Budżet za 12 miesięcy 2000 roku

Wydatki

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan po

zmianach

Wyn. 12 m.

%

1

2

3

4

5

6

40

  Rolnictwo      
 

4404

zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt      
  § 36 usługi materialne

3 300

3 113

94%

    razem rozdział

3 300

3 113

94%

 

4405

nawozy wapniowe      
  § 31 materiały i wyposażenie

9 890

9 890

 
     

9 890

9 890

 
 

4406

budowa i utrzymanie melioracji wodnych      
  § 31 materiały i wyposażenie

500

342

68%

  § 36 usługi materialne

20 500

20 484

100%

    razem rozdział

21 000

20 826

99%

 

4495

pozostała działalność      
  § 25 różne wydatki na rzecz osób fizycznych

300

240

80%

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

  § 36

usługi materialne, w tym: remont dróg rolnych – środ. własne 86.169 zł, dotacja TFOGR do remontów dróg 249.139 zł, kolczykowanie 2.266 zł, Agencja – urządzenia wodociągowe 40.125 zł, opracow. projektów 6.340 zł i inne usługi 96 zł

384 364

384 135

100%

  § 37 usługi niematerialne

300

254

85%

  § 72

wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych – wodociągowanie

20 000

20 000

100%

    razem rozdział

404 964

404 629

100%

    RAZEM DZIAŁ

439 154

438 458

100%

45

  Leśnictwo      
 

4995

pozostała działalność      
  § 36 usługi materialne

3 067

2 056

67%

    RAZEM DZIAŁ

3 067

2 056

67%

50

  Transport      
 

5078

pomoc i usuwanie skutków powodzi      
  § 36 usługi materialne

35 300

35 181

100%

    razem rozdział

35 300

35 181

100%

 

5613

drogi publiczne gminne      
  § 25 różne wydatki na rzecz osób fizycznych

300

120

40%

  § 31 materiały i wyposażenie

4 300

3 831

89%

  § 36

usługi materialne, w tym: łatanie dziur 59.357 zł, zimowe utrzymanie dróg 86.614 zł, remonty mostów 18.425 zł, znaki drogowe i progi zwalniające 17.557 zł, wykaszanie poboczy 1.825zł

183 868

183 778

100%

  § 72 wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i za-
kładów budżetowych; zakup wiat przystankowych 8.078 zł

8 100

8 078

100%

    razem rozdział

196 568

195 807

100%

    RAZEM DZIAŁ

231 868

230 988

100%

70

  Gospodarka komunalna      
 

7221

oczyszczanie miast i gmin      
  § 36 usługi materialne

240 000

239 931

100%

    razem rozdział

240 000

239 931

100%

 

7231

zieleń w miastach i gminach      
  § 31 materiały i wyposażenie

150

143

95%

    razem rozdział

150

143

95%

 

7262

oświetlenie ulic      
  § 31 materiały i wyposażenie

11 800

11 770

100%

  § 35 energia

137 800

137 303

100%

  § 36 usługi materialne

62 000

60 854

98%

  § 37 usługi niematerialne

400

254

64%

  § 72

wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych – nowe punkty świetlne – środki woj. 48.536 zł, własne 13.704 zł

63 998

62 240

97%

    razem rozdział

275 998

272 421

99%

 

7281

jednostki wielobranżowe gospodarki komunalnej      
  § 47

dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych

96 360

96 360

100%

  § 72

wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych

219 240

219 240

100%

    razem rozdział

315 600

315 600

100%

 

7395

pozostała działalność      
  § 25 różne wydatki na rzecz osób fizycznych

200

80

40%

  § 31 materiały i wyposażenie

1 000

719

72%

  § 36 usługi materialne – w tym usługi PKS i inne

70 000

69 972

100%

  § 37 usługi niematerialne

32 000

31 924

100%

  § 49 pozostałe dotacje – MZK

100 000

95 956

96%

  § 50

dotacje celowe przekazane na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ZGK

87 500

87 500

100%

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

  § 72

wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych

1 705 291

1 440 465

84%

   

w tym: wodociągowanie Łomnica-Wojanów środki własne 280.979 zł, dotacja WFOŚiGW 780.000 zł, pożyczka 109.000 zł

