Wykonanie planu wydatków w przekroju poszczególnych zadań (rozdziałów)
z wyszczególnieniem grup ze względu na rodzaj ich przeznaczenia
przedstawia poniższe zestawienie:

w złotych

Rozdział

Wyszczególnienie

Plan po zmianach na 31.12.2000 r.

Wykonanie

na 31.12.2000 r.

%

1

2

3

4

5

  Wydatki ogółem

5.558.525

5.297.769

95,3

  w tym: realizacja zadań zleconych

594.730

575.652

96,7

4995

Pozostała działalność

1.100

5613

Utrzymanie dróg publicznych

50.000

30.754

61,5

  – w tym: środki na inwestycje

3.000

3.000

100,0

7262

Oświetlenie ulic:

136.369

110.155

80,7

  – w tym: środki na inwestycje

39.841

39.841

100,0

7395

Pozostała działalność

319.305

299.332

93,7

  – wynagrodzenia osobowe

95.705

91.729

95,8

  – pochodne od wynagrodzeń

25.430

20.038

78,8

  – prowizja za inkaso należności za wodę

1.650

1.643

99,5

  – dodatkowe wynagrodzenie roczne

9.945

9.945

100,0

  – delegacje służbowe

1.788

1.677

93,7

  – ekwiwalenty

700

572

81,7

  – materiały i wyposażenie

39.500

36.461

92,3

  – energia elektryczna

79.600

77.423

97,2

  – usługi materialne

21.476

18.313

85,2

  – usługi materialne

1.200

1.200

100,0

  – opłaty i składki

5.333

3.353

62,8

  – odpis na fundusz świadczeń socjalnych

3.372

3.372

100,0

  – dotacja na inwestycje

33.606

33.606

100,0

7523

Ochotnicze straże pożarne

32.900

31.129

94,6

7552

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

14.580

13.413

92,0

7695

Pozostała działalność

24.000

24.000

100,0

7911

Szkoły podstawowe

1.564.788

1.562.508

99,8

  w tym: wynagrodzenia osobowe

978.073

978.073

100,0

  – pochodne wynagrodzeń

224.753

223.123

99,2

  – dodatkowe wynagrodzenie roczne

84.324

84.208

99,8

  – nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń

37.358

37.356

99,9

  – dodatki mieszkaniowe

89.931

89.931

100,0

  – podróże służbowe

4.824

4.818

99,8

  – materiały i wyposażenie

46.261

45.861

99,1

cd. tabeli

1

2

3

4

5

  – energia elektryczna

14.867

14.743

99,1

  – usługi materialne

19.903

19.903

100,0

  – usługi niematerialne

3.335

3.335

100,0

  – pomoce naukowe

1.221

1.220

99,9

  – kary i odszkodowania

185

184

99,4

  – odpis na fundusz świadczeń socjalnych

59.753

59.753

100,0

7913

Dowożenie uczniów do szkół

158.200

158.200

100,0

7912

Gimnazja

820.811

706.256

86,0

  w tym:      
 

1) wynagrodzenia osobowe

256.782

256.652

99,9

 

2) pochodne od wynagrodzeń

56.642

53.027

93,6

 

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne

6.604

6.451

97,6

 

4) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

516

 

5) podróże służbowe

2.627

2.627

100,0

 

6) dodatki mieszkaniowe

18.804

18.804

100,0

 

7) materiały i wyposażenie

13.133

13.133

100,0

 

8) energia elektryczna

4.740

4.735

99,8

 

9) usługi materialne

11.695

11.609

99,2

 

10) usługi niematerialne

360

360

100,0

 

11) pomoce naukowe, dydaktyczne i książki

7.642

7.576

99,1

 

12) kary i odszkodowania

15

15

100,0

 

13) odpis na fundusz świadczeń socjalnych

12.951

12.951

100,0

 

14) środki na inwestycję

428.300

318.316

74,3

7941

Internaty i stypendia dla uczniów

2.321

2.321

100,0

8062

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

400

400

100,0

8211

Przedszkola

373.776

365.416

97,9

 

