1581

INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

NR WCC/1000/3188/W/3/2001/RW

       W dniu 22 sierpnia 2001 r. postanowiono udzielić na wniosek „Przedsiębiorstwa Wielobranżowego DZT BUILDING” Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach, ul. Piłsudskiego 8, 58-160 Świebodzice, koncesji na wytwarzanie ciepła na okres od 15 października 2001 r. do 15 października 2011 r.

Uzasadnienie: Przedmiotem działalności gospodarczej „Przedsiębiorstwa Wielobranżowego DZT BUILDING” Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach jest wytwarzanie ciepła. Strona spełnia warunki określone w art. 33 ust. 1 pkt 1–4 ustawy – Prawo energetyczne, a w szczególności dysponuje środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności, ma możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności oraz zatrudnia osoby o właściwych kwalifikacjach zawodowych. Strona nie znajduje się w postępowaniu upadłościowym ani w likwidacji.

 

 

                                                                                                       DYREKTOR

                                                                                              Departamentu Koncesji

                        ELŻBIETA NIEBISZ