1 394 291

1 169 979

84%

   

modernizacja oczyszczalni ścieków w Mysłakowicach – w tym –opracowanie dokumentacji 259.486 zł

300 000

259 486

86%

   

karkonoski system kanalizacji sanitarnej

11 000

11 000

100%

   

razem rozdział

1 995 991

1 726 616

87%

    RAZEM DZIAŁ

2 827 739

2 554 711

90%

74

  Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne      
 

7523

ochotnicze straże pożarne      
  § 25 różne wydatki na rzecz osób fizycznych

16 100

15 784

98%

  § 28 podróże służbowe

1 200

579

48%

  § 31 materiały i wyposażenie

9 000

8 768

97%

  § 35 energia

3 000

2 010

67%

  § 36 usługi materialne

15 500

14 745

95%

  § 37 usługi niematerialne

2 900

2 170

75%

  § 40 różne opłaty i składki

7 300

7 299

100%

  § 72

wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych – zakup samochodu dla potrzeb OSP Karpniki

18 300

18 300

100%

  § 73

dotacje na finansowanie inwestycji innych jednostek organizacyjnych

19 000

19 000

100%

    razem rozdział

92 300

88 655

96%

 

7552

gospodarka gruntami i nieruchomościami      
  § 25 różne wydatki na rzecz osób fizycznych

1 000

1 000

100%

  § 36 usługi materialne

63

63

100%

  § 37 usługi niematerialne

28 876

28 875

100%

  § 39 kary i odszkodowania

20

16

80%

  § 67

podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

141

141

100%

    razem rozdział

30 100

30 095

100%

 

7695

pozostała działalność      
  § 25 różne wydatki na rzecz osób fizycznych

100

80

80%

  § 35 energia

400

 

0%

  § 36

usługi materialne – w tym: cmentarz wojenny w Bukowcu 1.000 zł, cmentarz komunalny w M-cach – opracowanie dokumentacji – rozbudowa cmentarza 8.182 zł

23 050

9 182

40%

  § 37 usługi niematerialne

9 000

8 902

99%

  § 39 kary i odszkodowania

2 000

1 970

99%

    razem rozdział

34 550

20 134

58%

    RAZEM DZIAŁ

156 950

138 884

88%

79

  Oświata i wychowanie      
 

7911

szkoła podstawowa w Łomnicy      
  § 11 wynagrodzenia osobowe pracowników

777 504

777 504

100%

  § 17 dodatkowe wynagrodzenie roczne

56 997

56 997

100%

  § 22 świadczenia społeczne

46 299

46 299

100%

  § 25 różne wydatki na rzecz osób fizycznych

21 849

21 849

100%

  § 28 podróże służbowe

3 380

3 380

100%

  § 31 materiały i wyposażenie

123 564

123 564

100%

  § 35 energia

19 327

19 327

100%

  § 36 usługi materialne

14 649

14 649

100%

  § 37 usługi niematerialne

1 450

1 450

100%

  § 38 pomoce naukowe

4 511

4 511

100%

  § 39 kary i odszkodowania

58

58

100%

  § 40 różne opłaty i składki

955

955

100%

  § 41 składki na ubezpieczenia społeczne

153 281

153 281

100%

  § 42 składki na Fundusz Pracy

20 979

20 979

100%

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

  § 43 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

38 960

38 960

100%

    razem

1 283 763

1 283 763

100%

 

7911

szkoła podstawowa w Mysłakowicach      
  § 11 wynagrodzenia osobowe pracowników

747 187

747 187

100%

  § 17 dodatkowe wynagrodzenie roczne

56 943

56 943

100%

  § 21 nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

468

468

100%

  § 22 świadczenia społeczne

742

742

100%

  § 25 różne wydatki na rzecz osób fizycznych

56 418

56 418

100%

  § 28 podróże służbowe krajowe

2 860

2 860

100%

  § 31 materiały i wyposażenie

33 950

33 950

100%

  § 35 energia

81 744

81 744

100%

  § 36 usługi materialne

34 419

34 419

100%

  § 37 usługi niematerialne

8 237

8 237

100%

  § 38 pomoce naukowe

9 908

9 908

100%

  § 39 kary i odszkodowania

1 647

1 647

100%

  § 40 różne opłaty i składki

2 367

2 367

100%

  § 41 składki na ubezpieczenia społeczne

142 883

142 883

100%

  § 42 składki na Fundusz Pracy

19 578

19 578

100%

  § 43 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

45 774

45 774

100%

    razem

1 245 125

1 245 125

100%

 