1) wynagrodzenia osobowe

253.567

247.182

97,7

 

2) pochodne wynagrodzeń

56.226

55.014

97,8

 

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne

16.256

16.255

99,9

 

4) dodatki mieszkaniowe

17.499

17.002

97,1

 

5) podróże służbowe krajowe

400

380

95,0

 

6) materiały i wyposażenie

7.080

6.891

97,3

 

7) energia

3.840

3.830

99,7

 

8) usługi materialne

2.498

2.452

98,1

 

9) usługi niematerialne

660

660

100,0

 

10) kary i odszkodowania

86

86

100,0

 

11) odpis na fundusz świadczeń socjalnych

15.664

15.664

100,0

8213

Przedszkola przy szkołach podstawowych

27.698

27.633

99,7

  w tym:      
  1) wynagrodzenia osobowe pracowników

21.663

21.662

100,0

  2) pochodne od wynagrodzeń

4.612

4.551

98,6

  3) dodatkowe wynagrodzenie roczne

396

393

99,2

  4) odpis na fundusz świadczeń socjalnych

1.027

1.027

100,0

8232

Świetlice dziecięce

246.450

244.509

99,2

  w tym:      
  1) wynagrodzenia osobowe

182.938

182.938

100,0

  2) pochodne od wynagrodzeń

40.188

38.250

95,1

  3) dodatkowe wynagrodzenie roczne

13.495

13.492

99,9

  4) odpis na fundusz świadczeń socjalnych

9.829

9.829

100,0

8295

Pozostała działalność

14.325

14.325

100,0

8313

Ochrona zabytków

3.000

2.987

99,5

8322

Biblioteki

88.192

87.355

99,0

8332

Ośrodki kultury

91.805

91.805

100,0

8333

Świetlice i kluby

16.200

16.200

100,0

cd. tabeli

1

2

3

4

5

8536

Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

35.490

32.581

91,8

 

1) wynagrodzenia osobowe pracowników

5.092

4.671

91,7

 

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne

772

772

100,0

 

3) podróże służbowe krajowe

200

37

18,5

 

4) materiały i wyposażenie

5.827

5.827

100,0

 

5) energia

1.826

1.480

81,0

 

6) usługi materialne

3.424

2.362

68,9

 

7) usługi niematerialne

15.980

15.120

94,6

 

8) opłaty i składki

405

405

100,0

 

9) pochodne od wynagrodzeń

1.402

1.345

95,9

 

10) odpis na fundusz świadczeń socjalnych

562

562

100,0

8612

Usługi opiekuńcze:

28.098

28.021

99,7

  1) wynagrodzenia osobowe pracowników

19.662

19.651

99,9

  2) pochodne od wynagrodzeń

5.005

4.939

98,6

  3) dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.745

1.745

100,0

  4) odpis na fundusz świadczeń socjalnych

1.686

1.686

100,0

8613

Zasiłki i pomoc w naturze

397.264

379.383

95,5

8615

Terenowe ośrodki pomocy społecznej

100.772

100.335

99,5

  w tym:      
 

1) wynagrodzenia osobowe

65.496

65.123

99,4

 

2) pochodne wynagrodzeń

15.728

15.726

99,9

 

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.991

3.991

100,0

 

4) podróże służbowe

2.000

1.982

99,1

 

5) materiały i wyposażenie

3.730

3.716

99,6

 

6) energia

2.000

2.000

100,0

 

7) usługi materialne

2.652

2.622

98,8

 

8) usługi niematerialne

3.300

3.300

100,0

 

9) opłaty i składki

189

189

100,0

 

10) odpis na fundusz świadczeń socjalnych

1.686

1.686

100,0

8616

Dodatki mieszkaniowe

49.570

49.071

98,9

8617

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

33.141

33.105

99,8

8695

Pozostała działalność:

