1704

UCHWAŁA RADY GMINY BORÓW

z dnia 28 czerwca 2001 r.

w sprawie nadania nazw ulic we wsi Borek Strzeliński

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 


§ 1

1.  Nadaje się następujące nazwy ulicom, stanowiącym odcinki dróg publicznych położonych we wsi Borek Strzeliński:

  1)  ulica Wrocławska

  2)  ulica Strzelińska

  3)  ulica Henryka Sienkiewicza

  4)  ulica Oławska

  5) ulica Wiązowska

  6) ulica Jana Pawła II

  7) ulica Szkolna

  8) ulica Świętego Floriana

  9) ulica Nowowiejska

10) ulica Kwiatowa

11) ulica Różana

12) ulica Akacjowa

13) ulica Brzoskwiniowa

14) ulica Morelowa

15) ulica Czereśniowa

16) ulica Wiśniowa

17) ulica Śliwkowa

18) ulica Klonowa

19) ulica Ogrodowa

20) ulica Polna

21) ulica Dębowa

22) ulica Wrzosowa

23) ulica Jaworowa

24) ulica Sportowa

25) ulica Bolesława Chrobrego

26) ulica Mieszka I

27) ulica Parkowa

2.  Usytuowanie ulic wymienionych w ust. 1 oznaczone jest kolejnymi numerami na szkicu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

HENRYK KURIATA


 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Borów z dnia 28 czerwca 2001 r. (poz. 1704)