1587

UCHWAŁA ZARZĄDU MIASTA PIECHOWICE

z dnia 30 marca 2001 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Piechowice za 2000 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. – tekst jednolity
z późn. zm.) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014) Zarząd Miasta postanawia, co następuje:

§ 1

Przyjąć i przedłożyć Radzie Miejskiej w Piechowicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – Oddział Zamiejscowy w Jeleniej Górze sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta za 2000 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MIASTA
STANISŁAW EJNIK

 

Załącznik do uchwały Zarządu Miasta Piechowice z dnia 30 marca 2001 r. (poz. 1587)

S P R A W O Z D A N I E

z wykonania budżetu miasta Piechowice za 2000 r.

 

BUDŻET MIASTA – PLANOWANE WIELKOŚCI NA 2000 R.

Budżet miasta Piechowice na 2000 r. został uchwalony przez Radę Miasta uchwałą nr 94/XVI/99 z dnia
14 grudnia 1999 r. w następujących wielkościach:

– dochody budżetowe – 9.304.483 zł

– wydatki budżetowe – 9.154.483 zł

wynik finansowy +150.000 zł

W trakcie wykonywania budżetu w 2000 r. wielkości planowanych dochodów i wydatków uległy zwiększeniu:

– dochody budżetowe o kwotę +1.237.775 zł

– wydatki budżetowe o kwotę +2.124.781 zł

Zmiany w planowanych wielkościach budżetu wprowadzono:

14 uchwałami Zarządu Miasta oraz

8 uchwałami Rady Miasta

W wyniku wprowadzonych zmian budżet miasta na 31.12.2000 r. osiągnął następujące planowane wielkości:

– dochody budżetowe – 10.542.258 zł
– wydatki budżetowe – 11.279.264 zł

planowany niedobór – 737.006 zł

Planowany niedobór budżetu na 31.12.2000 r. w wys. 737.006 zł znajduje swoje pokrycie w:

– ostatniej transzy kredytu BOŚ w wys. + 200.000 zł
– zagospodarowaniu wolnych środków w wys. + 950.006 zł
– środkach przeznaczonych na spłatę
raty kredytu, pożyczki i inne zobow. za ZwiK w wys. – 413.000 zł

Niedobór budżetu wynika przede wszystkim z dokonanej korekty planowanych dochodów w wys. 533.535 zł, zwiększeniu planowanych wydatków w wys. 353.471 zł oraz przejęcia zadłużenia ZWIK dot. spłaty pożyczki
w wys. 63.000 zł
poprzez zagospodarowanie wolnych środków (nadwyżki budżetowej) w wysokości
950.006 zł.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2000 R.

W trakcie realizacji budżetu 2000 r. planowane dochody miasta zostały zwiększone o kwotę +1.237.775 zł,
w tym:

1) dotacje celowe na zadania własne zwiększenie o kwotę + 1.769.680 zł,

2) dotacje celowe na zadania zlecone zwiększenie o kwotę + 155.007 zł,

3) subwencje zmniejszenie o kwotę – 68.793 zł,

4) dochody własne miasta zmniejszenie o kwotę – 618.119 zł.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2000 R.

Również w trakcie realizacji budżetu planowane wydatki budżetowe zostały zwiększone o kwotę +2.124.781 zł, w tym między innymi:

1. Dz. 40 ROLNICTWO zwiększenie o kwotę + 445.140 zł,

z przeznaczeniem na remont dróg rolniczych.

2. Dz. 50 TRANSPORT zwiększenie o kwotę + 698.690 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań remontowych

(drogi gminne, most, mury oporowe).

3. Dz. 70 GOSP. KOMUNALNA zwiększenie o kwotę + 203.066 zł,

z przeznaczeniem m.in. na:

a) letnie utrzymanie ulic, zieleni w wys. 21.500 zł,

b) oświetlenie ulic w wys. 43.564 zł,

c) oczyszczalnia ścieków w wys. 58.003 zł,

d) dopłata do MZK i ZwiK w wys. 54.999 zł,

e) wydatki inwest. ZUK w wys. 25.000 zł.

