1580

INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

NR PCC/615A/1560/W/3/2001/MJ

       W dniu 28 sierpnia 2001 r. na wniosek przedsiębiorcy – „POL-MIEDŹ TRANS” Sp. z o.o., 59-301 Lubin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić przedmiot i zakres działalności koncesjonariusza, określony w koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Uzasadnienie: Decyzją z dnia 16 listopada 1998 r. nr PCC/615/1560/U/OT-6/98/JM udzielono przedsiębiorcy – „POL-MIEDŹ TRANS” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres do 20 listopada 2008 r., określając jednocześnie w punkcie nr 1 decyzji przedmiot i zakres działalności.

Pismem z dnia 26 lipca 2001 r. znak PMT/ME/161/2001 Koncesjonariusz wystąpił z wnioskiem o zmianę ww. decyzji w związku ze zmianą liczby eksploatowanych sieci cieplnych. W uzasadnieniu wniosku Koncesjonariusz podniósł, iż zmiana ta związana  jest z przekazaniem eksploatowanej dotychczas sieci cieplnej nr 2 przedsiębiorcy – „ENERGETYKA” Sp. z o.o. w Lubinie.


 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 30 ustawy – Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić swoją decyzję z dnia 16 listopada 1998 r. nr PCC/615/1560/U/OT-6/98/JM w sprawie udzielenia koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła.

 

 

                                                                                                       DYREKTOR

                                                                                           Departamentu Koncesji

                                                                                                ELŻBIETA NIEBISZ