1589

UCHWAŁA ZARZĄDU GMINY MYSŁAKOWICE

z dnia 27 marca 2001 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy

za rok 2000

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 z 1996 r., poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 z 1998 r.) Zarząd Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mysłakowice za rok 2000.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU GMINY
ZDZISŁAW PIETROWSKI

Budżet gminy rok 2000 – wykonanie za 12 miesięcy

Dochody

Dział

Nazwa

Plan

Wykonanie

%

1

2

3

4

5

40

Rolnictwo

322 074

322 912

100%

50

Transport

172 297

172 297

100%

70

Gospodarka komunalna

1 389 683

1 335 218

96%

74

Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

409 760

412 791

101%

79

Oświata i wychowanie

260 714

260 822

100%

83

Kultura i sztuka

71 560

71 560

100%

cd. tabeli

1

2

3

4

5

86

Opieka społeczna

664 169

661 405

100%

88

Turystyka i wypoczynek

3 300

3 299

100%

89

Różna działalność

885

885

100%

90

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych

4 981 770

4 559 642

92%

91

Administracja państwowa i samorządowa

170 675

175 842

103%

93

Bezpieczeństwo publiczne

300

300

100%

97

Różne rozliczenia

3 574 890

3 571 016

100%

98

Obrona narodowa

350

350

100%

99

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

12 066

12 066

100%

   

12 034 493

11 560 405

96%

Budżet gminy Mysłakowice – wykonanie za 12 miesięcy

DOCHODY

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

po zmian.

Wykonanie

12 mies.

%

1

2

3

4

5

6

40

  Rolnictwo      
 

4405

nawozy wapniowe      
  § 71 środki na dofinan. własnych zadań bieżących gmin

9 890

9 890

100%

    razem rozdział

9 890

9 890

100%

 

4495

pozostała działalność      
  § 64 różne opłaty

700

1 540

220%

  § 71

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ze źródeł pozabudżetowych

289 264

289 264

100%

  § 77 różne dochody

2 220

2 218

100%

  § 86 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwe.

20 000

20 000

100%

    razem rozdział

312 184

313 022

100%

    RAZEM DZIAŁ

322 074

322 912

100%

50

  Transport      
 

5078

pomoc i usuwanie skutków powodzi      
  § 89

dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

172 297

172 297

100%

    RAZEM DZIAŁ

172 297

172 297

100%

70

  Gospodarka komunalna      
 

7262

oświetlenie ulic      
  § 77 różne dochody

5 462

5 463

100%

  § 85

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

48 536

48 536

100%

  § 88

dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

85 000

62 482

74%

    razem rozdział

138 998

116 481

84%

 

7281

jednostki wielobranżowe gospodarki komunalnej      
  § 72 nadwyżki zakładów budżetowych

216 903

216 903

100%

    razem

216 903

216 903

100%

 

7395

pozostała działalność      
  § 70

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ze źródeł pozabudżetowych

780 000

780 000

100%

  § 77 różne dochody

250 282

217 819

87%

    w tym: podatek śmieciowy

220 000

171 040

78%

  § 81 odsetki

3 500

4 015

115%

    razem rozdział

1 033 782

1 001 834

97%

    RAZEM DZIAŁ

1 389 683

1 335 218

96%

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

74

  Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne      
 

7523

OSP      
  § 77 różne dochody

7 000

7 014

100%

  § 78 pieniężne darowizny

1 160

1 534

132%

    razem rozdział

8 160

8 548

105%

 

7552

gospodarka gruntami i nieruchomościami      
  § 33 dochody z dzierżawy i leasingu

10 000

8 478

85%

  § 43 wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

350 000

356 259

102%

  § 64 różne opłaty – za użytkowanie wieczyste

20 000

14 735

74%

  § 81 odsetki

200

994

497%

    razem rozdział

380 200

380 466

100%

 

7695

pozostała działalność      
  § 09

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

1 000

1 000

100%

  § 77 różne dochody

5 400

7 397

137%

  § 78 pieniężne darowizny

15 000

15 380

103%

    razem rozdział

21 400

23 777

111%

    RAZEM DZIAŁ

409 760

412 791

101%

79

  Oświata i wychowanie      
 

7911

szkoły podstawowe      
  § 71

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ze źródeł pozabudżetowych

24 400

24 400

100%

  § 77 różne dochody

3 680

3 788

103%

  § 78 pieniężne darowizny

5 000

5 000

100%

  § 89

dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

54 471

54 471

100%

    razem rozdział

87 551

87 659

100%

 