4. Dz. 74 GOSP. MIESZKANIOWA I NIEMATERIALNE

USŁUGI KOMUNALNE zwiększenie o kwotę + 383.089 zł,

z przeznaczeniem m.in. na dofinansowanie remontu kotłowni ul. Szkolna.

5. Dz. 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE zwiększenie o kwotę + 124.061 zł,

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wdrożenia znowelizowanej Karty Nauczyciela.

6. Dz. 85 OCHRONA ZDROWIA zwiększenie o kwotę + 44.890 zł,

z przeznaczeniem na koszty likwidacji SP ZOZ.

7. Dz. 86 OPIEKA SPOŁECZNA zwiększenie o kwotę + 139.309 zł,

z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie:

– dodatków mieszkaniowych w wys. 53.482 zł,

– świadczeń społecznych w wys. 85.327 zł,

8. Dz. 87 KULTURA FIZ. I SPORT zmniejszenie o kwotę – 1.640 zł,

z uwagi na niższe koszty organizacji imprez miejskich.

9. Dz. 88 TURYSTYKA I WYPOCZ. zwiększenie o kwotę + 66.240 zł,

z przeznaczeniem m.in. na dofinansowanie ścieżki dydaktycznej

na wodospad “Szklarka” w wys. 64.600 zł.

10. Dz. 91 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA

I SAMORZĄDOWA zwiększenie o kwotę + 60.000 zł,

z przeznaczeniem na prace remontowe w budynku Urzędu.

11. Dz. 83 KULTURA I SZTUKA zwiększenie o kwotę + 32.000 zł,

z przeznaczeniem na zadania remontowe i promocję turystyczną.

12. Dz. 97 REZERWA zmniejszenie o kwotę – 77.000 zł,

z przeznaczeniem na: – koszty likwidacji SP ZOZ – 57.200 zł

– koszty funkcj. MOPS – 2.000 zł

– koszty inwent. bud. mieszk. – 17.800 zł

13. Dz. 99 URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY zwiększenie o kwotę 6.936 zł.

z przeznaczeniem na koszty przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP

 

REALIZACJA BUDŻETU MIASTA W 2000 R.

Lp.

Wyszczególnienie

Plan

po zmianach

na 2000 r.

Wykonanie

za 2000 r.

Wynik

(4-3)

% realizacji

(4:3)

1.

2.

DOCHODY BUDŻET.

WYDATKI BUDŻET.

10.542.258

11.279.264

10.727.406

11.162.519

185.148

116.745

101,8

99,0

3.

PLANOWANY NIEDOBÓR

------------------------------------------------------

– transza kredytu BOŚ

– wolne środki

– spłata rat kredytu, pożyczek i inne

–737.006

----------------------

+200.000

+950.006

–413.000

X

-----------------------

X

-----------------------

X

-----------------------

4.

WYNIK BUDŻETU

------------------------------------------------------

– transza kredytu BOŚ

– zaang. wolne środki

– spłata rat kredytu, pożyczek i inne

----------------------

–435.113

-----------------------

+200.000

+648.113

–413.000

X

-----------------------

X

-----------------------

5.

WOLNE ŚRODKI

737.006

435.113

301.893

 

 

1. Planowany niedobór budżetu miasta Piechowice w 2000 r. wyniósł –737.006 zł

Źródła pokrycia planowanego niedoboru:

a) wolne środki (nadwyżki z lat ubiegłych) + 950.006 zł
b) ostatnia transza kredytu z BOŚ + 200.000 zł
c) spłata rat kredytu, pożyczki i inne – 413.000 zł

2. Faktyczny wynik budżetu miasta Piechowice w 2000 r. wyniósł –435.113 zł

Źródłem pokrycia faktycznego niedoboru są:

a) wolne środki faktycznie zaangaż. + 648.113 zł
b) ostatnia transza kredytu z BOŚ + 200.000 zł
c) spłata rat kredytu, pożyczki i inne – 413.000 zł

W 2000 r. budżet miasta został zrealizowany przy niższym niż planowano zaangażowaniu “wolnych środków” oraz poprzez uruchomienie ostatniej transzy kredytu z BOŚ w wysokości 200.000 zł.

