1583

INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

NR OWR-820/252-B/4/2001/II/DT

Decyzją nr OWR-820/252-B/4/2001/II/DT z dnia 12 września 2001 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wrocław SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 sierpnia 2001 r., odmówił zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Decyzję z upoważnienia Prezesa URE podpisał Dyrektor Południowo-zachodniego Oddziału Terenowego URE z siedzibą we Wrocławiu.

UZASADNIENIE

Odmowy zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła dokonano na podstawie 
art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509) i art. 47 ust. 1 i 2 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. Nr 96, poz. 1053).

Odmawiając wnioskowanej zmiany taryfy dla ciepła uwzględniono fakt, że przedstawiona przez Przedsiębiorstwo zmiana dotyczy taryfy dla ciepła opracowanej w oparciu  o  przepisy  uchylonego  już rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  z  dnia

 

6 października 1998 r., jak również fakt, że termin obowiązywania tej taryfy upływa z dniem 30 listopada 2001 r. Ponieważ przepisy aktualnie obowiązującego rozporządzenia taryfowego” z dnia 12 października 2000 r. w sposób zasadniczo odmienny regulują zasady kształtowania i kalkulacji taryf dla ciepła, stąd zmiana taryfy opracowanej wg nieaktualnego stanu prawnego nie była możliwa.

 

 

                          Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

                                              URZĄD REGULACJI ENERGETYKI

                              POŁUDNIOWO-ZACHODNI ODDZIAŁ TERENOWY

                                                   z siedzibą we Wrocławiu

                                                           DYREKTOR

                                                         Wincenty Rękas