7911

szkoła podstawowa w Karpnikach      
  § 11 wynagrodzenia osobowe pracowników

292 455

292 455

100%

  § 17 dodatkowe wynagrodzenie roczne

19 149

19 149

100%

  § 22 świdczenia społeczne

593

593

100%

  § 25 różne wydatki na rzecz osób fizycznych

19 059

19 059

100%

  § 28 podróże służbowe krajowe

1 437

1 437

100%

  § 31 materiały i wyposażenie

69 942

69 942

100%

  § 35 energia

6 406

6 406

100%

  § 36 usługi materialne

24 568

24 568

100%

  § 37 usługi niematerialne

4 270

4 270

100%

  § 38 pomoce naukowe

10 320

10 320

100%

  § 41 składki na ubezpieczenia społeczne

56 801

56 801

100%

  § 42 składki na Fundusz Pracy

7 566

7 566

100%

  § 43 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

17 352

17 352

100%

    razem

529 918

529 918

100%

 

7911

szkoła podstawowa w Kostrzycy      
  § 11 wynagrodzenia osobowe pracowników

344 771

344 771

100%

  § 17 dodatkowe wynagrodzenie roczne

24 197

24 197

100%

  § 21 nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

1 902

1 902

100%

  § 25 różne wydatki na rzecz osób fizycznych

22 727

22 727

100%

  § 28 podróże służbowe krajowe

1 696

1 696

100%

  § 31 materiały i wyposażenie

51 249

51 249

100%

  § 35 energia

6 784

6 784

100%

  § 36 usługi materialne

48 833

48 833

100%

  § 37 usługi niematerialne

2 259

2 259

100%

  § 38 pomoce naukowe

12 490

12 490

100%

  § 41 składki na ubezpieczenia społeczne

67 096

67 096

100%

  § 42 składki na Fundusz Pracy

9 400

9 400

100%

  § 43 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

21 477

21 477

100%

  § 72

wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych

11 400

11 400

100%

    razem

626 281

626 281

100%

    razem rozdział

3 685 087

3 685 087

100%

 

7912

gimnazjum – Mysłakowice      
  § 11 wynagrodzenia osobowe pracowników

45 055

45 055

100%

  § 17 dodatkowe wynagrodzenie roczne

323

323

100%

  § 25 różne wydatki na rzecz osób fizycznych

4 060

4 060

100%

  § 36 usługi materialne

405

405

100%

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

  § 38 pomoce naukowe

1 091

1 091

100%

  § 41 składki na ubezpieczenia społeczne

6 267

6 267

100%

  § 42 składki na Fundusz Pracy

859

859

100%

  § 43 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 867

2 867

100%

    razem

60 927

60 927

100%

 

7912

gimnazjum – Łomnica      
  § 11 wynagrodzenia osobowe pracowników

9 972

9 972

100%

  § 36 usługi materialne

451

451

100%

  § 38 pomoce naukowe

674

674

100%

  § 41 składki na ubezpieczenia społeczne

1 672

1 672

100%

  § 42 składki na Fundusz Pracy

257

257

100%

    razem

13 026

13 026

100%

    razem rozdział

73 953

73 953

100%

 

7913

dowożenie uczniów do szkół      
  § 25 różne wydatki na rzecz osób fizycznych

100

80

80%

  § 36 usługi materialne

86 416

86 410

100%

  § 37 usługi niematerialne

300

293

98%

    razem rozdział

86 816

86 783

100%

 

7941

internaty i stypendia szkoła M-ce      
  § 23 stypendia dla uczniów

1 282

1 282

100%

    razem

1 282

1 282

100%

 

7941

internaty i stypendia szkoła Ł-ca      
  § 23 stypendia dla uczniów

1 142

1 142

100%

    razem

1 142

1 142

100%

 