46.374

46.308

99,8

  1) świadczenia społeczne

30.778

30.715

99,8

  2) materiały i wyposażenie

150

150

100,0

  3) usługi materialne

400

400

100,0

  4) składki na ubezpieczenie zdrowotne

15.046

15.043

99,9

8795

Pozostała działalność – sport w gminie,

11.770

10.920

92,7

  w tym:      
  1) podróże służbowe krajowe

1.000

728

72,8

  2) nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

500

500

100,0

  3) materiały i wyposażenie

1.800

1.765

98,0

  4) energia elektryczna

300

300

100,0

  5) usługi materialne

5.170

5.170

100,0

  6) opłaty i składki

3.000

2.457

81,9

8711

Instytucje kultury fizycznej (SKS),

6.360

6.348

99,8

  w tym:      
  1) podróże służbowe

292

292

100,0

  2) materiały i wyposażenie

1.530

1.518

99,2

  3) usługi materialne

3.338

3.338

100,0

  4) usługi niematerialne

1.200

1.200

100,0

8934

Spis powszechny i inne

764

764

100,0

8995

Pozostała działalność,

15.017

14.434

96,1

  w tym:      
  1) stypendia różne

840

840

100,0

  2) materiały i wyposażenie

8.407

8.346

99,2

cd. tabeli

1

2

3

4

5

  3) usługi materialne

2.170

2.168

99,9

  4) usługi niematerialne

3.600

3.080

85,5

9631

Stowarzyszenia

3.500

3.397

97,0

  w tym:      
  1) opłata za pobyt dzieci w przedszkolu dla niepełnosprawnych

3.500

3.397

97,0

9142

Urzędy wojewódzkie:

63.725

58.148

91,2

  1) wynagrodzenia osobowe

44.500

40.963

92,0

  2) pochodne wynagrodzeń

9.750

8.742

89,6

  3) dodatkowe wynagrodzenia roczne

2.868

2.866

99,9

  4) podróże służbowe

200

190

95,0

  5) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

1.400

1.400

100,0

  6) materiały i wyposażenie

783

763

97,4

  7) usługi materialne

904

904

100,0

  8) usługi niematerialne

2.196

1.196

54,4

  9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.124

1.124

100,0

9144

Rady gmin:

46.750

38.318

81,9

  1) diety dla radnych

32.000

25.999

81,2

  2) podróże służbowe krajowe

5.400

4.148

76,8

  3) materiały i wyposażenie

6.655

6.655

100,0

  4) usługi materialne

1.086

1.086

100,0

  5) usługi niematerialne

1.609

430

26,7

9146

Urzędy gmin:

652.187

629.632

96,5

 

1) wynagrodzenia osobowe

429.104

410.857

95,7

 

2) pochodne wynagrodzeń

96.030

92.561

96,3

 

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne

28.539

28.508

99,8

 

4) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

234

234

100,0

 

5) podróże służbowe

9.555

9.553

99,9

 

6) materiały i wyposażenie

16.726

16.726

100,0

 

7) energia elektryczna i gaz

10.493

10.002

95,3

 

8) usługi materialne

28.472

28.472

100,0

 

9) usługi niematerialne

18.591

18.276

98,3

 

10) opłaty i składki

2.033

2.033

100,0

 

11) odpis na fundusz świadczeń socjalnych

12.410

12.410

100,0

9195

Pozostała działalność,

29.400

27.011

91,8

  w tym:      
  1) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne

13.500

13.393

99,2

  2) podróże służbowe krajowe

400

220

55,0

  3) materiały i wyposażenie

100

52

52,0

  4) usługi materialne

11.189

10.332

92,3

  5) opłaty i składki

4.211

3.014

71,5

9317

Obrona cywilna

4.770

3.945

82,7

9490

Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek
samorządu terytorialnego

35.726

35.725

100,0

9819

Pozostałe wydatki obronne

350

349

99,7

9990

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

4.622

4.622

100,0

9911

Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli

630

629

99,8

9991

Wybory do Sejmu i Senatu

6.025

6.025

100,0

Udział kwotowy (struktura) poszczególnych działów gospodarczych
w ogólnej kwocie poniesionych w 2000 r. wydatków
przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa działu