Wolne środki do zagospodarowania na dzień 01.01.2001 r. wynoszą +301.893 zł

 

 

DOCHODY BUDŻETOWE – REALIZACJA 2000 R.

DOCHODY BUDŻETOWE w 2000 r. zrealizowano w następujących wielkościach:

– plan po zmianach na 31.12.2000 r. w wys. 10.542.258 zł
– wykonanie na dzień 31.12.2000 r. w wys. 10.727.406 zł

co stanowi 101,8 % wykonania planu, uzyskując ponadplanowe dochody w wys. 185.148 zł.

Planowane wielkości dochodów budżetu miasta w 2000 r. zostały zrealizowane w następujący sposób:

1) dochody z podatków i opłat od osób fiz. i prawnych – 104% planu 2000 r.

2) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

(pod. doch. od osób prawnych i fizycznych) – 98% planu 2000 r.

3) dochody z majątku gminy – 122% planu 2000 r.

uzyskano w wyniku sprzedaży m.in.:

– 108 lokali mieszkalnych,
– 6 lokali użytkowych (apteka i przychodnia),
– 12 działek na poprawę warunków zagospodarowania,
– 2 boksy garażowe,
– 9 działek pod zabudowę mieszkalną i usługową,
– 1 działka pod budowę boksu garażowego,
– 2 działki zabudowane boksami garażowymi,
– 42 działki przekształcono w prawo własności.

4) pozostałe wpływy – 128% planu 2000 r.

5) subwencje – 100% planu 2000 r.

6) dotacje na zadania własne – 97% planu 2000 r.

7) dotacje celowe na zadania zlecone – 96% planu 2000 r.

Realizacja zaplanowanych wielkości dochodów budżetowych możliwa była poprzez korektę dochodów własnych w trakcie wykonywania budżetu (zaangażowanie nadwyżki budżetowej na uzupełnienie dochodów) i następowała zgodnie z możliwościami płatniczymi osób prawnych i fizycznych naszego miasta.

Dochody budżetowe zrealizowane poniżej planu to:

– brak wpływu dotacji na inwestycje z budżetu Wojewody – 100.000 zł,
– brak wpływu dotacji na oświetlenie ulic z budżetu Wojewody – 19.033 zł.

Wzrost zaległości podatkowych na koniec roku 2000 w stosunku do 1999 r. świadczy o pogarszającej się sytua-cji finansowej osób prawnych i fizycznych naszego miasta, a mianowicie:

– stan zaległości na 31.12.1999 r. wynosił 391.932 zł, natomiast
– stan zaległości na 31.12.2000 r. wyniósł 614.219 zł, tj. wzrost o 56,7%.

Zaległości podatkowe dotyczą przede wszystkim:

1. Podatku od nieruchomości osób prawnych w wys. 440.354 zł.

– (7 dłużników – w tym: 2 zalega od 1999 r., wyst. 27 tyt. wykon.)

Na terenie miasta funkcjonuje 38 instytucji i zakładów pracy.

2. Podatku od nieruchomości osób fizycznych w wys. 73.735 zł.

– Liczba podatników na terenie miasta – 1615.
– Wystawiono 801 upomnień, z czego większość podatników uregulowała
należności, natomiast dla 139 wystawiono tytuły wykonawcze.