7941

internaty i stypendia szkoła Kostrzyca      
  § 23 stypendia dla uczniów

856

856

100%

    razem

856

856

100%

 

7941

internaty i stypendia szkoła Karpniki      
  § 23 stypendia dla uczniów

716

716

100%

    razem

716

716

100%

    razem rozdział

3 996

3 996

100%

 

8062

dokształcanie i doskonalanie zawodowe – Sz.P. w Mysłakowicach

     
  § 24 stypendia różne

2 043

2 043

100%

  § 28 podróże służbowe krajowe

2 399

2 399

100%

  § 37 usługi niematerialne

600

600

100%

    razem

5 042

5 042

100%

 

8062

dokształcanie i doskonalanie zawodowe – Sz.P. w Łomnicy      
  § 28 podróże służbowe krajowe

7 049

7 049

100%

  § 37 usługi niematerialne

4 315

4 315

100%

    razem

11 364

11 364

100%

 

8062

dokształcanie i doskonalanie zawodowe – Sz.P. w Kostrzycy      
  § 24 stypendia różne

60

60

100%

  § 28 podróże służbowe krajowe

125

125

100%

    razem

185

185

100%

 

8062

dokształcanie i doskonalenie zawodowe – Sz.P. w Karpnikach      
  § 24 stypendia różne

535

535

100%

  § 28 podróże służbowe krajowe

18

18

100%

    razem

553

553

100%

    razem rozdział

17 144

17 144

100%

 

8211

przedszkole w Mysłakowicach      
  § 11 wynagrodzenia osobowe pracowników

320 591

320 591

100%

  § 17 nagrody z ZFN

18 771

18 771

100%

  § 21 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

5 000

5 000

100%

  § 22 świadczenia społeczne

447

447

100%

  § 25 różne wydatki na rzecz osób fizycznych

14 536

14 536

100%

  § 28 podróże służbowe krajowe

339

339

100%

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

  § 31 materiały i wyposażenie

4 461

4 461

100%

  § 32 środki żywności

34 256

33 604

98%

  § 35 energia

23 967

23 967

100%

  § 36 usługi materialne

11 117

11 117

100%

  § 37 usługi niematerialne

2 865

2 865

100%

  § 38 pomoce naukowe

863

863

100%

  § 41 składki ZUS-u

60 632

60 631

100%

  § 42 składki na Fundusz Pracy

8 311

8 311

100%

  § 43 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

18 240

18 240

100%

  § 72 wydatki na finansow. inwestycji jedn. i zakł. budżetowych

4 000

3 984

100%

    razem

528 396

527 727

100%

 

8211

przedszkole w Łomnicy      
  § 11 wynagrodzenia osobowe pracowników

152 094

152 094

100%

  § 17 nagrody z ZFN

10 812

10 812

100%

  § 22 świadczenia społeczne

243

243

100%

  § 25 różne wydatki na rzecz osób fizycznych

7 795

7 795

100%

  § 28 podróże służbowe krajowe

272

272

100%

  § 31 materiały i wyposażenie

17 612

17 559

100%

  § 32 środki żywności

19 456

19 456

100%

  § 35 energia

1 980

1 866

94%

  § 36 usługi materialne

6 936

6 936

100%

  § 37 usługi niematerialne

1 000

1 000

100%

  § 38 pomoce naukowe

1 903

1 903

100%

  § 41 składki ZUS-u

29 277

29 277

100%

  § 42 składki na Fundusz Pracy

4 041

4 041

100%

  § 43 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

8 343

8 343

100%

    razem

261 764

261 597

100%

    razem rozdział

790 160

789 324

100%

 

8213

przedszkole przy szkole podstawowej w Kostrzycy      
  § 11 wynagrodzenia osobowe pracowników

17 048

17 048

100%

  § 17 dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 125

1 125

100%

  § 25 różne wydatki na rzecz osób fizycznych

1 940

1 940

100%

  § 41 składki na ubezpieczenia społeczne

3 472

3 472

100%

  § 42 składki na Fundusz Pracy

476

476

100%

  § 43 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 109

1 109

100%

    razem

25 170

25 170

100%

 

