1584

INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

NR OWR-820/1560-A/5/2001/I/TT

W dniu 12 września 2001 r., po rozpatrzeniu wniosku POL-MIEDŹ TRANS Spółka z o.o. z siedzibą w Lubinie z dnia 29 czerwca 2001 r., Prezes Urzędu Regulacji Energetyki odmówił zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Decyzję z upoważnienia Prezesa URE podpisał Dyrektor Południowo-zachodniego Oddziału Terenowego URE z siedzibą we Wrocławiu.

UZASADNIENIE

Decyzję odmowną wydano na podstawie art. 47 ust. 2 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509).

Przedstawiona przez POL-MIEDŹ TRANS Spółka z o.o. taryfa dla ciepła została opracowana niezgodnie z postanowieniami art. 45 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, a także niezgodnie z przepisami § 11, § 12, rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. Nr 96, poz. 1053).

Ponieważ zatwierdzenie, ustalonej przez Spółkę POL-MIEDŹ TRANS, taryfy dla ciepła naruszyłoby zasadę ochrony interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen, postanowiono odmówić zatwierdzenia tej taryfy.

 

 

                                        Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

                                                          URZĄD REGULACJI ENERGETYKI

                                          POŁUDNIOWO-ZACHODNI ODDZIAŁ TERENOWY

                                                                     z siedzibą we Wrocławiu

 

                                                                              DYREKTOR

                                                                            Wincenty Rękas