3. Podatku od środków transportu osób fizycznych w wys. 23.720 zł.

– Opodatkowanych jest na terenie miasta 155 pojazdów.
– Wystawiono 14 decyzji określających, 15 postanowień oraz 51 tytułów

wykonawczych.

4. Wpływów z karty podatkowej (dział. gospodarcza) w wys. 35.532 zł.

– Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na terenie

miasta na dzień 21.03.2001 r. wynosi – 361

– w 2000 r. wpisano do rejestru – 78 nowych podmiotów,
– w 2000 r. wykreślono z rejestru – 89 podmiotów.

Ponadto wystawiono 90 upomnień i 14 tytułów wykonawczych w celu windykacji należności podatkowych dotyczących łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych, 215 upomnień za wieczyste użytkowanie oraz 61 upomnień za dzierżawę gruntów.

W 2000 r. zastosowano ulgi polegające na:

– odroczeniu terminu płatności i rozłożeniu na raty: 11 osób prawnych i 20 os. fizycznych,
– umorzeniu odsetek :1 os. prawna (w wys. 27.537 zł) i 5 osób fiz. (w wys. 2.172).

Szczegółową analizę realizacji planu dochodów budżetowych za 2000 r. przedstawia załącznik nr 1.

 

WYDATKI BUDŻETOWE – REALIZACJA 2000 R.

WYDATKI BUDŻETOWE w 2000 r. zrealizowano w następujących wielkościach:

– plan na 31.12.2000 r. w wys. 11.279.264 zł
– wykonanie na 31.12.2000 r. w wys. 11.162.519 zł

co stanowi 99% wykonania planu i oznacza niezrealizowane wydatki w wys. 116.745 zł.

Zrealizowane wydatki budżetowe przeznaczone zostały na prowadzenie działalności bieżącej, inwestycyjnej
i remontowej w ramach zadań własnych i zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

Wydatki budżetowe zrealizowane w 2000 r. w wys. 11.162.519 zł przeznaczone zostały na finansowanie działalności:

1) inwestycyjnej w wys. 2.519.464 zł, co stanowi 22,6% zrealizowanego budżetu,

2) bieżącej w wys. 8.643.055 zł, co stanowi 77,4% zrealizowanego budżetu.

Działalność inwestycyjna to środki finansowe przeznaczone na realizację zadań:

1) oczyszczalnia ścieków wraz z kolektorami i siecią kanal. w wys. 2.371.864 zł

2) oświetlenie ulic w wys. 48.000 zł

3) ścieżka dydaktyczna na wodospad “Szklarka” w wys. 64.600 zł

4) zakupy inwest. Urząd i ZUK w wys. 35.000 zł

Działalność bieżąca to finansowanie m.in.:

1. Wynagrodzeń wypłacanych bezpośrednio z budżetu w wys. 3.280.748 zł,

co stanowi 38% wydatków bieżących.

Ww. kwota wynagrodzeń przeznaczona jest na finansowanie zatrudnienia w:

– OSP – 2 etatów,
– Szkołach (pracownicy pedagogiczni) – 55,8 etatów,
– Szkołach (obsługa i administracja) – 21,1 etatu,
– Przedszkolach – 34 etaty,
– Świetlicy Środowiskowej – 1,5 etatu,
– Pełnomoc. ds. przeciwdz. alkoholizmowi – 1 etat,
– MOPS – 5 etatów,
– Urzędzie Miasta – 23,5 etatu,

Ogółem zatrudnienie: – 147,9 etatów

Średnie wynagrodzenie w 2000 r. na 1 zatrudnionego wyniosło brutto 1.855 zł i jest wyższe o 7% od wynagrodzenia w 1999 r., które wynosiło 1.734 zł.

2. Pochodnych od wynagrodzeń w wys. 624.471 zł,

co stanowi 7,2% wydatków bieżących.

3. Dotacji dla instyt. kultury oraz dotacji wynikających z zawartych porozumień w wys. 562.992 zł,

co stanowi 6,5% wydatków bieżących.