Kwota

poniesionych wydatków

ogółem

% udziału

w tym:

% udziału

Wydatki bieżące

% udziału

Wydatki

na inwestycje

Razem działy

5.297.769

100,0

4.903.006

100,0

394.763

100,0

Transport i drogi

30.754

0,58

27.754

0,57

3.000

0,76

Gospodarka komunalna

409.487

7,73

336.040

6,85

73.447

18,60

Gospodarka mieszkaniowa

68.542

1,29

68.542

1,40

Oświata i wychowanie

3.081.568

58,18

2.763.252

56,36

318.316

80,64

Kultura i sztuka

198.347

3,74

198.347

4,04

Ochrona zdrowia

32.581

0,61

32.581

0,67

Opieka społeczna

636.223

12,01

636.223

12,97

Kultura fizyczna i sport

17.268

0,33

17.268

0,35

Różna działalność

18.595

0,35

18.595

0,38

Administracja państwowa i samorządowa

753.109

14,22

753.109

15,36

Bezpieczeństwo publiczne

3.945

0,07

3.945

0,08

Finanse

35.725

0,67

35.725

0,73

Obrona narodowa

349

0,01

349

0,01

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

11.276

0,21

11.276

0,23

 

Jak wynika z przedstawionego zestawienia, najwyższe zaangażowanie środków budżetowych przypada na finansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania, administracji państwowej i samorządowej oraz opieki społecznej.

Wydatki poniesione na potrzeby oświaty i wychowania (dział 79) wyniosły kwotę 3.081.568 zł, tj. 96,0% planowanych wydatków, w tym: wydatki inwestycyjne 318.316 zł, w tym:

– szkoły podstawowe – 1.562.508 zł
– świetlice dla uczniów – 244.509 zł
– przedszkola przy szkołach podstawowych – 27.633 zł
– koszty utrzymania Gimnazjum w Cieszkowie – 706.256 zł,

w tym: środki na inwestycje – 318.316 zł

– stypendia dla uczniów szkół – 2.321 zł
– koszty doskonalenia zawodowego nauczycieli – 400 zł
– pozostała działalność w szkołach – 14.325 zł

(dofinansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów)

– na pokrycie kosztów 2 czynnych przedszkoli działających na terenie gminy przeznaczono kwotę 365.416 zł.

Ogółem koszty związane z prowadzeniem szkół wyniosły w 2000 r. kwotę 2.716.152 zł.

Z budżetu państwa gmina otrzymała subwencję w wysokości 1.895.339 zł oraz dotację celową w wysokości 418.631 zł, w tym: na wdrożenie nowego systemu wynagradzania nauczycieli w wysokości 151.585 zł, na budowę sali sportowej i pomieszczeń dla Gimnazjum w Cieszkowie 250.000 zł oraz na pozostałe zadania własne w kwocie 17.046 zł. Łącznie otrzymano środki na ten cel w kwocie 2.313.970 zł.

Wydatki w zakresie szkolnictwa ponoszone przez gminę wynosiły kwotę 402.182 zł, z czego: na koszty dowożenia uczniów przeznaczono 158.200 zł, koszty prowadzenia przedszkoli przy szkołach podstawowych – 27.633 zł, wydatki inwestycyjne 68.316 zł, pozostałe wydatki na utrzymanie szkół w kwocie 148.033 zł.

Zadania w zakresie szkolnictwa podstawowego zostały zrealizowane w sposób zapewniający odpowiednie warunki nauczania dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum. Mając na uwadze celowość i oszczędność wydatkowania środków, a jednocześnie dążąc do zmniejszenia kosztów utrzymania szkół ponoszonych przez samorząd, ograniczono zbędne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników oraz dokonano zmiany zasad i struktury zatrudnienia w szkołach.

Szczegółowe wydatki w tym dziale zawiera tabela na str. 5418–5419.