7912

gimnazja      
  § 89

dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

952

952

100%

    razem rozdział

952

952

100%

 

7941

internaty i stypendia      
  § 89

dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

3 998

3 998

100%

    razem rozdział

3 998

3 998

100%

 

8211

przedszkola      
  § 42 wpływy z usług

53 035

53 036

100%

  § 77 różne dochody

55 684

55 683

100%

    razem rozdział

108 719

108 719

100%

 

8241

kolonie, obozy      
  § 77 różne dochody

22 620

22 620

100%

    razem rozdział

22 620

22 620

100%

 

8295

pozostała działalność      
  § 71

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ze źródeł pozabudżetowych

10 447

10 447

100%

  § 77 różne dochody

1 700

1 700

100%

  § 89

dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

24 727

24 727

100%

    razem rozdział

36 874

36 874

100%

    RAZEM DZIAŁ

260 714

260 822

100%

83

  Kultura i sztuka      
 

8332

ośrodki kultury      
  § 72 nadwyżki zakładów budżetowych

46 560

46 560

100%

    razem rozdział

46 560

46 560

100%

 

8378

pomoc i usuwanie skutków powodzi      
  § 71

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ze źródeł pozabudżetowych

25 000

25 000

100%

    razem rozdział

25 000

25 000

100%

    RAZEM DZIAŁ

71 560

71 560

100%

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

86

  Opieka społeczna      
 

8612

usługi opiekuńcze      
  § 42 wpływy z usług

2 000

423

21%

    razem rozdział

2 000

423

21%

 

8613

zasiłki i pomoc w naturze      
  § 88

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

438 921

438 921

100%

    razem rozdział

438 921

438 921

100%

 

8615

terenowe ośrodki pomocy społeczne      
  § 88

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

133 200

133 200

100%

    razem rozdział

133 200

133 200

100%

 

8616

dodatki mieszkaniowe      
  § 89

dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

34 983

34 983

100%

    razem rozdział

34 983

34 983

100%

 

8617

zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze      
  § 88

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

19 500

18 313

94%

    razem rozdział

19 500

18 313

94%

 

8695

pozostała działalność      
  § 18 dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących

4 960

4 960

100%

  § 77 różne dochody

1 200

1 200

100%

  § 88

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

17 827

17 827

100%

  § 89

dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

11 578

11 578

100%

    razem rozdział

35 565

35 565

100%

    RAZEM DZIAŁ

664 169

661 405

100%

88

  Turystyka i wypoczynek      
 

8825

zadania w zakresie upowszechniania turystyki      
  § 77 różne dochody

3 300

3 299

100%

    RAZEM DZIAŁ

3 300

3 299

100%

89

  Różna działalność      
 

8934

spis powszechny i inne      
  § 88

dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminom

885

885

100%

    RAZEM DZIAŁ

885

885

100%

90

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych

     
 

9009

udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa      
  § 15 podatek dochodowy od osób fizycznych

1 820 863

1 615 442

89%

  § 16 podatek dochodowy od osób prawnych – 5%

65 642

114 990

175%

    razem rozdział

1 886 505

1 730 432

92%

 

9013

wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

     
  § 51 podatek rolny

8 000

13 054

163%

  § 53 podatek leśny

24 000

20 488

85%

  § 55 podatek od nieruchomości

2 042 325

1 966 775

96%

  § 61 podatek od środków transportowych

5 000

5 301

106%

  § 81 odsetki

33 000

19 087

58%

    razem rozdział

2 112 325

2 024 705

96%

 

9019

podatki i opłaty od osób fizycznych      
  § 51 podatek rolny

53 000

45 492

86%

  § 52 wpływy z karty podatkowej

50 000

31 992

64%

  § 53 podatek leśny

4 000

4 549

114%

  § 55 podatek od nieruchomości

450 000

406 393

90%

  § 56 podatek od spadków i darowizn

30 000

17 814

59%

  § 57 opłaty lokalne

8 000

7 367

92%

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

  § 61 podatek od środków transportowych

65 000

24 794

38%

  § 77 różne dochody

20 000

2 390

12%

  § 81 odsetki

17 000

20 412

120%

    razem rozdział

697 000

561 203

81%

 