4. Pozostałe wydatki bieżące (gospodarka komunalna, sport, turystyka, administracja,

rolnictwo, rada miasta, gosp. mieszkaniowa) w wys. 4.174.844 zł,

co stanowi 48,3% wydatków bieżących.

Zrealizowane zadania w poszczególnych działach gospodarki miasta w 2000 r.

1. Dz. 40 ROLNICTWO – środki finansowe w kwocie 445.140 zł przeznaczono na realizację zadań remontowych w zakresie dróg rolniczych przy współfinansowaniu z Terenowym Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych.

Szczegółowe informacje przedstawia zał. nr 14.

2. Dz. 50 TRANSPORT – środki finansowe w kwocie 943.224 zł przeznaczono na realizację zadań w zakresie dróg gminnych, m.in.:

– bieżące utrzymanie dróg – w wys. 108.213 zł

a) czyszczenie studzienek, rowów,
b) naprawa wiat przystankowych, kładki dla pieszych,
c) naprawa słupów ogłoszeniowych, lamp,
d) odwodnienie ul. Świerczewskiego,
e) plantowanie szlaki, łatanie i zasypywanie dziur,
f) montaż znaków drogowych i tablic z nazwami ulic,
g) czyszczenie przepustów,

– prace remontowe w mieście – w wys. 835.011 zł, w tym:

a) most ul. Świerczewskiego ,
b) mury oporowe na rzece Kamienna,
c) remont cząstk. nawierzchni Oś.Szkolna.

Szczegółowe informacje zawiera zał. nr 14.

3. Dz. 70 GOSPODARKA KOMUNALNA – środki finansowe w wys. 3.118.389 zł przeznaczono na finansowanie zadań w zakresie m.in.:

– oczyszczanie miasta:

a) letnie utrzymanie to systematyczne sprzątanie ulic, chodników,

b) zimowe utrzymanie to przede wszystkim zapewnienie odśnieżania, zakup 68 ton soli i 108,5 ton piasku oraz szlaki do posypywania jezdni i chodników. Usługi świadczone są przez ZUK oraz przez mieszkańca Górzyńca i Michałowic,

– utrzymania zieleni w mieście poprzez nasadzenia kwiatów na skwerach, wycinkę samosiejek, odmłodzenie żywopłotów, systematyczne koszenie traw,
– oświetlenie ulic to :
a) koszty energii elektrycznej na terenie miasta,
b) koszty konserwacji oświetlenia ulicznego (618 punktów),
c) wykonanie nowego oświetlenia (10 lamp na Oś. Młodych),
– pozostała działalność to:
a) dotacja dla MZK (usługi transportowe) – 197.935 zł, w tym:
– ilość wyk. wozokilometrów w 2000 r. – 226.648 km
– koszt dopłaty miasta do 1 wozokm – 0,73 zł
b) dotacja do kosztów likwidacji ZwiK – 42.864 zł
c) wydatki inwestycyjne – 2.396.864 zł

Szczegółowe informacje dot. inwestycji zawiera zał. nr 15.

4. Dz. 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA I NIEMAT. USŁUGI KOMUN. – środki finansowe w wys. 755.632 zł przeznaczono na realizację zadań:

– usuwaniu skutków powodzi z roku 1997 – zakończenie finansowania zadania“kotłownia Oś. Szkolna” ze środków Banku Światowego (zał. nr 14),
– w zakresie gotowości bojowej OSP m.in.:
a) wynagr. mechaników samochodowych,
b) ubezpieczenie strażaków,
c) ubezpieczenie samochodów bojowych,
d) zakup paliwa do samochodów,
e) badania okresowe strażaków,
f) przeglądy i badania techniczne samochodów,
– opracowania geodez.-kartograficzne i koszty przygotowania nieruchom. do sprzedaży:
a) wycena lokali – 270 zleceń (zrealizowano 138),
b) inwentaryzacja budynków – 16 wyk. zleceń,
c) wycena działek – 34 zlecenia,
d) przystąpiono do opracowania miejscowego planu zagospodarowania miasta Piechowice-Południe,
– koszty utrzymania cmentarza komunalnego – ogółem koszty w wys. 58.379 zł:
a) sprzątanie alejek cmentarnych o pow. 1.778 m2,
b) czterokrotne koszenie traw i likwidacja dzikich wysypisk śmieci.