W zakresie wydatków związanych z finansowaniem administracji państwowej i samorządowej wynoszących łącznie 753.109 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu gminy (rozdział 9146) przypadała kwota 629.632 zł obejmująca funkcjonowanie następujących wydatków:

– związanych z wypłatą wynagrodzeń pracowników – 439.365 zł,
– z tytułu odprowadzeń składek na rzecz ZUS i FP – 92.561 zł,
– związanych z zakupem materiałów i wyposażenia – 16.726 zł,
– pokrycie kosztów dostawy energii – 10.002 zł,
– z tytułu świadczonych usług materialnych i niematerialnych – 46.748 zł,
– pozostałe wydatki – 24.230 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy zostały zrealizowane w 96,5% planowanych na rok 2000.

Wydatki związane z kosztami działalności rady gminy zostały wykonane w 81,9% zakładanego planu. Ograniczono wydatki w tym odcinku polegające głównie na niepodwyższaniu wysokości diet dla radnych, ograniczając liczbę posiedzeń komisji rady do minimum, zmniejszając koszty podróży służbowych oraz innych wydatków
w tym zakresie. W wyniku poczynionych ograniczeń uzyskano oszczędności w kwocie 8.432 zł. Szczegółowe wydatki zawiera tabela na str. 5421.

Wydatki w rozdziale 9142 Urzędy wojewódzkie dotyczyły kosztów utrzymania pracowników wykonujących zadania w zakresie administracji rządowej zleconych gminie (USC, sprawy wojskowe, obrona cywilna). Poniesione wydatki wykonano w 92%. Poczynione oszczędności dotyczyły kosztów związanych z organizacją pracy.

Poniesione wydatki związane z opieką społeczną (dział 86) wyniosły 636.223 zł, w tym: w ramach przyznanej
z budżetu państwa dotacji celowej na realizację zadań zleconych przypada kwota 459.111 zł.

Zadania na tym odcinku zostały zrealizowane w 97,1%. Na wykonywanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej przeznaczono kwotę 177.112 zł, w ramach której:

– wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 49.071 zł,
– dofinansowano koszty dożywiania uczniów w szkołach w kwocie – 25.065 zł, z pomocy tej skorzystało 139 uczniów,
– wypłacono zasiłki celowe i specjalne w kwocie – 30.572 zł,
– ponoszono koszty usług opiekuńczych na kwotę 28.021 zł. Są to koszty związane z zatrudnieniem pracowników. Z tej formy pomocy korzysta 4 osoby wymagające udzielenia pomocy w formie usługi,
– wypłacono zasiłki dla kombatantów i ich rodzin w kwocie 5.650 zł, na koszty obsługi administracyjnej wydatkowano 550 zł. Pomoc tą otrzymało 25 rodzin,
– koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 38.183 zł.

W roku 2000 bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania w ramach zadań zleconych i własnych z pomocy opieki społecznej skorzystało łącznie 245 rodzin (tj. 910 osób).

W zakresie gospodarki komunalnej (dział 70) do zasadniczych pozycji wydatków należy zaliczyć:

1. Finansowanie kosztów związanych z dostarczaniem wody z wodociągów wiejskich dla mieszkańców gminy
w kwocie 223.080 zł.

Są to koszty zatrudnienia pracowników, koszty wykonania remontów i konserwacji hydroforni w Jankowie, Grzebielinie, Nowym Folwarku, Ujeździe oraz Cieszkowie. Wykonanie konserwacji dachu na hydroforni
w Jankowie i przepompowni w Trzebicku. Dokonano naprawy trzech pomp, zakupiono 80 sztuk wodomierzy, wykonano dokumentację strefy ochronnej sanitarnej w Nowym Folwarku, dokonano wymiany przyłącza wodociągowego o dł. 55 m. Zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem w celu naliczania opłat za zużycie wody.

Przeznaczone środki na ww. zadania pozwoliły na wykonanie ich w sposób umożliwiający dostarczanie wody dla mieszkańców gminy. Wprowadzone ograniczenia i oszczędności dotyczyły zmniejszenia kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników obsługi.

