1700

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU

z dnia 20 września 2001 r.

w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej od wzrostu

wartości nieruchomości powstałej na skutek podziału

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.) oraz art. 98 ust. 4 w związku z art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z 2000 r.) Rada Miejska w Kłodzku uchwala, co następuje:

 


§ 1

1.  Jeżeli w wyniku podziału nieruchomości wzrośnie jej wartość, Zarząd Miasta Kłodzka ustala w drodze decyzji opłatę adiacencką z tego tytułu.

2.  Stawkę procentową opłaty adiacenckiej ustala się w wysokości 50% różnicy wartości nieruchomości.

§ 2

1.  Ustalenie opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do 3 lat od dnia wydania ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości.

2.  Wartość nieruchomości przed podziałem i po podziale określają rzeczoznawcy majątkowi, według stanu i cen na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej.

§ 3

Opłata adiacencka obciąża podmiot, który był właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości w dniu, kiedy decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości stała się ostateczna.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Kłodzka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

                                                  PRZEWODNICZĄCY

                                                     RADY MIEJSKIEJ

            STEFAN MRÓZ