1586

UCHWAŁA ZARZĄDU GMINY W CIESZKOWIE

z dnia 30 marca 2001 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2000

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014) z późniejszymi zmianami Zarząd Gminy w Cieszkowie uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Cieszków i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację z wykonania budżetu gminy Cieszków za rok 2000, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU GMINY
BOGUSŁAW SOŁTYS

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Gminy w Cieszkowie z dnia 30 marca 2001 r. (poz. 1586)

 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GMINY

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIESZKÓW ZA ROK 2000

 

1. Dane ogólne:

Do uchwalonego przez Radę Gminy w Cieszkowie budżetu na 2000 rok w wielkości planu wynoszącego:

– po stronie dochodów kwotę 5.000.870 zł

oraz

– po stronie wydatków kwotę 5.900.870 zł,

wprowadzone zostały w trakcie wykonywania następujące zmiany:

1. Zmniejszona została pierwotnie ustalona dla budżetu gminy kwota subwencji ogólnej z budżetu państwa
o kwotę 14.400 zł.

2. Jako udział budżetu państwa w finansowaniu zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przyznana została dotacja celowa w wysokości 39.841 zł, obejmująca pokrycie kosztów budowy oświetlenia ulicznego na ul. Krotoszyńskiej i we wsi Biadaszka.

3. Na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami oraz innych zadań zleconych przyznano dotacje celowe w kwocie 139.937 zł, w tym:

– zwrot kosztów oświetlenia ulicznego – 40.528 zł,
– zasiłki i pomoc w naturze – 73.811 zł,
– koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 6.000 zł,
– koszty przeprowadzenia wyboru Prezydenta RP – 4.622 zł,
– koszty wyborów do Sejmu i Senatu – 6.025 zł,
– zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 1.141 zł,
– składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 7.046 zł,
– koszty aktualizacji wykazów działek i gruntów rolnych – 764 zł.

4. Jako udział budżetu państwa w finansowaniu własnych zadań bieżących przyznana została dotacja celowa w wysokości 177.525 zł, w tym:

– na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – 1.105 zł,
– na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów szkół – 2.321 zł,
– na finansowanie skutków wdrożenia systemu wynagradzania nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum – 151.585 zł,
– dofinansowanie kosztów dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – 400 zł,
– na finansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 15.386 zł,
– dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów w szkołach podstawowych – 6.728 zł.

5. Jako udział budżetu państwa w finansowaniu zadań własnych inwestycyjnych przyznana została dotacja celowa w kwocie 250.000 zł na budowę sali sportowej i pomieszczeń Publicznego Gimnazjum w Cieszkowie.

6. Przyznano dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5.000 zł.

7. Przyznano środki na dofinansowanie zadań bieżących z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
w kwocie 6.000 zł na zakup pojemników na śmieci.

8. Zmniejszono pierwotnie planowaną dotację z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zleconej gminie o kwotę 16.400 zł tytułem składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

9. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 633 zł na dofinansowanie zadań bieżących gmin ze źródeł pozabudżetowych, tj. z Państwowego Funduszu Kombatantów.

10. Zmniejszono planowaną dotację celową otrzymywaną z budżetu państwa na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 13.140 zł.

11. Zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 16.065 zł dot. wpływów i kosztów z tytułu dostarczania wody z wodociągów wiejskich.

12. Zmniejszono plan wydatków budżetowych w dziale Oświata i wychowanie i kwotę planowanego deficytu budżetowego w wysokości 900.000 zł.

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan dochodów i wydatków budżetu gminy wynosił:

– po stronie dochodów kwotę – 5.558.525 zł,

– po stronie wydatków kwotę – 5.558.525 zł.

2. Realizacja budżetu:

Na dzień 31 grudnia 2000 roku kasowe wykonanie budżetu gminy wyniosło:

– po stronie dochodów w wysokości 5.388.778 zł w 96,9%,

– po stronie wydatków w wysokości 5.297.769 zł w 95,3%.

Wykonanie dochodów ze wskazaniem głównych źródeł ich pochodzenia
oraz wydatków z podaniem podstawowych kierunków ich przeznaczenia
przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie

Plan po zm.

na 31.12.2000 r.

Wykonanie

w 2000 r.

%

I. DOCHODY OGÓŁEM

5.558.525

5.388.778

96,9

Z tego przypada na:      

1. Dochody własne

1.086.065

1.005.248

92,5

2. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

622.795

552.856

88,7

3. Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych, w tym:

594.730

575.739

96,8

– na zadania inwestycyjne

39.841

39.841

100,0

4. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne, w tym:

456.385

456.385

100,0

– na zadania inwestycyjne

250.000

250.000

100,0

5. Subwencja ogólna

2.781.350

2.781.350

100,0

6. Środki ze źródeł pozabudżetowych

17.200

17.200

100,0

II. WYDATKI OGÓŁEM:

5.558.525

5.297.769

95,3

Z tego przypada na:

     

1. Wydatki bieżące,

5.053.778

4.903.006

97,0

w tym:

     

– zadania zlecone gminie

594.730

575.652

96,7

2. Wydatki inwestycyjne

504.747

394.763

78,2

III. WYNIK FINANSOWY (I – II)

x

+91.009

x

Wobec takiego ukształtowania się wykonania budżetu nadwyżka osiągniętych dochodów nad poniesionymi wydatkami wyniosła kwotę 91.009 zł i stanowi ona ostateczny wynik finansowy wykonania
budżetu gminy w 2000 r.