8213

przedszkole przy szkole podstawowej w Karpnikach      
  § 11 wynagrodzenia osobowe pracowników

19 988

19 988

100%

  § 17 dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 469

1 469

100%

  § 22 świadczenia społeczne

52

52

100%

  § 25 różne wydatki na rzecz osób fizycznych

2 003

2 003

100%

  § 38 pomoce naukowe

125

125

100%

  § 41 składki na ubezpieczenia społeczne

4 282

4 282

100%

  § 42 składki na Fundusz Pracy

575

575

100%

  § 43 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 300

1 300

100%

    razem

29 794

29 794

100%

 

8213

przedszkole przy szkole podstawowej w Łomnicy      
  § 11 wynagrodzenia osobowe pracowników

5 270

5 270

100%

  § 22 świadczenia społeczne

287

287

100%

  § 25 różne wydatki na rzecz osób fizycznych

320

320

100%

  § 41 składki na ubezpieczenia społeczne

806

806

100%

  § 42 składki na Fundusz Pracy

110

110

100%

  § 43 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

380

380

100%

    razem

7 173

7 173

100%

    razem rozdział

62 137

62 137

100%

 

8232

świetlice dla uczniów – Sz.P. w Mysłakowicach      
  § 11 wynagrodzenia osobowe pracowników

50 451

50 451

100%

  § 17 dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 967

3 967

100%

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

  § 25 różne wydatki na rzecz osób fizycznych

1 208

1 208

100%

  § 41 składki na ubezpieczenia społeczne

9 030

9 030

100%

  § 42 składki na Fundusz Pracy

1 237

1 237

100%

  § 43 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 818

2 818

100%

    razem

68 711

68 711

100%

 

8232

świetlice dla uczniów – Sz.P. w Łomnicy      
  § 11 wynagrodzenia osobowe pracowników

64 057

64 057

100%

  § 17 dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 021

4 021

100%

  § 22 świadczenia społeczne

2 264

2 264

100%

  § 25 różne wydatki na rzecz osób fizycznych

1 507

1 507

100%

  § 41 składki na ubezpieczenia społeczne

12 369

12 369

100%

  § 42 składki na Fundusz Pracy

1 722

1 722

100%

  § 43 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 141

3 141

100%

    razem

89 081

89 081

100%

 

8232

świetlice dla uczniów – Sz.P. w Kostrzycy      
  § 11 wynagrodzenia osobowe pracowników

33 796

33 796

100%

  § 17 dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 106

3 106

100%

  § 25 różne wydatki na rzecz osób fizycznych

1 760

1 760

100%

  § 41 składki na ubezpieczenia społeczne

6 710

6 710

100%

  § 42 składki na Fundusz Pracy

924

924

100%

  § 43 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 946

1 946

100%

    razem

48 242

48 242

100%

 

8232

świetlice dla uczniów – Sz.P.w Karpnikach      
  § 11 wynagrodzenia osobowe pracowników

17 256

17 256

100%

  § 17 dodatkowe wynagrodzenie roczne

688

688

100%

  § 31 materiały i wyposażenie

2 308

2 308

100%

  § 36 usługi materialne

165

165

100%

  § 41 składki na ubezpieczenia społeczne

3 013

3 013

100%

  § 42 składki na Fundusz Pracy

294

294

100%

  § 43 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 108

1 108

100%

    razem

24 832

24 832

100%

    razem rozdział

230 866

230 866

100%

 

8241

kolonie, obozy – Karpniki      
  § 31 materiały i wyposażenie

1 209

1 209

100%

  § 32 środki żywności

2 647

2 647

100%

  § 36 usługi materialne

3 528

3 528

100%

  § 37 usługi niematerialne

11 976

11 976

100%

  § 41 składki ZUS-u

279

279

100%

  § 42 składki na Fundusz Pracy

38

38

100%

    razem

19 677

19 677

100%

 

8241

kolonie, obozy – Mysłakowice      
  § 31 materiały i wyposażenie

248

248

100%

  § 32 środki żywności

5 870

5 870

100%

  § 36 usługi materialne

357

357

100%

    razem

6 475

6 475

100%

    razem rozdział

26 152

26 152

100%

 

