1708

UCHWAŁA RADY GMINY W MIĘKINI

z dnia 30 sierpnia 2001 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w gminie Miękinia, położonego w obrębie Brzezina, obejmującego działki nr 202 i 209 oraz przyległe drogi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr XLIV/383/98 Rady Gminy w Miękini z dnia
16 czerwca 1998 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Rada Gminy w Miękini uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w gminie Miękinia, obręb Brzezina, obejmującego działki nr 202 i 209 oraz przyległe drogi.

2. Integralną częścią planu jest rysunek w skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, na którym określono granice terenu objętego planem oraz ustalenia przedstawione w formie graficznej.

§ 2

Obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną z uzupełniającą funkcją usług nieuciążliwych i urządzeń infrastruktury technicznej. Na niekorzystnym pod względem fizjograficznym terenie w części północno-wschodniej oraz wzdłuż drogi powiatowej nr 47 760, nawiązując do ustaleń planu osiedla zlokalizowanego na działce nr 200, przewiduje się zieleń wysoką o charakterze izolacyjnym i ozdobnym.

§ 3

Przedmiotem ustaleń planu jest:

– przeznaczenie terenu,

– zasady kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu,

– zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,

– linie rozgraniczające ulic.

§ 4

Ustalenia w zakresie komunikacji.

1. Drogę powiatową nr 47 760 KD V pozostawia się bez zmian, w liniach rozgraniczających wg ustaleń obowiązującego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Miękinia.

2. Układ komunikacji wewnętrznej projektowanego zespołu zabudowy mieszkaniowej należy oprzeć na ulicy klasy lokalnej KL, uzyskanej z modernizacji drogi polnej, oznaczonej nr ewid. 252. Dla ulicy tej obowiązują następujące parametry:

– szerokość w liniach rozgraniczających: 15 m,

– szerokość jezdni: 6,0 m,

– obustronne chodniki: 2 x 1,50 m.

Ulice KL podłączyć do drogi nr 47 760 z wyokrągleniem krawędzi promieniami łuków R = 12,0 m. Rejon podłączenia winien być oświetlony. Ulica ta stanowić ma jedyne połączenie projektowanego osiedla z drogą powiatową KD V. W pasie ulicznym należy pozostawić istniejący wodociąg magistralny.

3. Ulicę KL uzupełnić dojazdami, oznaczonymi na rysunku planu symbolami KD, o następujących parametrach:

– szerokość w liniach rozgraniczających: 8–10 m,

– szerokość jezdni: 5–5,5 m,

– obustronne chodniki: 2 x 1,50 m.

Dojazdy KD stanowią ulice wewnętrzne i zgodnie z art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838) finansowanie budowy, utrzymania i zarządzania należy do zarządcy terenu.

§ 5

Zasady i warunki zagospodarowania terenu.

1. Ustala się lokalizację budynków wolno stojących, sytuowanych w stosunku do ulic wg zasad określonych na rysunku planu.

2. Linie zabudowy wzdłuż ulic określono na rysunku planu. Linie zabudowy w stosunku do pozostałych granic działek powinny być zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140).

3. Na działkach mieszkaniowych, wzdłuż drogi powiatowej i położonych od strony granicy południowej, zakazuje się budowy wolno stojących obiektów usługowych i gospodarczych. Funkcje takie można wprowadzać do programów budynków mieszkalnych, pod warunkiem nieprzekroczenia na ten cel 25% powierzchni ogólnej tych obiektów. Garaże należy projektować jako wbudowane lub dobudowane do budynków mieszkalnych. Dopuszcza się budowę wiat na samochody osobowe, integralnie powiązanych z budynkami mieszkalnymi pod względem konstrukcyjnym i architektonicznym.

4. Na pozostałych działkach, dopuszcza się wolno stojące obiekty usługowe, gospodarcze i garaże, pod warunkiem że powierzchnia zabudowy ich nie przekroczy 50 m2. Usytuowanie tych budynków nie może przekraczać odległości 4 m, licząc od linii przebiegającej równolegle do tylnej ściany budynku mieszkalnego. Dopuszcza się budowę garaży na granicy bocznej działki, realizowaną przez obydwu właścicieli, z usytuowaniem ich w liniach zabudowy mieszkaniowej.

5. Części frontowe działek należy zagospodarować zielenią dekoracyjną, różnogatunkową, średniowysoką, częściowo zimozieloną.

6. Działkę oznaczoną na rysunku symbolem “U” przeznacza się pod lokalizację usług komercyjnych i rzemieślniczych. Budynek pawilonowy, I kondygnacyjny, może stanowić zespolone segmenty o jednorodnym charakterze architektonicznym. Wjazd na działkę przewidzieć z ulicy KL, w narożu płd-zachodnim. Miejsca parkingowe należy usytuować na działce przeznaczonej pod usługi. Nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi 17 KDV wynosi 20 m.

7. Dla pojemników na odpady bytowe należy wybudować trwałe osłony, wkomponowane w ogrodzenia frontowe działek.

§ 6

Ustala się następujące uwarunkowania w zakresie architektury:

1. Nowe obiekty mieszkaniowe skalą, formą architektoniczną i gabarytami powinny nawiązywać do zabudowy tego regionu, bez ograniczeń w zakresie stosowania materiałów.