2. Koszty zatrudnienia pracowników do prac interwencyjnych – 30.646 zł.

3. Koszty utrzymania wysypiska odpadów komunalnych – 12.000 zł.

4. Środki przekazane na zadania inwestycyjne w kwocie 33.606 zł, a dotyczące budowy wodociągu Węzowice-
-Zwierzyniec oraz koszty przeprowadzenia badania geologicznego w celu poszukiwania wody.

5. Koszty oświetlenia ulicznego w kwocie 110.156 zł, w tym: wydatki inwestycyjne w kwocie 39.841 zł – na wykonanie oświetlenia ul. Krotoszyńskiej w Cieszkowie oraz we wsi Biadaszka.

W ramach poniesionych wydatków w dziale 74 (Gospodarka mieszkaniowa) na łączna kwotę 68.542 zł finansowane były:

– koszty związane z działalnością ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy w kwocie – 31.129 zł. Z zaplanowanych do wykonania zadań na tym odcinku nie dokonano zakupu radiostacji dla samochodu pożarniczego, ze względu na wysoki koszt,
– koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do obrotu, tj. koszty wyceny nieruchomości, budynków
i lokali oraz opracowanie dokumentacji na łączną kwotę – 32.909 zł,
– koszty związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych w kwocie – 4.504 zł.

W ramach wykonywanych zadań w zakresie utrzymania dróg gminnych poniesiono w 2000 r. wydatki na kwotę 30.754 zł, m.in. na zakup żużla na remont następujących dróg gminnych: we wsi Ujazd, Trzebicko, Pakosławsko, Węzowice, Zwierzyniec oraz Guzowice. Wykonano prace remontowe poprzez wyrównanie i utwardzenie dróg żużlowych w Cieszkowie, Dziadkowie i Sędraszycach. Zakupiono i wbudowano rury betonowe w Trzebicku. Wykonano remont nawierzchni bitumicznych w miejscowości Cieszków (rynek, ul. B. Chrobrego, ul. Piastowska oraz w miejscowości Jankowa i Ujazd. Zaplanowane zadania w tym zakresie zostały wykonane. Zrezygnowano z remontów innych dróg, z uwagi na brak większej ilości żużla z Cukrowni w Zdunach. Transport żużla z oddalonych miejscowości jest nieopłacalny.

W dziale 94 Finanse poniesione wydatki w kwocie 35.726 zł dotyczyły zapłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę wysypiska odpadów komunalnych w Guzowicach.

Na wydatki w zakresie ochrony zdrowia (dział 85) przeznaczono kwotę 32.581 zł. Są to wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie gminy.

Wydatki te ponoszone były zgodnie z uchwalonym programem profilaktyki i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na rok 2000. Do podstawowych wydatków w tym zakresie można zaliczyć:

– koszty przeprowadzenia programów profilaktycznych dla uczniów szkół. Programy te realizowane były przez cały rok 2000, uczestniczyło w nich 304 uczniów,
– koszty organizacji konkursów o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi,
– koszty organizacji wycieczek i obozów dla dzieci powiązanych z realizacją programów profilaktycznych,
– koszty szkolenia nauczycieli na Stadium Socjoterapi,
– koszty utrzymania świetlicy profilaktycznej w Cieszkowie, obejmujące wydatki na zatrudnienie pracowników,
– koszty oświetlenia i ogrzewania pomieszczeń, konserwację i naprawę sprzętu rehabilitacyjnego i komputerów,
– zakup broszur i materiałów szkoleniowych o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi u dzieci i młodzieży, które rozdano w szkołach i instytucjach.

Szczegółowe wydatki zawarte są w tabeli na str. 5420 sprawozdania.