8295

pozostała działalność – Sz.P. w Mysłakowicach      
  § 28 podróże służbowe krajowe

8

8

100%

  § 31 materiały i wyposażenie

1 602

1 602

100%

  § 32 środki żywności

709

709

100%

  § 36 usługi materialne

14 213

14 213

100%

  § 37 usługi niematerialne

449

449

100%

  § 43 odpis na zakład. fund świadczeń socjalnych

8 242

8 242

100%

    razem

25 223

25 223

100%

 

8295

pozostała działalność – Sz.P. w Łomnicy      
  § 28 podróżne służbowe

479

479

100%

  § 36 usługi materialne

544

544

100%

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

  § 43 odpis na zakład fund świadczeń socjalnych

6 594

6 594

100%

    razem

7 617

7 617

100%

 

8295

pozostała działalność – Sz.P. w Kostrzycy      
  § 28 podróże służbowe krajowe

27

27

100%

  § 31 materiały i wyposażenie

516

516

100%

  § 37 usługi niematerialne

1 111

1 111

100%

  § 43 odpis na zakład. fund. świadczeń socjalnych

3 297

3 297

100%

    razem

4 951

4 951

100%

 

8295

pozostała działalność – Sz.P.w Karpnikach      
  § 31 materiały i wyposażenie

54

54

100%

  § 43 odpis na zakład fund. świadczeń socjalnych

2 747

2 747

100%

    razem

2 801

2 801

100%

 

8295

pozostała działalność – przedszkola M-ce      
  § 43 odpis na zakład. fund. świadczeń socjalnych

1 099

1 099

100%

    razem

1 099

1 099

100%

 

8295

pozostała działalność – przedszkole w Ł-cy      
  § 43 odpis na zakład. fund. świadczeń socjalnych

2 748

2 748

100%

    razem

2 748

2 748

100%

    razem rozdział

44 439

44 439

100%

    RAZEM DZIAŁ

5 020 750

5 019 881

100%

83

  Kultura i sztuka      
 

8332

ośrodki kultury      
  § 48 pozostałe dotacje – instytucje kultury GOKSiW

392 000

392 000

100%

  § 72

wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych

8 000

8 000

100%

    razem rozdział

400 000

400 000

100%

 

8378

pomoc i usuwanie skutków powodzi      
  § 36 usługi materialne

25 000

 

0%

    razem rozdział

25 000

 

0%

    RAZEM DZIAŁ

425 000

400 000

94%

85

  Ochrona zdrowia      
 

8536

przeciwdziałanie alkoholizmowi      
  § 22 świadczenia społeczne

21 960

21 952

100%

  § 25 różne wydatki na rzecz osób fizycznych

7 000

6 912

99%

  § 28 podróże służbowe krajowe

2 000

1 033

52%

  § 31 materiały i wyposażenie

1 040

1 033

99%

  § 36 usługi materialne

7 364

6 495

88%

  § 37 usługi niematerialne

12 250

12 250

100%

  § 49

dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

1 200

1 200

100%

    razem rozdział

52 814

50 875

96%

 

8536

przeciwdziałanie alkoholizmowi – punkt konsultacyjny      
  § 11 wynagrodzenia osobowe pracowników

21 500

21 500

100%

  § 17 dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 560

1 560

100%

  § 21 nagrody i wydatki osobowe

140

140

100%

  § 28 podróże służbowe

2 372

2 372

100%

  § 31 materiały i wyposażenie

2 291

2 291

100%

  § 35 energia

500

500

100%

  § 36 usługi materialne

10 256

10 256

100%

  § 37 usługi niematerialne

3 700

3 700

100%

  § 40 różne opłaty i składki

817

817

100%

  § 41 składki na ubezpieczenia społeczne

4 123

4 123

100%

  § 42 składki na Fundusz Pracy

565

565

100%

  § 43 odpis na fundusz świadczeń socjalnych

562

562

100%

    razem rozdział

48 386

48 386

100%

    RAZEM DZIAŁ

101 200

99 261

98%

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

86

  Opieka społeczna      
 

8612

usługi opiekuńcze: zadania zlecone, zadania własne      
  § 37 usługi niematerialne – 6.700 zł

