1703

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE

z dnia 28 września 2001 r.

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nieruchomości

dotkniętych powodzią z lipca i sierpnia 2001 r.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zmiany: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Dz. U. Nr 26, poz. 306), art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz. 704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058 oraz z 2000 r. Nr 88, poz. 983 i Nr 95, poz. 1041) w związku z ustawą z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 907) Rada Miasta i Gminy Prochowice uchwala, co następuje:

 

 


§ 1

Zwalnia się z podatku od nieruchomości nieruchomości, na których w wyniku powodzi z lipca i sierpnia 2000 r. powstały szkody.

§ 2

Zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości należnego za drugie półrocze 2001 r.

§ 3

Termin składania wniosków o udzielenie zwolnienia z tytułu, o którym mowa w § 1, ustala się do 31 października 2001 r.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Prochowice.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTA I GMINY

CZESŁAW KOCLĘGA