1701

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU

z dnia 20 września 2001 r.

w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zastosowanie  przez  Przewodniczącego Zarządu Miasta Kłodzka bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania  wieczystego  przysługującego   osobom   fizycznym  w  prawo

własności

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zm.), art. 4a pkt 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 781 ze zm.), art. 70 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718) Rada Miejska w Kłodzku postanawia, co następuje:

 

 

 


§ 1

Wyraża się zgodę na udzielenie przez Przewodniczącego Zarządu Miasta Kłodzka bonifikaty w wys. 80% od opłaty ustalonej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, w formie decyzji administracyjnej.

§ 2

1.  Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności może być rozłożona na raty – maksymalnie na okres 10 lat.

2.  Ustala się umowne stawki oprocentowania przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na raty w wysokości 2% od niespłaconej kwoty.

 

 

 

§ 3

W przypadku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na raty nie stosuje się bonifikaty, o której mowa w § 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Miasta Kłodzka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia  jej  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa Dolnośląskiego.

 

                                                  PRZEWODNICZĄCY

                                                     RADY MIEJSKIEJ

                                                      STEFAN MRÓZ