 

3. Realizacja dochodów:

Wykonanie dochodów w układzie podstawowych źródeł
ich pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie

Plan po zm. wg stanu na 31.12.2000 r.

Wykonanie

na dzień 31.12.2000 r.

%

1

2

3

4

DOCHODY OGÓŁEM (I – VI)

5.558.525

5.388.778

96,9

I. Dochody własne (1 – 13)

1.086.065

1.005.248

92,5

1. Podatek rolny

204.488

185.395

90,6

2. Podatek od nieruchomości

338.425

318.269

94,0

3. Podatek leśny

50.307

48.500

96,4

4. Podatek od środków transportowych

13.000

12.776

98,2

5. Podatek od spadków i darowizn

1.500

514

34,2

6. Podatek od posiadania psów

630

1.167

185,2

7. Opłaty lokalne

3.620

5.329

147,2

8. Podatek opłacony w formie karty podatkowej

od działalności gospodarczej

11.000

8.364

76,0

9. Wpływy z opłaty skarbowej

43.000

54.061

125,7

10. Dochody z tytułu świadczenia usług

283.835

226.085

79,6

11. Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu

35.490

38.657

108,9

12. Dochody z majątku gminy

66.850

73.788

110,3

13. Pozostałe dochody (refundacja środków, opłaty, odsetki za zwłokę)

33.920

32.343

95,3

cd. tabeli

1

2

3

4

II. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:

622.795

552.856

88,7

– Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

615.795

545.370

88,5

– Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

7.000

7.486

106,9

III. Subwencja ogólna z budżetu państwa,

2.781.350

2.781.350

100,0

w tym:

     

2. Część podstawowa subwencji

624.723

624.723

100,0

3. Część rekompensująca subwencji

261.288

261.288

100,0

4. Część oświatowa subwencji

1.895.339

1.895.339

100,0

IV. Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań gmin,

456.385

456.385

100,0

w tym: zadania inwestycyjne

250.000

250.000

100,0

V. Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych gminie

594.730

575.739

96,8

– w tym na zadania inwestycyjne

39.841

39.841

100,0

VI. Środki otrzymane ze źródeł pozabudżetowych

17.200

17.200

100,0

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CIESZKÓW W 2000 R.

w układzie działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział

Wyszczególnienie

Plan

po zm. 2000 r.

Wykonanie

2000 r.

%

45

Leśnictwo

5.237

3.813

72,8

70

Gospodarka komunalna

348.876

300.144

86,0

74

Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

63.513

70.185

110,5

79

Oświata i wychowanie

466.797

441.251

94,5

83

Kultura i sztuka

5.000

5.000

100,0

86

Opieka społeczna

504.986

502.655

99,5

89

Różna działalność

764

966

126,4

90

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

1.305.585

1.204.515

92,2

91

Administracja państwowa i samorządowa

64.490

67.792

105,1

93

Bezpieczeństwo publiczne

300

300

100,0

97

Różne rozliczenia

2.781.350

2.780.530

99,9

98

Obrona narodowa

350

350

100,0

99

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

11.277

11.277

100,0

OGÓŁEM:

5.558.525

5.388.778

96,9

 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2000 r. plan przychodów (po dokonanych zmianach) wynoszący kwotę 5.558.525 zł wykonany został w wysokości 5.388.778 zł, tj. o 169.747 zł poniżej planowanych wpływów.

Kwota powyższa stanowi saldo dodatniego wyniku wykonania wpływów pochodzących z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne gminy, dochodów z subwencji ogólnej otrzymywanych
z budżetu państwa oraz środków otrzymanych ze źródeł pozabudżetowych, tj. funduszy celowych oraz ujemnego wyniku powstałego z niewykonania planu:

dochodów własnych o 80.817 zł, wpływów pochodzących z udziału budżetu państwa w finansowaniu zadań zleconych o 18.991 zł oraz udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych w kwocie 69.939 zł.