5. Dz. 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE – środki przeznaczono w wys. 3.113.612 zł na finansowanie działal-
ności:

– szkół podstawowych:
a) liczba oddz. w okresie I–VI – 27; w okresie IX–XII – 21,
b) liczba uczniów w okresie I–VI – 551 w okresie IX–XII – 447,
c) zatrudnienie nauczycieli 43,8 etatu,
d) zatrudnienie obsługi i adm. 13,4 etatu,
e) średnie wynagrodzenie 1.864 zł,
– gimnazjum:
a) liczba oddziałów w okresie I–VI – 4; liczba uczniów – 82,
b) liczba oddziałów w okresie IX–XII – 7; liczba uczniów – 163,
c) zatrudnienie nauczycieli – 9,7 etatu,
d) zatrudnienie obsługi i admin. – 3,1 etatu,
e) średnie wynagrodzenie – 2.046 zł,

– świetlica szkolna:

a) liczba dzieci – 109 uczniów,
b) zatrudnienie – 2,33 etatu,
c) średnie wynagrodzenie – 1.665 zł,
– biuro obsługi szkół samorządowych:
a) zatrudnienie – 4,75 etatu,
b) średnie wynagrodzenie – 2.299 zł.

Szczegółową informację zawierają załączniki nr 6, 7, 8, 9.

– przedszkola:
a) liczba oddziałów przedszkolnych – 6,
b) zatrudnienie – 34 etaty.
Szczegółową informację zawiera zał. nr 10.
– dowóz dzieci do szkoły – liczba korzystających dzieci – 57 biletów mies.

6. Dz. 83 KULTURA I SZTUKA – środki finansowe w wys. 286.733 zł przeznaczono na działalność:

– biblioteki:
a) zatrudnienie 2 etaty,
b) zakup 70 woluminów,
– ośrodka kultury:
a) zatrudnienie 4,5 etetu,
b) imprezy kulturalne:
– dni Piechowice impreza masowa ok. 4.000 uczestników,
– turniej tańca towarzyskiego – 120 uczest. i ok.100 widz.,
– występ chóru górniczego – 50 osób,
– wyścig rowerów górskich – 100 uczest. i ok. 300 widz.,
– sylwester “na ulicach.” – ok. 4.000 uczestników,
c) zajęcia prowadzone przez ośrodek:
– kursy nauki jazdy kat.B,
– kurs języka angielskiego,
– klub fotograficzny,
– kółko plastyczne,
d) kluby, które korzystają nieodpłatnie z pomieszczeń ośrodka:
– PTS, Klub Abstynenta, ZW i BWP , KTK “Morena”, ZH.
Zorganizowano w roku 2000:
– 10 zabaw i dyskotek dla ok. 620 uczestników,
– występy orkiestr, zespołów muzycznych dla ok. 240 osób (5 imprez),
– wieczór poezji – 1 spotkanie dla 30 os.,
– pokazy i degustacja win – dla 102 os.

7. Dz. 85 OCHRONA ZDROWIA – środki finansowe w wysokości 126.759 zł przeznaczono na:

– przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez świetlicę środowiskową i komisję ds. przeciwdziałania alkoholiz-mowi,
– pokrycie kosztów likwidacji SP ZOZ w Piechowicach.

Szczegółowe informacje zawarte w zał. 17; 17a i 17b.