2. Wysokość zabudowy mieszkaniowej nie może przekraczać II kondygnacji. Dopuszcza się zastosowanie ścianek kolankowych o wysokości do 60 cm.

3. Na budynkach mieszkalnych, dachy wysokie, o spadkach od 70% do 100%, o symetrycznych połaciach, kryte dachówką ceramiczną lub materiałami w kolorze ceramiki naturalnej. W wypadku podpiwniczenia domu, poziom posadzki parteru nie może przekraczać 80 cm, w stosunku do przyległego terenu.

4. Wolno stojące budynki usługowe, gospodarcze i garaże lokalizowane na działkach określonych w § 4 ust. 3 i 4 powinny stanowić obiekty parterowe, z dachami o spadkach od 35% do 45% i pokryciu połaci materiałami w kolorze dachówki ceramicznej.

§ 7

Ustalenia w zakresie ochrony dóbr kultury:

Tereny objęte miejscowym planem położone są w rejonie występowania stanowisk archeologicznych. W związku z tym przed przystąpieniem do prac ziemnych, związanych z planowanym budownictwem mieszkaniowym, inwestor zobowiązany jest powiadomić z 7-dniowym wyprzedzeniem Wydział Zabytków Archeologicznych Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków we Wrocławiu o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót, celem zorganizowania nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego. Zapis powyższy należy włączać do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawanych dla działek objętych niniejszym planem.

§ 8

1. Rów szczegółowy R-S 11 na działce nr 202 i znajdujący się przy granicy północnej rów R-S 10, stanowiące integralne elementy systemu melioracyjnego, należy zachować, a sąsiadujące tereny zadrzewić. Ogrodzenia działek przyległych do rowu R-S 10 powinny być odsunięte od niego min. 4,0 m, a w powstałym pasie terenu należy zapewnić dostępność do rowu, celem umożliwienia jego konserwacji.

2. Działki nr 202 i 209 są zmeliorowane, w związku z czym zmiana przeznaczenia wymaga zaprojektowania nowego odwodnienia, dostosowanego do koncepcji zagospodarowania. Właściciele działek budowlanych zobowiązani są do prawidłowej eksploatacji drenażu i zabezpieczenia przed uszkodzeniem. W wypadku uszkodzenia sieci, zobowiązani są do naprawy na koszt własny.

§ 9

Zasady uzbrojenia terenu objętego planem:

1. Zaopatrzenie w wodź – z wodoci1gu komunalnego O 225, przebiegaj1cego w ulicy KL.

2. Do czasu budowy wiejskiej kanalizacji sanitarnej ścieki bytowe odprowadzać do zbiorników bezodpływowych, o konstrukcji żelbetowej, opróżnianych przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo lub wariantowo: indywidualne rozwiązania oczyszczania ścieków, uzgodnione z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Środzie Śląskiej. Indywidualne urządzenia kanalizacyjne należy sytuować w granicach nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi. Zakazuje się budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym. Dla urządzeń zbiorczych asenizacji ścieków można wykorzystać działkę oznaczoną symbolem IT, pod warunkiem niepowodowania uciążliwości w stosunku do domków zlokalizowanych na terenach przyległych.

3. Wody opadowe z ulic osiedla odprowadzać do rowu w drodze 17 KDV lub rowu melioracyjnego R-S 11.

4. Zaopatrzenie w energię elektryczną, według warunków określonych przez Zakład Energetyczny w Środzie Śląskiej. Dla nowej stacji transformatorowej wyznaczono teren oznaczony symbolem IT.

5. W miejscach wystąpienia kolizji istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych z projektowaną zabudową mieszkaniową należy dokonać przebudowy sieci celem ich usunięcia, w porozumieniu i na warunkach określonych przez Zakład Energetyczny Wrocław S.A.

6. Ustala się rozwiązanie gospodarki odpadami poprzez wyposażenie nieruchomości w kontenery na odpady przy zapewnieniu systematycznego ich wywozu na wysypisko gminne.

7. Zaopatrzenie w energię cieplną – systemami indywidualnymi, z wymogiem zastosowania urządzeń o wysokiej sprawności grzewczej i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń powietrza.

§ 10

Brak szczegółowych danych hydrogeologicznych dla terenu objętego planem wymaga przed przystąpieniem do opracowania projektu budowlanego uzyskania opinii gruntowo-wodnej podłoża.

§ 11

W wypadku zbycia nieruchomości objętej niniejszym planem, w okresie pięciu lat od dnia wejścia w życie uchwały, Wójt Gminy Miękinia, w oparciu o art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139) pobierze jednorazową opłatę, stanowiącą 30% wzrostu wartości nieruchomości, wynikającego z ustaleń niniejszego planu.

Wzrost wartości nieruchomości stanowić będzie różnicę pomiędzy wartością terenu przeznaczonego pod funkcję określoną planem, a wartością jej wynikającą z ustaleń planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Miękinia.

§ 12

W zakresie terenowym objętym niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Miękinia zatwierdzonego uchwałą nr VII/41/94 Rady Gminy w Miękini z dnia 7 grudnia 1994 r.

§ 13

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Gminy Miękinia.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
EDWARD URBAŃSKI

 

Załącznik do uchwały Rady Gminy w Miękini z dnia 30 sierpnia 2001 r. (poz. 1708)