Wykonanie dochodów własnych stanowi saldo kwot:

1. Ujemne saldo dochodów własnych na kwotę 104.229 zł obejmowało:

wpływy z podatku rolnego w kwocie 19.093 zł, podatku od nieruchomości w kwocie 20.156 zł, podatku leśnego w kwocie 1.807 zł, podatku od środków transportowych 224 zł, podatku od spadku i darowizn 986 zł, podatku opłacanego w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej 2.636 zł, pozostałe dochody – 1.577 zł, dochody z tytułu świadczenia usług – 57.750 zł, w tym:

– należności z tytułu opłat za zużycie wody z wodociągów wiejskich na plan 233.835 zł wykonano
203.962 zł, tj. 87,2%. Niższe niż zakładano dochody z tego tytułu w kwocie 29.873 zł spowodowane było zmniejszeniem się zużyciem wody przez mieszkańców gminy w stosunku do lat poprzednich,

– wpływy z usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie usług opiekuńczych na plan 4.000 zł wykonano 1.669 zł, tj. o 2.331 zł poniżej zakładanego planu. Dochody z tego tytułu nie zostały wykonane ze względu na zmniejszoną liczbę osób otrzymujących usługi opiekuńcze, za które pobierana jest odpłatność.

– opłata z tytułu świadczonych usług w zakresie wychowania przedszkolnego na plan 46.000 zł, wykonano 20.454 zł, tj. o 25.546 zł poniżej zakładanego planu. Niższe wpływy z tego tytułu związane były ze zmniejszeniem się liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli gminnych.

2. Uzyskanie ponadplanowych dochodów z własnych źródeł w wysokości 23.412 zł pochodzących: z wpływów ze sprzedaży i dzierżawy składników majątkowych (6.938 zł), z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu (3.167 zł), z wpływów z opłaty administracyjnej (1.709 zł), z podatku od posiadania psów (537 zł).

Do podstawowych przyczyn powodujących niższe niż zakładano wykonanie dochodów pochodzących
z wpływów z podatków i opłat lokalnych należy zaliczyć nieterminowe regulowanie przez podatków należności przypadających do uiszczenia w 2000 r., a powodujących konieczność wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

W roku 2000 wystawiono 258 tytułów wykonawczych na ogólną wartość 54.206 zł, z czego wyegzekwowano 44.890 zł. Pomimo podjęcia czynności egzekucyjnych zaległości na dzień 31 grudnia 2000 r. zwiększyły się w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia roku 1999 o kwotę 35.114 zł.

Zaległości z tytułu należności podatkowych na dzień 31 grudnia wynosiły łącznie kwotę 148.672 zł,

w tym:

rok 2000

lata poprzednie

1) podatek rolny od osób prawnych – 24.313 zł

24.313 zł

2) podatek rolny od osób fizycznych – 32.892 zł

6.785 zł

26.107 zł

3) podatek leśny – 334 zł

79 zł

255 zł

4) podatek od nieruchomości od osób prawnych – 6.533 zł

6.507 zł

26 zł

5) podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 65.340 zł

21.650 zł

43.690 zł

6) podatek od środków transportowych – 19.260 zł

4.551 zł

14.709 zł

Razem:

63.885 zł

84.787 zł

Na wielkość tych zaległości miały wpływ wnioski o udzielenie odroczenia terminu płatności na kwotę 19.870 zł, w zakresie podatku rolnego, które to należności zostaną uregulowane w roku następnym.

W wyniku udzielonych przez Radę Gminy zwolnień w podatkach nie wpłynęły do budżetu gminy w roku 2000 należności w 45.849 zł, w tym: w podatku od środków transportowych – 33.674 zł, podatku od nieruchomości 12.175 zł. Z tytułu udzielonych umorzeń w podatkach 9.767 zł.

Istotny wpływ na wykonanie dochodów w 2000 r. utrudniający prawidłową realizację zadań własnych gminy oraz zadań zleconych miało nieprzekazanie środków z budżetu państwa w stosunku do planowanej wielkości:
z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacji celowej na zadania zlecone,
tj. zwrot wydatków poniesionych przez gminę na oświetlenie uliczne.

4. Realizacja wydatków

Wykonanie planu wydatków w przekroju działów na dzień 31 grudnia 2000 r.

przedstawia poniższe zestawienie:

w złotych

Dział

Wyszczególnienie

Plan

po zm. na 31.12.2000 r.

Wykonanie

na dzień

31.12.2000 r.

%

1

2

3

4

5

 

Ogółem wydatki:

5.558.525

5.297.769

95,3

45

Leśnictwo

1.100

55

Transport

50.000

30.754

61,5

cd. tabeli

1

2

3

4

5

70

Gospodarka komunalna

455.674

409.487

89,8

74

Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

71.480

68.542

95,8

79

Oświata i wychowanie

3.208.769

3.081.568

96,0

83

Kultura i sztuka

199.197

198.347

99,5

85

Ochrona zdrowia

35.490

32.581

91,8

86

Opieka społeczna

655.219

636.223

97,1

87

Kultura fizyczna i sport

18.130

17.268

95,2

89

Różna działalność

19.281

18.595

96,4

91

Administracja państwowa i samorządowa

792.062

753.109

95,0

93

Bezpieczeństwo publiczne

4.770

3.945

82,7

94

Finanse

35.726

35.725

100,0

98

Obrona narodowa

350

349

99,7

99

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

11.277

11.276

99,9

Wykonanie planu wydatków w przekroju poszczególnych zadań (rozdziałów)
z wyszczególnieniem grup ze względu na rodzaj ich przeznaczenia