalne linie zabudowy,

5) istniejące drzewa do zachowania.

§ 5

1. Ustalenia graficzne informacyjne:

1) granica opracowania,

2) istniejący budynek,

3) proponowana granica działek budowlanych.

D z i a ł II

Ustalenia ogólne w zakresie zagospodarowania terenu

§ 6

1. Ustala się, by budynki mieszkalne i gospodarcze charakterem nawiązywały do istniejącej zabudowy.

2. Ustala się dopuszczalną wysokość budynków mieszkalnych jednorodzinnych do dwóch kondygnacji nadziemnych z dachem dwuspadowym
o nachyleniu 30 do 50 stopni, z poddaszem możliwym do wykorzystania na kondygnację użytkową mieszkalną, dopuszcza się budowanie lukarn pojedynczych lub łączonych w zespoły.

3. Ustala się symetryczne połacie dachów kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym.

4. Ustala się położenie kalenic dachów jako prostopadłe do przyległych dróg publicznych.

5. Ustala się minimalną szerokość frontu działki – 19,0 m.

6. Ustala siź minimalną powierzchniź działki na – 700 m˛.

7. Dopuszcza się łączenie dwóch działek w jedną.

8. Ustala się zakaz wprowadzania usług polegających na naprawach ciężkiego sprzętu, a zwłaszcza: samochodowych, usług blacharskich, lakierniczych i mechanicznych oraz usług powodujących: pylenie, hałas, zanieczyszczenia chemiczne atmosfery lub nieprzyjemne zapachy.

9. Ustala się zakaz podpiwniczania budynków, a poziom parteru należy podnieść na wysokości minimum 1,0 m ponad poziom istniejącego terenu ze względu na możliwość przerwania wałów rzeki Odry tak zwaną stuletnią wodą powodziową.

10. Fundamenty należy posadowić na głębokości około 1,7 m poniżej poziomu terenu istniejącego na piaskach średnich – gruntach nośnych, poniżej poziomu wody gruntowej.

D z i a ł III

Ustalenia szczegółowe w zakresie zagospodarowania terenu

§ 7

1. Tereny oznaczone symbolem MN1:

1) na terenach tych ustala się jako przeznaczenie podstawowe budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,

2) jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się wbudowane w partery budynków usługi nieuciążliwe,

3) warunki posadowienia budynku należy ustalić po wykonaniu szczegółowego badania geologicznego nośności gruntu,

4) pozostałe ustalenia, jak w dziale II – Ustalenia ogólne.

2. Teren oznaczony symbolem KD1:

teren przeznaczony na poszerzenie drogi dojazdowej publicznej do szerokości 8 m w liniach rozgraniczających.

D z i a ł IV

Wymagania w zakresie ochrony zabytków

archeologicznych

§ 8

Tereny objęte zmianą planu znajdują się w strefie występowania znalezisk archeologicznych. Dlatego też prace ziemne muszą być bezwzględnie prowadzone pod nadzorem inspekcji zabytków archeologicznych odpowiednich służby ochrony zabytków, a w przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych, zostaną podjęte ratownicze badania wykopaliskowe.

Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej, w myśl przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 98, poz. 1150, ze zmianami). Inwestor zobowiązany jest do powiadomienia inspekcji zabytków archeologicznych odpowiednich służb ochrony zabytków we Wrocławiu o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych z 7-dniowym wyprzedzeniem.

D z i a ł V

Ustalenia w zakresie ochrony środowiska

§ 9

1. Nakazuje się objęcie ochroną istniejącej zieleni wysokiej oraz poddanie jej stałej pielęgnacji i uzupełnianiu.

2. Nakazuje się pokrycie wszystkich terenów nieutwardzonych i niezabudowanych zielenią wysoką, średnią i niską lub uprawami ogrodniczymi.

3. Wprowadza się ogrzewanie budynków z projektowanej we wsi sieci gazowej, paliwami płynnymi, energią elektryczną lub innymi proekologicznymi, w tym niekonwecjonalnymi źródłami energii (baterie słoneczne, pompy cieplne itp.).