9020

wpływy z opłaty skarbowej      
  § 58 opłata skarbowa

283 440

240 182

85%

  § 81 odsetki

2 500

3 120

125%

    razem rozdział

285 940

243 302

85%

    RAZEM DZIAŁ

4 981 770

4 559 642

92%

91

  Administracja państwowa i samorządowa      
 

9142

urzędy wojewódzkie      
  § 88

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

64 000

64 000

100%

    razem rozdział

64 000

64 000

100%

 

9146

urzędy gmin      
  § 77 różne dochody

5 475

7 288

133%

  § 81 odsetki  

1 343

 
    razem rozdział

5 475

8 631

158%

 

9195

pozostała działalność      
  § 64 różne opłaty – zezwolenia na alkohol

101 200

103 211

102%

    razem rozdział

101 200

103 211

102%

    RAZEM DZIAŁ

170 675

175 842

103%

93

  Bezpieczeństwo publiczne      
 

9317

obrona cywilna      
  § 88

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

300

300

100%

    RAZEM DZIAŁ

300

300

100%

97

  Różne rozliczenia      
 

9701

część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

     
  § 90 subwencja ogólna z budżetu państwa

3 246 316

3 246 316

100%

    razem rozdział

3 246 316

3 246 316

100%

 

9709

część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin      
  § 90

subwencja ogólna z budżetu państwa – w związku z likwidacją podatku od środków transportowych

223 452

223 452

100%

  § 90

subwencja ogólna z budżetu państwa – w związku z utraconymi dochodami z tytułu ulg i zwolnień ustawowych

80 524

80 524

100%

    razem rozdział

303 976

303 976

100%

 

9711

część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin      
  § 90

subwencja ogólna z budżetu państwa – kwota ustalona proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców

24 598

24 598

100%

    razem rozdział

24 598

24 598

100%

 

9713

różne rozliczenia finansowe      
  § 52 wpływy z karty podatkowej  

– 382

 
  § 56 podatek od spadków i darowizn  

– 786

 
  § 58 opłata skarbowa  

– 2 172

 
  § 81 odsetki  

– 534

 
    razem rozdział  

– 3 874

 
    RAZEM DZIAŁ

3 574 890

3 571 016

100%

98

  Obrona narodowa      
 

9819

pozostałe wydatki obronne      
  § 88

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

350

350

100%

    RAZEM DZIAŁ

350

350

100%

99

  Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa      
 

9911

Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli      
  § 88

dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

1 340

1 340

100%

    razem rozdział

1 340

1 340

100%

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

 

9990

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej      
  § 88

dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

10 726

10 726

100%

    razem rozdział

10 726

10 726

100%

    RAZEM DZIAŁ

12 066

12 066

100%

    ogółem dochody

12 034 493

11 560 405

96%

Budżet gminy Mysłakowice za rok 2000 – wykonanie 12 miesięcy

Wydatki

Dział

Nazwa

Plan

Wykonanie

%

40

Rolnictwo

439 154

438 458

100%

45

Leśnictwo

3 067

2 056

67%

50

Transport

231 868

230 988

100%

70

Gospodarka komunalna

2 827 739

2 554 711

90%

74

Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

156 950

138 884

88%

79

Oświata i wychowanie

5 020 750

5 019 881

100%

83

Kultura i sztuka

425 000

400 000

94%

85

Ochrona zdrowia

101 200

99 261

98%

86

Opieka społeczna

890 934

889 661

100%

87

Kultura fizyczna i sport

75 000

75 000

100%

88

Turystyka i wypoczynek

30 970

30 617

99%

89

Różna działalność

885

885

100%

91

Administracja państwowa i samorządowa

1 688 400

1 518 686

90%

93

Bezpieczeństwo publiczne

600

553

92%

94

Finanse

28 000

26 530

95%

97

Różne rozliczenia

4 414

0

0%

98

Obrona narodowa

350

350

100%

99

Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli

12 066

12 066

100%

   

11 937 347

11 438 587

96%

WYDATKI