W ramach wydatków poniesionych w dziale 83 Kultura i sztuka, wynoszących 198.347 zł, sfinansowano:

1. Działalność Gminnego Ośrodka Kultury, przekazując dotację w wysokości 91.805 zł, z tego dotacja w kwocie 5.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Z przekazanej kwoty sfinansowano koszty zatrudnienia pracowników w wysokości 68.957 zł. Pozostałe środki zostały przeznaczone na koszty utrzymania budynku i pomieszczeń GOK oraz na zadania realizowane przez GOK zgodnie z założeniami statutowymi, organizowanie różnych form zespołowego i indywidualnego uczestnictwa w kulturze.

Przekazana dotacja z budżetu gminy stanowiła 77,1% pokrycia ogółem kosztów wynoszących 112.525 zł.

2. Działalność bibliotek wiejskich, obejmujących bibliotekę Cieszków i punkty filialne w Guzowicach i Trzebicku, przekazując dotację w wysokości 87.355 zł. Przekazane środki przeznaczone zostały na: koszty zatrudnienia pracowników wynoszące 77.369 zł oraz na pozostałe koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń, koszty oświetlenia i ogrzewania, koszty zakupu czasopism i książek dla czytelników.

3. Działalność świetlic wiejskich, przekazując dotację z budżetu gminy w kwocie 16.200 zł. Środki te przeznaczono przede wszystkim na koszty utrzymania i wyposażenia świetlic, koszty zakupu energii, remonty i naprawy. Przeznaczone środki w budżecie gminy na rok 2000 nie pozwoliły na przeprowadzenie remontów kapitalnych, a jedynie na dokonanie remontów bieżących. W ramach posiadanych środków przeprowadzono remont świetlicy w Trzebicku, Dziadkowie, Ujeździe. Do świetlicy w Górach doprowadzono wodę. W świetlicy w Rakłowicach i Guzowicach wymienione zostały drzwi wejściowe.

4. Wydatki w zakresie ochrony zabytków wyniosły kwotę 2.987 zł i dotyczyły kosztów przeprowadzonego remontu pawilonu parkowego w Cieszkowie.

Zgodnie z uchwałą budżetową nr XI/65/99 z dnia 29.12.99 r. uchwalona kwota rezerwy ogólnej wynosiła kwotę 53.000 zł. Zarząd Gminy przeznaczył z rezerwy w 2000 r. środki w kwocie 53.000 zł na następujące cele:

– przyznano dotację dla GOK w Cieszkowie w kwocie 15.700 zł,
– zwiększono dotację dla Przedszkola w Cieszkowie o kwotę 2.903 zł,
– zwiększono środki na koszty związane z opracowywaniem dokumentacji projektowej w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 24.000 zł,
– koszty wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 2.880 zł,
– koszty wzrostu kosztów abonamentów telefonicznych dla sołtysów – 3.000 zł,
– koszty wdrożenia systemu komputerowego w USC – 1.700 zł,
– wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne w zakresie należności podatkowych – 1.800 zł,
– koszty promocji gminy – 1.017 zł.

5. Wykonanie zadań inwestycyjnych planowanych do wykonania w 2000 r.:

1. Budowa sali sportowej i pomieszczeń Publicznego Gimnazjum w Cieszkowie:

Opracowano dokumentację, na budowę którego koszt wynosił 85.400 zł.

Wykonano niezbędne prace geodezyjne pod inwestycje. Przygotowano i przeprowadzono przetarg, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę inwestycji, który z dniem 6 grudnia 2000 r. rozpoczął prace inwestycyjne.

Prace na ww. odcinku przebiegały zgodnie z opracowanym harmonogramem na rok 2000. Planowana inwestycja będzie kontynuowana w roku 2001 i w roku 2002. I etap oddania do użytku pomieszczeń gimnazjum planowany jest na koniec sierpnia 2001 r.

2. Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika na ul. Grunwaldzkiej w Cieszkowie:

Wykonanie powyższego zadania zostało przeniesione na rok 2001 z uwagi na niedopracowanie wspólnie

z Zarządem Dróg Powiatowych w Miliczu koncepcji zagospodarowania tego odcinka drogi powiatowej.