6 700

6 700

100%

    razem rozdział

6 700

6 700

100%

 

8613

zasiłki i pomoc w naturze: zadania zlecone, zadania własne      
  § 22 świadczenia społeczne: 438.921 zł 15.233 zł

454 154

454 154

100%

    razem rozdział

454 154

454 154

100%

 

8615

terenowy ośrodek pomocy: zadania zlecone, zadania własne      
  § 11 wynagrodz. osob. pracowników 86.508 zł 90.466 zł

176 974

176 974

100%

  § 17 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.990 zł 7.051 zł

14 041

14 041

100%

  § 21 nagrody i wydatki osobowe 500 zł 558 zł

1 058

1 058

100%

  § 28 podróże służbowe krajowe 619 zł 473 zł

1 092

1 092

100%

  § 31 materiały i wyposażenie 1.750 zł 3.150 zł

4 900

4 900

100%

  § 35 energia 577 zł 500 zł

1 077

1 077

100%

  § 36 usługi materialne 6.000 zł 4.708 zł

10 708

10 708

100%

  § 37 usługi niematerialne 4.619 zł 2.899 zł

7 518

7 518

100%

  § 40 różne opłaty i składki 678 zł 106 zł

784

784

100%

  § 41 składki ZUS-u 20.562 zł 13.592 zł

34 154

34 154

100%

  § 42 składki na Fundusz Pracy 2.290 zł 2.390 zł

4 680

4 680

100%

  § 43 odpis na ZFŚŚ 2.107 zł 2.107 zł

4 214

4 214

100%

    razem rozdział 133.200 zł 128.000 zł

261 200

261 200

100%

 

8616

dodatki mieszkaniowe.      
  § 22 świadczenia społeczne, w tym: środki Wojewody 34.983 zł

115 015

114 929

100%

    razem rozdział

115 015

114 929

100%

 

8617

zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne: zad. zlecone      
  § 22 świadczenia społeczne 18.313 zł

19 500

18 313

94%

    razem rozdział

19 500

18 313

94%

 

8695

pozostała działalność zad. zlecone      
  § 22 świadczenia społeczne 15.938 zł

15 938

15 938

100%

  § 31 materiały i wyposażenie 100 zł

100

100

100%

  § 36 usługi materialne 500 zł

500

500

100%

  § 40 świadczenia społeczne 17.827 zł

17 827

17 827

100%

    razem rozdział 34.365 zł

34 365

34 365

100%

    RAZEM DZIAŁ

890 934

889 661

100%

87

  Kultura fizyczna i sport      
 

8721

stowarzyszenia kultury fizycznej      
  § 48 pozostałe dotacje – w tym: RG ZLZS 75.000 zł

75 000

75 000

100%

    RAZEM DZIAŁ

75 000

75 000

100%

88

  Turystyka i wypoczynek      
 

8825

zadania w zakresie upowszechniania turystyki      
  § 31 materiały i wyposażenie

1 700

1 665

98%

  § 36 usługi materialne

23 770

23 739

100%

  § 40 różne opłaty i składki

100

100

100%

  § 62 podatek od towarów i usług

500

213

43%

    razem rozdział

26 070

25 717

99%

 

8851

stowarzyszenia turystyczne      
  § 48 pozostałe dotacje, w tym: dotacja GOPR – 4.900 zł

4 900

4 900

100%

    razem rozdział

4 900

4 900

100%

    RAZEM DZIAŁ

30 970

30 617

99%

89

  Różna działalność      
 

8934

spis powszechny i inne      
  § 36 usługi materialne

885

885

100%

    RAZEM DZIAŁ

885

885

100%

91

  Administracja państwowa i samorządowa      
 

9142

urząd wojewódzki – zadania zlecone      
  § 11 wynagrodzenia osobowe pracowników

47 830

47 830

100%

  § 31 materiały i wyposażenie

4 800

4 800

100%

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

  § 41 składki na ubezpieczenia społeczne

8 552

8 552

100%

  § 42 składki na Fundusz Pracy

1 172

1 172

100%

  § 43 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 646

1 646

100%

    razem rozdział

64 000

64 000

100%

 