8. Dz. 86 OPIEKA SPOŁECZNA – środki finansowe w wysokości 712.042 zł przeznaczone zostały na:

– usługi opiekuńcze – 12 osób korzystających,
– zasiłki i pomoc w naturze – 306 rodzin,
– dożywianie dzieci w szkołach – 51 uczniów,
– pomoc dla kombatantów – 11 rodzin,
– dodatki mieszkaniowe – 1602 decyzje.

Szczegółowe informacje zawiera załącznik nr 5.

9. Dz. 87 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – środki finansowe w wys. 5.543 zł przeznaczone zostały na finansowanie:

– zawodów sportowych w szkołach – 806 uczestników,
– sportu w mieście – 360 uczestników,
– zakupiono nagrody w postaci sprzętu sportowego dla szkół.

10. Dz. 88 TURYSTYKA I WYPOCZYNEK – środki finansowe w wys. 85.851 zł przeznaczone zostały na:

– dofinansowanie “Rajdu Piechotka” – 1.611 zł,
– dotacja dla GOPR – 5.000 zł,
– promocja turystyczna – 14.640 zł,
– ścieżka dydak. “Wodospod Szklarka” – 64.600 zł,
wartość zadania 192.925 zł – zał. nr 15.

11. Dz. 89 RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ – środki finansowe w wys. 293 zł przeznaczone zostały na :

– koszty związane z aktualizacją spisu wyborców.

12. Dz. 91 ADMINISTRACJA PAŃSTW. I SAM. – środki fin. w wys. 1.525.663 zł przeznaczone zostały na:

– koszty funkcjonowania Urzędu Miasta przy zatrud. 23,5 etatu,
– koszty funkcjonowania Rady Miasta,
a) liczba posiedzeń sesji – 11,
b) liczba posiedzeń komisji – 74,
– koszty składki członkowskiej “EUROREGION NYSA”.

13. Dz. 93 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – środki fin. w wys. 35.442 zł przeznaczono na:

– patrolowanie miasta przez straż miejską – 33.960 zł,
– koszty obrony cywilnej 1.482 zł.

14. Dz. 98 OBRONA NARODOWA – środki finansowe w wys. 350 zł przeznaczone zostały na:

– przeprowadzenia szkolenia pracowników Urzędu i podległych jednostek z zakresu obrony cywilnej.

15. Dz. 99 URZĘDY NACZ. ORG. WŁ., KONTR. I SĄD. – śr. w wys. 7.846 zł przeznaczono na:

– przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 6.936 zł,
– uzupełnienie spisu wyborców – 910 zł.

 

STRUKTURA ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W 2000 ROKU

Budżet miasta – wydatki zrealizowano w wysokości 11.162.519 zł, w tym udział:

1. Dz. 70 GOSP. KOM. – w wys. 3.118.389 zł, tj. 27,9% budżetu,
2. Dz. 79 OŚW. I WYCH. – w wys. 3.113.612 zł, tj. 27,9% budżetu,
3. Dz. 91 ADMINISTR. – w wys. 1.525.663 zł, tj. 13,7% budżetu,
4. Dz. 50 TRANSPORT – w wys. 943.224 zł, tj. 8,4% budżetu,
5. Dz. 74 GOSPOD. MIESZK. – w wys. 755.632 zł, tj. 6,8% budżetu,
6. Dz. 86 OPIEKA SPOŁ. – w wys. 712.042 zł, tj 6,4% budżetu,
7. Dz. 40 ROLNICTWO – w wys. 445.140 zł, tj. 4,0% budżetu,
8. Dz. 83 KULTURA I SZTUKA – w wys. 286.733 zł, tj. 2,6% budżetu,
9. POZOSTAŁE DZIAŁY – w wys. 262.084 zł, tj. 2,3% budżetu.

O G Ó Ł E M 11.162.519 zł –100%

 

 

Pełną informację z realizacji wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 uzupełniony załącznikami od
nr 4–12.