Po opracowaniu dokumentacji technicznej wykonawstwo powinno być finansowane wspólnie ze środkami powiatowymi, ponieważ jest to droga powiatowa. Prowadzone są uzgodnienia odnośnie współfinansowania tej inwestycji.

3. Badanie geologiczne poszukiwania wody:

Zlecono opracowanie dokumentacji odnośnie wariantów zaopatrzenia w wodę, w szczególności miejscowości Cieszków i Biadaszka. Prace terenowe przez uprawnionego geologa zostały zapoczątkowane i nadal są kontynuowane z terminem zakończenia w I półroczu roku 2001.

6. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami w roku 2000.

Na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej z 2000 r. gminie Cieszów zostały przyznane środki w kwocie 594.730 zł. Otrzymane środki wydatkowano w kwocie 575.652 zł na realizację następujących zadań:

1. W zakresie opieki społecznej dział 86 na plan 459.198 zł wydatkowano 459.111 zł, tj. 99,9% planu.

Zadania te realizowane były w terminach i w ramach środków przekazanych przez Urząd Dolnośląski na następujące cele:

– wypłacono zasiłki i pomoc z naturze – 348.811 zł,
– wypłacono zasiłki rodzinne w kwocie – 33.105 zł,
– koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznaj – 62.152 zł,
– składka na ubezpieczenie zdrowotne – 15.043 zł.

5. W zakresie gospodarki komunalnej otrzymano dotację celową w kwocie 74.850 zł, tj. 79,7% zakładanego planu. Wydatki te dotyczyły dofinansowania kosztów oświetlenia ulicznego dla dróg krajowych i powiatowych oraz inwestycji w zakresie oświetlenia ulic. Przekazane środki zostały wykorzystane w 100% na ww. cele.

6. W zakresie administracji rządowej – dział 91 rozdział 9142 Urzędy wojewódzkie, otrzymano dotację celową w kwocie 29.000 zł. Dotacja ta wykorzystana została w 100% na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników i koszty bieżące w tym zakresie.

7. W zakresie obrony cywilnej otrzymano dotację w kwocie 300 zł, wykorzystano w 100% na zakup materiałów kancelaryjnych i map do opracowania planów obrony cywilnej.

8. W zakresie obronności otrzymano dotację celową w kwocie 350 zł na wydatki obronne – tj. koszty szkolenia, zakup materiałów szkoleniowych. Środki powyższe zostały wykorzystane w 100%.

Pozostałe dotacje celowe otrzymane przez gminę w 2000 r. wyniosły kwotę 13.640 zł, w tym z przeznaczeniem na:

1) koszty przeprowadzenia wyborów do Senatu – 6.025 zł,

2) koszty aktualizacji rejestru wyborców gminy – 629 zł,

3) koszty przeprowadzenia wyboru Prezydenta RP – 6.222 zł,

4) koszty przeprowadzenia spisu gospodarstw rolnych – 764 zł.

7. Realizacja zadań w ramach otrzymanych środków z funduszy celowych.

Na realizację tych zadań gmina Cieszków otrzymała środki w wysokości 17.200 zł, które zostały wykorzystane w 100%, w tym:

1) z Państwowego Funduszu Kombatantów w kwocie 6.200 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla kombatantów i ich rodzin,

2) z Państwowego Funduszu Ochrony Środowiska – 5.000 zł, które zostały przekazane dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na koszty organizacji konkursu o tematyce ekologicznej,

3) z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska – 6.000 zł została wykorzystana na zakup pojemników na śmieci.

7. Informacja o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń gminy Cieszków na dzień
31 grudnia 2000 r.

1. Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętej długoterminowej pożyczki wynoszą kwotę 265.000 zł.

2. Przyjęte depozyty w kwocie 14.344 zł (są to środki na zabezpieczenie należytego wykonania robót wpłacone przez wykonawców robót).

3. Zobowiązania jednostek budżetowych w kwocie 5.667 zł.