D z i a ł VI

Ustalenia w zakresie uzbrojenia terenu

i obsługi komunikacyjnej

§ 10

1. Ustalenia ogólne w zakresie uzbrojenia terenu:

Ustala się następujące zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:

1) linie rozgraniczające dróg i ulic oznaczone na rysunku planu są równocześnie liniami rozgraniczającymi sieci uzbrojenia technicznego, projektowane sieci, jak również istniejące, w razie ich modernizacji, należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających istniejących (w miarę możliwości) oraz projektowanych dróg i ulic,

2) dopuszczalne są, w uzasadnionych przypadkach, odstępstwa od tej zasady przy niezmienionych warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów określonych w dziale II i III,

3) na terenach przeznaczonych pod zabudowę ustala się uzbrojenie terenu poprzedzające realizację zabudowy,

4) dopuszcza się możliwość uzbrojenia części terenu przez inwestorów we własnym zakresie,

5) dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń technicznych uzbrojenia jako towarzyszących inwestycjom na terenach własnych inwestorów,

6) wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, odprowadzenie ścieków oraz lokalizacji innych urządzeń technicznych, na terenach objętych planem, wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci.

2. Ustalenia dla poszczególnych rodzajów sieci uzbrojenia technicznego terenu.

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

a) z gminnej sieci wodociągowej Ř 90 przebiegającej w ulicy Odrzańskiej, na warunkach określonych przez właściciela sieci,

b) do czasu wybudowania sieci wodociągowej dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z własnej studni zlokalizowanej na działce inwestora,

2) w zakresie odprowadzenia i unieszkodliwiania ścieków sanitarnych ustala się:

a) tymczasowo stosowanie rozwiązań indywidualnych oczyszczania ścieków sanitarnych (szczelne zbiorniki bezodpływowe z wywozem do punktu zlewnego fekaliów), do czasu realizacji gminnej sieci sanitarnej,

b) stosowanie przydomowych oczyszczalni ścieków indywidualnych lub grupowych zlokalizowanych na terenie własnym inwestora,

c) docelowo odprowadzenie ścieków sanitarnych do kanalizacji sanitarnej wsi Łany – na warunkach określonych przez właściciela sieci,

3) w zakresie odprowadzenia wód deszczowych ustala się:

a) odprowadzenie wód deszczowych do rowu melioracyjnego, przebiegającego na północ od obszaru objętego zmianą planu, na warunkach określonych przez administratora rowu,

b) obowiązek zneutralizowania substancji ropopochodnych lub chemicznych, jeśli takie wystąpią, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej,

c) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami, o których mowa w lit. c)

4) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

a) zasilanie w gaz z planowanej sieci gazowej średniego ciśnienia, na warunkach określonych przez właściciela sieci,

b) dopuszcza się wykorzystanie gazu również do celów grzewczych,

5) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się:

a) lokalne źródła ciepła na paliwo płynne, gazowe lub elektryczne,

b) stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu zanieczyszczeń,

6) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

a) zasilanie obszaru objętego zmianą planu z istniejącej stacji transformatorowej R-1151, na warunkach określonych przez właściciela sieci,

7) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów:

obowiązują zasady określone w odrębnych przepisach szczególnych i gminnych,

8) w zakresie usług telekomunikacyjnych ustala się:

przyłączenie do telefonicznej sieci miejscowej, na warunkach określonych przez lokalnego właściciela sieci.

3. Ustalenia w zakresie obsługi komunikacyjnej:

1) ustala się miejsce wjazdu na teren nowej zabudowy objętej zmianą planu, od drogi po stronie północnej i od ulicy Odrzańskiej,

2) warunki techniczne podłączenia wjazdu na teren działki z drogi wiejskiej uzgodnić z zarządcą dróg.

D z i a ł VII

Postanowienia końcowe

§ 11

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 14,
poz. 124, ze zmianami) stawkę procentową służącą do naliczania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 wymienionej ustawy, ustala się na 30%.

§ 12

Tracą moc ustalenia “Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica” zatwierdzonego uchwałą nr III/13/92 Rady Gminy Czernica z dnia 22 maja 1992 roku (Dz. Urzędowy Województwa Wrocławskiego Nr 9, poz. 72) w granicach terenu objętego niniejszym planem.

§ 13

Wykonanie uchwały w zakresie realizacji planu powierza się Zarządowi Gminy Czernica.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od chwili ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

ZDZISŁAW SALWACH

Załącznik do uchwały Rady Gminy Czernica z dnia 31 sierpnia 2001 r. (poz. 1720)