Ponadto do sprawozdania dołączono załączniki:
– nr 13 dot. zadań realizowanych na podstawie porozumień,
– nr 14 dot. realizacji zadań remontowych,
– nr 15 dot. realizacji zadań inwestycyjnych,
– nr 16 dot. zestawienia zobowiązań wieloletnich miasta,
– nr 17 dot. realizacji gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi,
– nr 18 dot. realizacji zadań g.f.o.ś. i g.w.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA (zał. nr 3)

 

Z realizacją zadań budżetowych ściśle związana jest analiza pozabudżetowej gospodarki finansowej, która obejmuje funkcjonowanie zakładów budżetowych:

1) w dz. 70 – Zakład Usług Komunalnych,

2) w dz. 74 – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Jak wynika z tabelarycznych zestawień wykonania planu przychodów i rozchodów zakładów budżetowych za 2000 r. realizacja przebiegła w sposób następujący:

– plan przychodów z zakładów budżetowych na 2000 r. – 4.000.499 zł,
– przychody zakładów budżetowych – wykonanie – 4.055.553 zł,
co stanowi 101,4% realizacji planu,
– plan rozchodów na 2000 r. w wys. – 4.001.360 zł,
– wykonanie rozchodów w 2000 r. w wys. – 4.000.646 zł,
co stanowi 99,7% realizacji planu.

Ww. zakłady budżetowe realizują zadania z własnych dochodów bez angażowania dotacji z budżetu.

Z dniem 01.05.2000 r. ZUK przejął działalność wodociągową na terenia miasta Piechowice.

Działalność ta obejmuje eksploatację systemu wodnego, w tym:

– ujęcie wody “Śnieżne Kotły”,
– ujęcie wody “Mała Kamienna”,
– oraz całokształt spraw związanych z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków.
Ponadto struktura działalności ZUK to:
– utrzymanie letnie i zimowe ulic,
– zieleń w mieście,
– cmentarz komunalny,
– bieżące utrzymanie dróg,
– dostawa wody i odbiór ścieków,
– wywóz nieczystości.
Działalność ZGM to usługi w zakresie m.in.:

– eksploatacji budynków mieszkalnych

– koszty 2000 r.

– 331.093 zł

– remontów budynków

– koszty 2000 r.

– 215.778 zł

– centralne ogrzewanie

– koszty 2000 r.

– 712.510 zł

– fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych

– koszty 2000 r.

– 261.345 zł

– inwestycje własne

– koszty 2000 r.

– 186.000 zł

– wywóz nieczystości

– koszty 2000 r.

– 179.850 zł

– inne pozostałe koszty

– koszty 2000 r.

– 74.903 zł

 

ogółem:

– 1.977.532 zł

Wnioski dot. zrealizowanego budżetu miasta za 2000 r.

1. Z analizy wykonania budżetu miasta w 2000 r. wynika, że realizacja budżetu była możliwa poprzez zagospodarowanie zgromadzonych środków nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych z przeznaczeniem na uzupełnienie realizowanych dochodów budżetowych.

2. Korekta dochodów budżetowych była wynikiem gorszej sytuacji i kondycji finansów zakładów pracy, w wyniku czego o 56% wzrosły zaległości podatkowe w stosunku do 1999 r.

3. Znaczny wpływ na wykonanie planowanych dochodów miała niska realizacja udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych, tj. 89,0% (niewykonanie planu w kwocie 170.276 zł, brak przekazanych dotacji celowych z budżetu Wojewody w wys. 119.033 zł).

W celu pełnej realizacji planowanych dochodów budżetowych ujętych w budżecie 2001 r. należy:

– czynić starania w celu pozyskiwania dotacji celowych,

– skuteczniej prowadzić windykację należności podatkowych gminy.

 

ZAŁĄCZNIKI: nr 1,     nr 2,      nr 3,4,5,     nr 6,7,8,9,10,      nr 11,12,13,14,15,     nr 16,17,18,19.20