9144

rada gminy      
  § 25 różne wydatki na rzecz osób fizycznych

71 000

65 604

92%

  § 28 podróże służbowe krajowe

4 000

3 730

93%

  § 31 materiały i wyposażenie

3 200

3 101

97%

  § 36 usługi materialne

16 300

16 284

100%

  § 37 usługi niematerialne

5 500

5 470

99%

    razem rozdział

100 000

94 189

94%

 

9146

urząd gminy      
  § 11 wynagrodzenia osobowe pracowników

864 517

782 120

90%

  § 17 dodatkowe wynagrodzenie roczne

61 533

60 227

98%

  § 25 różne wydatki na rzecz osób fizycznych

25 800

25 760

100%

  § 28 podróże służbowe krajowe

14 000

13 006

93%

  § 31 materiały i wyposażenie

69 627

57 412

82%

  § 35 energia

35 000

21 520

61%

  § 36 usługi materialne

132 340

121 530

92%

  § 37 usługi niematerialne

24 000

23 947

100%

  § 39 kary i odszkodowania

4 900

3 790

77%

  § 40

różne opłaty i składki, w tym: opłaty składek w roku 2000 do Euroregionu Nysa 10.246 x 0,60 = 6.148 zł

15 859

10 368

65%

  § 41 składki na ubezpieczenia społeczne

167 186

137 236

82%

  § 42 składki na Fundusz Pracy

21 200

20 057

95%

  § 43 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

17 210

17 201

100%

  § 62 podatek od towarów i usług

300

248

83%

  § 66 podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa

100

53

53%

  § 72

wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych

9 575

9 524

99%

    razem rozdział

1 463 147

1 303 999

89%

 

9195

pozostała działalność      
  § 14 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

30 678

29 278

95%

  § 25 różne wydatki na rzecz osób fizycznych

3 100

2 940

95%

  § 40

różne opłaty i składki, w tym opłacone składki do ZGK za III kw. 2000 roku 12.450 zł (składka na 1 mieszkańca 1,65)

26 955

23 769

88%

  § 41 składki na ubezpieczenia społeczne

520

511

98%

    razem rozdział

61 253

56 498

92%

    RAZEM DZIAŁ

1 688 400

1 518 686

90%

93

  Bezpieczeństwo publiczne      
 

9312

jednostki terenowe policji      
  § 31 materiały i wyposażenie

300

259

86%

    razem rozdział

300

259

86%

 

9317

obrona cywilna      
  § 31 materiały i wyposażenie

140

140

100%

  § 36 usługi materialne

160

154

96%

    razem rozdział

300

294

98%

    RAZEM DZIAŁ

600

553

92%

94

  Finanse      
 

9495

pozostała działalność      
  § 61 rozliczenia z bankami

28 000

26 530

95%

    razem rozdział

28 000

26 530

95%

    RAZEM DZIAŁ

28 000

26 530

95%

97

  Różne rozliczenia      
 

9718

rezerwy ogólne i celowe      
  § 81 rezerwy

4 414

 

0%

    RAZEM DZIAŁ

4 414

-

0%

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

98

  Obrona narodowa      
 

9819

pozostałe wydatki obronne      
  § 36 usługi materialne

350

350

100%

    RAZEM DZIAŁ

350

350

100%

99

  Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli      
 

9911

urzędy naczelnych organów władzy i kontroli      
  § 36 usługi materialne

1 340

1 340

100%

    razem rozdział

1 340

1 340

100%

 

9990

       
  § 25 różne wydatki na rzecz osób fizycznych

4 536

4 536

100%

  § 28 podróże służbowe krajowe

178

178

100%

  § 31 materiały i wyposażenie

4 118

4 118

100%

  § 36 usługi materialne

1 814

1 814

100%

  § 41 składki na ubezpieczenia społeczne

53

53

100%

  § 42 składki na fundusz pracy

27

27

100%

    razem rozdział

10 726

10 726

100%

    RAZEM DZIAŁ

12 066

12 066

100%

    RAZEM WYDATKI

11 937 347

11 438 587

96%